Granty

Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB sa od roku 1996 riešili a v súčasnosti riešia nasledovné výskumné úlohy :

VEGA 2/0102/23: Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Baláž PhD. (BMC SAV), zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.,
roky riešenia: 2023-2026
APVV-21-0164: Zdravé starnutie: vplyv celoživotnej a časovo-špecifickej pohybovej aktivity na funkčné, štrukturálne, metabolické a imunitné parametre v cirkadiánnom kontexte. Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. (FTVŠ UK), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.,
roky riešenia: 2022-2026
Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení (kód ITMS: 313011T431) Riešitelia za Kliniku ORL a ChHaK: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, PhDr. Žofia Frajková, PhD.; Vybudovanie neurofyziologického laboratória so zameraním na skúmanie funkcie a plasticity auditórneho systému,
roky riešenia: 2022-2023.
Číslo grantu: RfPB Grant NIHR200577
Názov profektu: Systematic review of published systematic reviews to assess the effectiveness of interventions to improve long-term sequelae in patients with head and neck cancer 
Poskytovateľ grantu: National Institute of Health Research, United Kingdom
Grantový program: Research for Patient Benefit
Rozpočet: 149 993,00 libier šterlingov
Doba riešenia grantu: 18 mesiacov 1.1.2020- 31.6.2021
Hlavný riešiteľ: Jayne Wilson
Spoluriešitelia: Miroslav Tedla, David J Moore, Kate Reid, Hisham Mehanna
Link na projekt: https://fundingawards.nihr.ac.uk/award/NIHR200577
Implementácia princípov neuroplasticity do proaktívnej terapie prehĺtania u nechirurgicky liečených pacientov s karcinómom hlavy a krku Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Žofia Frajková Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: 317/2021 Obdobie riešenia: 2021 Pridelené finančné prostriedky: 1000 €
Vplyv extraezofageálneho refluxu na hypertrofiu dolných nosových mušlí Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Javorská Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: 26/2021 Obdobie riešenia: 2021 Pridelené finančné prostriedky: 1000 €
Klinický význam karbonickej anhydrázy IX u pacientov s nádormi hlavy a krku – úloha CA-IX v procese metastázovania nádorov hlavy a krku do regionálnych lymfatických uzlín Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michaela Wzošová Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: UK/104/2020 Obdobie riešenia: 2020 Pridelené finančné prostriedky: 1000 €
Diagnostika a terapia porúch prehĺtania u dospelých Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Žofia Frajková Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: 437/2019 Obdobie riešenia: 2020 Pridelené finančné prostriedky: 1000 €
APVV-15-0067: Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za ÚEE BMC SAV: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., roky riešenia: 2016-2020
VEGA 1/0214/16: Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za ÚEE BMC SAV: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., roky riešenia: 2016-2019
VEGA 2/0180/15: Štúdium molekulárnych mechanizmov cvičením a chladom indukovanej metabolickej aktivácie hnedého/béžového tuku u človeka vo vzťahu k obezite a diabetu 2. typu. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tímea Kurdiová, PhD. (ÚEE SAV), spoluriešitelia za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., spolupráca: MUDr. Patrik Štefanička, PhD., prof. MUDr. Milan Profant, CSc., roky riešenia: 2015-2017
Molekulárno-genetická diagnostika hereditárne podmienených porúch sluchu pomocou metódy MLPA. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: UK/7/2011 Obdobie riešenia: 2011 Pridelené finančné prostriedky: 900 €
Výskyt, DNA analýza a fenotypové spektrum najčastejších hereditárnych porúch sluchu na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Riešitelia: I. ORL klinika – prof. MUDr. Milan Profant, CSc., doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. RNDr. Lukáš Varga, MUDr. Zuzana Pospíšilová, MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.; ÚEE SAV – prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., RNDr. Miroslava Hučková, Mgr. Lucia Valentínová, MUDr. Daniela Staníková Typ grantu: VEGA Číslo grantu: 1/0465/11 Obdobie riešenia: 2011-2013 Pridelené finančné prostriedky: 4518 €
Skríning dedičných porúch sluchu na Slovensku metódami DNA analýzy. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Riešitelia: I. ORL klinika – prof. MUDr. Milan Profant, CSc., MUDr. RNDr.Lukáš Varga, doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Zuzana Pospíšilová, MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.; ÚEE SAV – prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Mgr. Daniela Gašperíková, CSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., RNDr. Miroslava Hučková, Mgr. Ivica Mašindová, Mgr. Lucia Valentínová, MUDr. Daniela Staníková Typ grantu: APVV Číslo grantu: APVV-0148-10 Obdobie riešenia: 2011-2014 Pridelené finančné prostriedky: 249 608 €
Výskyt mutácií a molekulárno-genetická diagnostika u pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga Typ grantu: Grant UK Číslo grantu: UK/324/2010 Obdobie riešenia: 2010 Pridelené finančné prostriedky: 1200 €
Diagnostika a rehabilitácia narušeného hltacieho aktu VEGA
Vedúci projektu : Tedla Miroslav, MUDr.
Číslo projektu : 1/4315/07
Skutočná doba riešenia : 01/2007 – 12/2009
Výška grantu 90000 SKK.
Diferenciálna diagnostika vrodených porúch sluchu ťažkého stupňa a jej vplyv na výsledky kochleárnej implantácie VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
obdobie: 1.2006 – 12.2008
Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisií VEGA 1/0542/03
Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.
obdobie: 1.2003 – 12.2005
Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana VEGA 1/0538/03
Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
obdobie: 1.2003 – 12.2005
Implantácia elektród do mozgového kmeňa pri hluchote spôsobenej obojstranným prerušením sluchového nervu VEGA 1/6138/99
Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
obdobie: 1.1999 – 12.2002
Včasná identifikácia porúch sluchu u novorodencov pomocou otoakustických emisií VEGA 1/6146/99
Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.
obdobie: 1.1999 – 12.2002
Kochleárna implantácia u nepočujúcich VEGA 1/4128/97
Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
obdobie: 1.1997 – 12.2000
Kochleárna implantácia pri rehabilitácii hluchých ľudí VEGA 1/3185/96
Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.
obdobie: 1.1996 – 12.1999