Prevádzkový poriadok

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  LFUK a UNB
Vydanie: 1Vypracoval:
MUDr.Tibor Barta,PhD.
zást. prednostu
Preveril:
zástupca riaditeľa
Schválil:
riaditeľ
Dátum:Dátum: 19.12. 2016
Podpis:
Dátum:
Podpis:
Dátum:
Podpis:
 vedúca sestra,
Alena Petríková
Dátum:
Podpis:
 

Revízia 1:
Dátum:
Podpis:

Revízia 2:
Dátum:
Podpis:
Revízia 3:
Dátum:
Podpis:
Revízia 4:
Dátum:
Podpis:

OBSAH

1.0 Účel
2.0 Rozsah platnosti
3.0 Právomoci a zodpovednosť
4.0 Pojmy a použité skratky
5.0 Popis
5.1 Požiadavky na prevádzku ZZ z hľadiska ochrany zdravia a opatrenia na predchádzanie NN
5.2 Vybavenie pracoviska
5.3 prevádzka na klinike/oddelení
6.0 Súvisiaca dokumentácia
7.0 Zmeny
8.0 Záverečné ustanovenia
9.0 Prílohy
10.0 Rozdeľovník

 

1.0 ÚČEL

1.1 Účelom tohto dokumentu je definovať vnútorné postupy riadenia práce na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku a hygienicko-epidemiologický režim na tomto oddelení.

1.2 Tento dokument priamo ovplyvňuje kvalitu služieb, je podkladom pre dosiahnutie stanovených cieľov kvality v riadení procesov, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou hospitalizácie, formou ambulantnej starostlivosti a neodkladnej život zachraňujúcej starostlivosti o pacientov s chorobami ORL orgánov a chorobami hlavy a krku. Dosiahnutie istej kvality riadenia a organizácie práce zvyšuje. bezpečnosť pacienta a znižuje riziko vzniku problémov spojených s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

 
2.0 ROZSAH PLATNOSTI

2.1 Tento prevádzkový poriadok (ďalej PP) platí v plnom rozsahu a je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní dodržiavať jeho ustanovenia.

2.2 Vedúci zamestnanci sú zodpovední za oboznámenie všetkých podriadených zamestnancov s obsahom PP a za dodržiavanie ustanovení na úseku, za ktorý zodpovedajú.

 
3.0 PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Právomoci a zodpovednosti za výkon jednotlivých činností v rámci  Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku sú definované v samotnom dokumente.

 
4.0 POJMY A POUŽITÉ SKRATKY

4.1 Pojmy

pracoviskoambulancia/oddelenie/klinika, alebo jeho časť
nemocničná nákazaprenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pobytom osôb alebo zdravotníckymi výkonmi v zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa vzhľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zariadenia alebo jeho preložení do iného zariadenia.
hromadný výskyt nemocničnej nákazyexistencia troch a viac prípadov nemocničnej nákazy
hygienicko – epidemiologický režimkomplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadení a komplex epidemiologických opatrení zameraných na ochranu zdravia pacientov a zamestnancov zariadení a na predchádzanie vzniku a šírenia nemocničných nákaz

4.2 Použité skratky

ADOSAgentúra domácej ošetrovateľskej starostlivostiPlplán
BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práciPoporiadok
DSMKdokumenty SMKŠŠšpecializačné štúdium
EDexterná dokumentáciaPETNemocnica Sv. Cyrila a Metoda
FSMKformuláre SMKPZPpomocný zdravotnícky pracovník
UNBUniverzitná nemocnica BratislavaR riaditeľ
HERhygienicko-epidemiologický režimRDriadená dokumentácia (dokument)
INinterná normaReregister
KP,RP,VPkľúčový, riadiaci, vedľajší procesRRrozhodnutie riaditeľa
KRAMNemocnica akademika L. DéreraRÚVZRegionálny úrad verejného zdravotníctva
KZKolektívna zmluvaRUZNemocnica Ružinov
LF UKLekárska fakulta Univerzity KomenskéhoSKSaPASlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
LPSLiečebno preventívna starostlivosťSMKSystém manažérstva kvality
MFNZSMimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosťSRDsprávca riadenej dokumentácie
MKmanažér kvalitySTARMNemocnica Staré mesto
MTZmateriálno – technické zabezpečenieSTNSlovenská technická norma
MZ SRMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republikySVaLZSpoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
NISnemocničný informačný systémSZŠStredná zdravotnícka škola
NNnemocničná nákazaSZUSlovenská zdravotnícka univerzita
NRnámestník riaditeľaPBŠpecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
NZPnižší zdravotnícky pracovníkŠÚKLŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
ObobežníkŠZMšpeciálny zdravotnícky materiál
OOPPosobné ochranné pracovné pomôckyÚDZSÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
ORLotorinolaryngológia  
OUodborné usmernenieÚKRZÚtvar krízového riadenia v zdravotníctve
Oše. dokum.ošetrovateľská dokumentáciaVZvedúci zamestnanci
Oše. star.ošetrovateľská starostlivosťZDzákladné dokumenty
POprotipožiarna ochranaZPzdravotná poisťovňa
PRpríkaz riaditeľaZporzápis z porady
PgprogramZSzdravotná starostlivosť
Klinika ORL a ChHK Skratka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krkuZRzástupca riaditeľa
ZZzdravotnícke zariadenieZTzdravotnícka technika
PPprevádzkový poriadokPRpríkaz riaditeľa
 
5.0 POPIS

5.1 Požiadavky na prevádzku ZZ z hľadiska ochrany zdravia a opatrenia na predchádzanie NN

Vypracované v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z.

5.1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia: Univerzitná nemocnica Bratislava

Právna forma: štátna príspevková organizácia

Sídlo: Pažítková č.4, 821 01 Bratislava

IČO: 31 813 861

Názov pracoviska: Nemocnica .sv. Cyrila a Metoda

Adresa pracoviska: Antolská 11, 851 07 Bratislava

Názov kliniky/oddelenia: . Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

Typ prevádzky: nepretržitá

Číslo telefónu: 02/6867 2052

Mailová adresa: orl@pe.unb.sk

5.1.2 STAVEBNÉ A PRIESTOROVÉ ČLENENIE KLINIKY/ODDELENIA

 1. Umiestnenie a priestorové usporiadanie
 • Umiestnenie pracoviska je v bloku B, 5.poschodie. Strana A, B a C
 • Pracovisko sa nachádza na 5.poshodí. Lôžková časť Kliniky ORL a ChHK pozostáva z 2 samostatných oddielenských jednotiek- oddelenia B, a oddelenia A. Oddelenie A slúži najmä pre pacientov s onkologickými chorobami v ORL orgánoch. Predná časť oddelenia A slúži aj na poskytovanie ambulantnej starostlivosti v oblasti otoneurológie,  audiológie a starostlivosť o pacientov po kochleárnych implantáciách s príslušným zázemím a s pracovňami lekárov. Je oddelená sklenými dverami od zadnej lôžkovej časti.. V časti C sú izby lekárov, sekretariát kliniky a priestory súvisiace s operačnou sálou- zákrokovňou.
 • Na oddelení A je 14 lôžok , ktoré sú v dvoch 1-posteľových izby so sociálnym zariadením a v štyroch 3- posteľových izbách so sociálnymi zariadeniami. Všetky izby majú balkón. Nachádza sa tu aj izba pre SZP a vyšetrovňa , kde sa vyšetrujú a ošetrujú hospitalizovaní pacienti. Na druhej strane chodby oddelenia A sú obslužné priestory- WC, kúpeľňa, umyváreň, malé skladové priestory.
 • V oddelenej ambulantnej časti oddelenia A sú miestnosti s protihlukovými stenami pre potreby audiometrického vyšetrenia pacientov ako aj miestnosť pre skríningové vyšetrenia novorodencov a Centrum pre kochleárnu implantáciu. Taktiež je tu miestnosť pre špecializované otoneurologické a vestibulologické vyšetrenie pacientov. Nachádzajú sa tu 2 miestnosti pre lekárov a pracovňa zástupcu prednostu kliniky .
 • Na oddelení B je 30 lôžok, z toho 27 lôžok obsadzuje klinika ORL a ChHK a 3 lôžka sú pre pacientov Foniatrického oddelenia UNB. 8 izieb je 3-lôžkových, a 2 izby sú jednolôžkové. Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie a balkón. V prednej časti je izba pre SZP , 2 vyšetrovne a väčšia seminárna miestnosť, ktorá slúži jednak na ranné porady lekárov, ale aj na uskutočnenie klinických seminárov, vzdelávanie rezidentov, radiologických seminárov a najmä na prednášanie pre medikov. Na vnútornej strany chodby sú spoločné sociálne zariadenia kúpeľňa pre imobilných, malé skladovacie priestory, pracovňa vrchnej sestry. V spojovacej chodbe medzi oddeleniami A a B sú príručné kuchynky a prístup k výťahom.
 • Časť C je v podstatnej časti tvorená najmä priestormi vedenia kliniky- sekretariát, izba prednostu kliniky, izbami lekárov a sociálnymi zariadeniami. V pravej časti C sa nachádza prípravovňa, operačná sála a dospávacia izba zákrokovne, ktorá slúži ako súčasť operačného traktu ORL kliniky a vykonávajú sa tu jednoduchšie chirurgické výkony v celkovej a lokálnej anestézii.

Lôžková časť kliniky ORL a ChHK 5 poschodie blok B /časť A

MiestnosťPočetLokalizáciaPodlahaStena
Vyšetrovňa pre objektívnu audiometriu1

5 posch. /A

časť

PVCkeramický obklad okolo umývadla do 1,5m,omietková maľovka
Pracovňa zástupcu prednostu kliniky s balkónom a 1umývadlom25 posch. /A časťPVCkeramický obklad okolo umývadla do 1,5m, omietková maľovka
Vestibulologická ambulancia s balkónom a 1umývadlom25 posch. /A časťantistatickákeramický obklad okolo umývadla do 1,5m, omietková maľovka
Pracovňa lekára s balkónom,WC, 1umyvadlo15 posch. /A časťPVC,keramická podlaha v soc.zariadení do 2momietková maľovka
Centrum pre kochleárne implantáty+ audiometria I.-dvojbunka s balkónom,WC,2umývadlami,sprchovým kútom35 posch. /A časťAntistatická,v soc.zaridení keramická dlažbav soc. zariadení keramický obklad do 2m,omietková maľovka, odhlučnené obklady+ odhlučnené stropné obklady
Audiometria II.+ pracovňa zástupcu prednostu pre záležitosti LF UK,s balkónom25 posch. / A časťAntistatická + v pracovni lekára-PVC

odhlučnené obklady a odhlučnené stropné obklady

+ v pracovni lekára- omietková maľovka_

Izba pre pacientov –dvojbunka s 2posteľami – 2x1lôžko, s balkónom, soc.zariadením /WC,sprchový kút,2umývadlá/15 posch. /A časťPVC,soc.zariadenie-keramická dlažbaomietková maľovka, keramický obklad v soc. zariadení do 2m
Izba pre pacientov so 6 posteľami –2×3 lôžko dvojbunka,s balkónom, soc.zariadením/WC, sprchovým kútom,2 umývadlá/2

5.posch./A

časť

PVC,soc.zariadenie-keramická dlažbaomietková maľovka, keramický obklad v soc. zariadení do 2m
Laboratórium spankových kostí,s 2umývadlami1

5.posch./A

časť

Keramická dlažbaomietková maľovka, keramický obklad v soc. zariadení do 2m
Chodba- WC muži s 1umyvadlom  Chodba WC muži s 1umývadlom a predsienkou1

5.posch./A

časť

keramickáomietková maľovka, keramický obklad v soc. zariadení do 2m
Chodba –WC ženy s 1umývadlom s predsienkou15 posch./A časťkeramickáomietková maľovka, keramický obklad v soc. zariadení do 2m

Lôžková časť Kliniky ORL a ChHK 5 poschodie blok B/ časť A

MiestnosťPočetLokalizáciaPodlahaStena
Vyšetrovňa, denná miestnosť sestier- dvojbunka s balkónom,so soc.zariadením /WC,sprchový kút,umývadlo,nerezový dvojdrez15 posch. /A časťPVC, keramická v soc. zariadení do 2mkeramický obklad v soc. zariadení, omietková maľovka
Pracovňa dokumentačnej sestry15posch. / A časťPVComietková maľovka
Chodba15 posch. /A časťPVComietková maľovka
Sklad čistého prádla1
 1. posch./A

časť

PVComietková maľovka
Sklad chorobopisov15 posch./A časťPVComietková maľovka
Čistiaca miestnosť s 1umývadlom a 1výlevkou15 posch./A časťKeramická,keramický obklad do 2 m, omietková maľovka
Miestnosť upratovačky s 1umývadlom a 1 výlevkou1

5 posch./A

časť

keramickákeramický obklad do 2 m, omietková maľovka
Kuchynka s 1umývadlom a s 1drezom1

5 posch./A

časť

keramickákeramický obklad do 2 m, keramická parapeta, omietková maľovka
Stanovište sestry1
 1. posch./A

časť

PVComietková maľovka
Jedálenský kút1

5posch./A

časť

PVComietková maľovka
Spojovacia chodba1

5posch./A

časť

PVComietková maľovka
Sklad1

5posch./A

časť

keramickákeramický obklad do 2m,omietková maľovka

Lôžková časť  Kliniky ORLaChHK  5 poschodie blok B/ časť B

MiestnosťPočetLokalizáciaPodlahaStena
Zasadacia miestnosť s balkónom a umývadlom15 posch. /B časťPVCkeramický obklad do 1,5 m, omietková maľovka
Vyšetrovňa s balkónom a dvomi umývadlami15 posch. /B časťPVCkeramický obklad do 1,5 m, omietková maľovka
Denná miestnosť sestier s balkónom,s WC, s umývadlom15 posch. /B časťPVC, v soc. zariadení keramická podlahaomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m
Vyšetrovňa s balkónom,   umývadlo15 posch. /B časťPVC, v soc. zariadení keramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m

Izba pre pacientov s 3 posteľami

s balkónom,soc.zariadením/WC, sprchový kút,2umývadlá/

85 posch. /B časťPVC, v soc. zariadení keramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m

Izba pre pacientov s 1posteľou

s balkónom,soc.zariadením/WC, sprchový kút,2umývadlá

2
 1. posch./B

časť

PVC, v soc. zariadení keramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m
Kúpeľňa s 1umývadlom, 1vaňou,1bidet1

5posch. /B

časť

keramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m
Chodba- WC muži s 1umývadlom s predsienkou15 posch. /B časťkeramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m
Chodba-WC ženy s 1umývadlom s predsienkou1

5 posch./B

časť

keramickáomietková maľovka, v soc. zariadení keramický obklad do 2m
Sklad so zdravotníckym materiálom15 posch. /B časťPVComietková maľovka
Sklad liekov15 posch. /B časťPVComietková maľovka
Miestnosť upratovačky,1umývadlo,1výlevka15 posch. /B časťkeramickákeramický obklad do 2m,omietová maľovka
Čistiaca miestnosť 1 umývadlo a 1 výlevka1

5 posch. /B

časť

keramickákeramický obklad do 2m,omietová maľovka
Pracovňa vedúcej sestry15 posch. /B časťPVComietková maľovka
Chodba1

5 posch. /B

časť

PVComietková maľovka
Kuchynka s 1umývadlom a 1 drezom1

5. posch./B

časť

keramickákeramický obklad do 2m + keramická parapeta, omietková maľba
Jedálenský kút15 posch. /B časťPVComietková maľovka
Stanovište sestry1

5posch./B

časť

PVComietková maľovka

Riadiaca a operačná časť  Kliniky ORL a ChHK, 5poschodie blok B/ časť C

MiestnosťPočetLokalizáciaPodlahaStena
Sekretariát prednostu s 1umývadlom,1

5.posch./C

časť

PVCkeramický obklad okolo umývadla do 1,5m,omietková maľovka
Pracovňa prednostu kliniky LFUK so soc.zariad./WC,1umývadlo,sprch.kút/s predsienkou1

5.posch./C

časť

PVC, v soc. zariadení keramickákeramický obklad do 2m v soc. zariadení, omietková maľovka
Pracovňa lekárov s 1umývadlom a sprch. kútom,s predsienkou1

5.posch./C

časť

PVC, v soc. zariadení keramickákeramický obklad do 2m v soc. zariadení, omietková maľovka
Pracovňa lekárov s 1umývadlom1

5.posch./C

časť

PVCkeramický obklad do 1,5m okolo umývadla, omietková maľovka
Pracovňa lekárov s 1umývadlom1

5.posch./C

časť

PVCkeramický obklad do 1,5m okolo umývadla, omietková maľovka
Pracovňa lekárov s kuchynkou,,1drezom2

5 posch./C

časť

PVCkeramický obklad do 1,5m v kuchynke, omietková maľovka
Pracovňa lekárov s 1umývadlom1

5 posch./C

časť

PVCkeramický obklad do 1,5m okolo umývadla, omietková maľovka
Pooperačná izba s 1 umývadlom1

5 posch./C

časť

PVCkeramický obklad do 1,5m okolo umývadla, keramický obklad na parapete, omietková maľovka
Zákroková miestnosť s 1 nerezovým dvojdrezom1

5 posch./C

časť

antistatickákeramický obklad do 1,5m okolo umývadla, keramický obklad na parapete, omietková maľovka
Prípravovňa1

5 posch./C

časť

PVComietková maľovka
Chodba- WC muži s 1umývadlom s predsienkou1

5 posch./C

časť

keramickákeramický obklad do 2m,omietková maľovka
Chodba – WC ženy s 1umývadlom s predsienkou1

5 posch./C

časť

keramickákeramický obklad do 2m,omietková maľovka
Sprchový kút s umývadlom1

5 posch./C

časť

keramickákeramický obklad do 2,0m,omietková maľovka
Chodba1

5 posch./C

časť

PVComietková maľovka
Spojovacia chodba1
 1. posch./C časť
PVComietková maľovka

5.1.3 HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM KLINIKY/ODDELENIA

Zásady prevencie vzniku a šírenia infekčných ochorení pri príjme a vyšetrovaní

Pacienti po hospitalizácii prichádzajú na lôžkovú časť Kliniky ORL prezlečení do pyžama, s výnimkou prípadov kedy zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta zaznamenáva lekár do zdravotnej dokumentácie údaje o pacientovi dôležité pre možný vznik nemocničnej nákazy, vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy.

Ošetrovanie pacienta a zásady osobnej hygieny zamestnancov

Pri ošetrovaní pacienta je potrebné:

 1. používať čisté osobné ochranné pracovné prostriedky určené na prácu na lôžkovej časti Kliniky ORL, nechty zamestnanca zariadenia musia byť primerane ostrihané a nenalakované, na rukách nesmú byť prstene, iné šperky a umelé nechty
 2. chrániť sa ochranným odevom pred znečistením alebo kontamináciou biologickým materiálom; pri činnosti, pri ktorej môže dôjsť k uvoľňovaniu kontaminovaných telesných tekutín, používať nepremokavý odev
 3. vykonávať vyšetrovacie výkony, liečebné a ošetrovateľské výkony až po umytí rúk alebo ich dezinfekcii
 4. vykonávať invazívne výkony asepticky a počas invazívnych výkonov používať ochranný odev, masku, čiapku, obuv a ochranné rukavice určené len pre prácu s pacientom na Klinike ORL
 5. používať bariérovú ošetrovaciu techniku s individualizáciou všetkých prostriedkov osobnej hygieny, teplomerov, podložných mís a močových fliaš alebo po každom použití dezinfikovať, bariérovú ošetrovaciu techniku používať aj pri prekladaní a prevoze pacientov a pri výkonoch na pracovisku spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 6. používať sterilné zdravotnícke pomôcky na parenterálne výkony
 7. pripravovať infúzne zmesi asepticky v priestoroch na to určených a minimalizovať interval medzi prípravou a podaním injekčných a infúznych zmesí
 8. používať jednorazové rukavice pri odberoch biologického materiálu, biologický materiál vkladať do štandardizovaných nádob a prepravovať v ľahko dezinfikovateľných prepravkách s vylúčením rizika kontaminácie sprievodiek
 9. manuálne alebo strojom čistiť použité zdravotnícke pomôcky kontaminované biologickým materiálom po predchádzajúcej preddezinfekcii dezinfekčnými prípravkami s minimálne antibakteriálnym a vírus-inaktivačným účinkom
 10. dezinfikovať zdravotnícke pomôcky, podlahy a iné plochy ihneď po ich kontaminácii biologickým materiálom
 11. zneškodňovať použité jednorazové ihly, striekačky a iné ostré predmety bez ďalšej manipulácie uložením do nádob na tieto účely určených a nikdy nenasadzovať ručne kryty na ihly
 12. používať sterilné zdravotnícke pomôcky pri drenáži rán a telových dutín, pri zavádzaní močových katétrov a pri výmene zberných vakov, uzavretý systém odvodu a zberu tekutín so zabezpečením pred možným spätným tokom; používať sterilné tekutiny pri vyšetrovaní sterilných telových dutín
 13. predchádzať nemocničným nákazám dodržiavaním opatrení proti šíreniu prenosných ochorení, hospitalizácia sa nesmie predlžovať, ak to nie je nevyhnutné
 14. zabezpečiť dostatočné okysličovanie a výživu tkanív pacientov, najmä imobilných, inkontinentných a pacientov s nefyziologickými vývodmi
 15. venovať zvýšenú pozornosť pacientom s rizikovými faktormi pre vznik nemocničných nákaz

Na pracovisku JIS ORL, ktoré je súčasťou JIS sa nesmú umiestňovať kvety , textilné a ozdobné bytové doplnky a čalúnený nábytok.

Návšteva pacientov pri vstupe na JIS ORL používa ochranný odev oddelenia. Návštevy pacienta upravuje vedenie JIS a ošetrujúci lekár podľa charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta.


Zásady odberu biologického materiálu

Odbery biologického materiálu vykonávajú zdravotnícki pracovníci u lôžka pacienta.

Vždy používajú jednorazové rukavice a odberový set a to vždy len pre jednu vyšetrovanú osobu.

Pred a po každom odbere umyjú a dezinfikujú ruky.

Biologický materiál odnášajú v prepravnom boxe, ktorý je uzatvárateľný a denne ho dezinfikujú.

Odber biologických materiálov vykonávajú v súlade s určenými štandardnými postupmi – sú k dispozícii na intranete, ktorý je zamestnancom prístupný na každom pracovisku a personál je s nimi oboznámený.


Stravovanie pacientov

O spôsobe výživy pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár a na určení spôsobu výživy sa môže podieľať aj asistent výživy.

Pri príprave výživy je potrebné:

 1. zabezpečovať stravovaciu prevádzku
 2. podávať tekutú výživu, ktorú pacient prijíma ústami alebo, ktorá sa mu podáva nazogastrickou sondou, bezprostredne po jej príprave
 3. ukladať zvyšky pokrmov z oddelenia do vyčlenených odpadových nádob a ihneď zabezpečiť ich odsun do centrálneho zberu odpadu zariadenia
 4. používať riad, prepravné nádoby a iné prepravné obaly zdravotne neškodné, dobre uzatvárateľné, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné
 5. riad použitý pacientom sa umýva v automatickej umývačke riadov a prepravné nádoby sa umývajú v drezoch

Manipuláciu so stravou môže vykonávať len osoba zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na výkon epidemiologicky závažných činností.

Hotové pokrmy sa podávajú bezprostredne po príprave, najneskôr však do dvoch hodín po skončení ich tepelnej prípravy, pričom teplota týchto pokrmov počas prepravy až do ich výdaja nesmie klesnúť pod 65°C.

Pri dovezení jedla na oddelenie sestra zisťuje či dávka jedla zodpovedá kvalite a diétnemu režimu. Prípadné nedostatky hlási okamžite asistentke výživy.

Jedlo je podávané teplé, esteticky upravené.

Zvyšky jedál odovzdáva po každom výdaji jedla zdravotnícky pracovník podľa Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odpady (Po-07).


Manipulácia s bielizňou

V zariadení sa používa posteľná bielizeň UNB

Posteľná bielizeň sa vymieňa denne a vždy po znečistení.

Pri výmene posteľnej bielizne po prepustení pacienta sa dezinfikuje posteľ a matrace.

Po úmrtí pacienta sa dezinfikuje aj vankúš a prikrývka. Nevyčistiteľné, hrubo znečistené lôžkoviny a matrace sa vyradia z používania.

Použitá bielizeň sa triedi a počíta len v miestnosti na to určenej s priamym alebo núteným vetraním. V priestoroch oddelenia sa nesmie použitá bielizeň klásť na zem.

Posteľ sa po dezinfekcii a kompletizácii lôžkovín prikryje čistou plachtou alebo obalom až do príchodu ďalšieho pacienta.

Na prikrytie vyšetrovacieho stola, ležadla a lôžka, ktoré prichádza do styku s obnaženou časťou tela, sa používa jednorazový materiál, ktorý sa vymieňa po každom pacientovi.

Použitá bielizeň sa odkladá do obalov, ktoré bránia kontaminácii okolia nečistotami z tejto bielizne a skladuje sa v obaloch vo vyčlenenom priestore; podlaha a steny v miestnostiach na skladovanie použitej bielizne sú umývateľné a dezinfikovateľné do výšky 180 cm,


Nakladanie s odpadmi

Triedený odpad z lôžkovej a ambulantnej časti Kliniky ORL a ChHK sa zbiera denne a oddelene.

Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastikových vakov na jednorazové použitie

Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.

Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení sa vypúšťajú do verejnej kanalizácie.

Odpad z oddelenia zbierajú zamestnanci denne a separovane. Za separovanie odpadu sú zodpovední všetci zamestnanci, pravidelné odstraňovanie separovaného odpadu vykonáva upratovačka externej upratovacej firmy. Kontrolu nakladania s odpadmi vykonáva vedúca sestra daného oddelenia.

Likvidácia a odvoz biologického odpadu je realizovaný podľa poriadku Po-07 Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odpady.

Zvoz a zneškodňovanie vyradených liekov je realizovaný podľa poriadku Po-07 Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odpady.


Upratovanie

Upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. Upratovanie na Klinike ORL je zabezpečené externou upratovacou firmou podľa príslušného upratovacieho harmonogramu a schváleného dezinfekčného programu externej upratovacej firmy. Postele a matrace sa čistia a dezinfikujú pracovníci kliniky v miestnosti na to určenej. Čistenie a dezinfekciu maľovky zabezpečuje externá upratovacia firma.


Maľovanie, stavebná činnosť a rekonštrukčná činnosť

Priestory Kliniky ORL a ChHK sa maľujú najmenej raz za dva roky. Po kontaminácii stien biologickým materiálom sa znečistené miesto ihneď dezinfikuje a umyje.

Stavebnú činnosť a rekonštrukčnú činnosť počas prevádzky zariadenia možno vykonávať len za podmienok dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu.


Dezinfekcia

Na bežnú dezinfekciu malých plôch a povrchov, nástrojov, pomôcok a pokožky sa používajú prípravky, ktorých prehľad je uvedený v dezinfekčnom programe, ktorý je prílohou prevádzkového poriadku. Tieto dekontaminačné práce vykonáva zdravotnícky personál danej časti lôžkového oddelenia, alebo ambulancie podľa upratovacieho harmonogramu, kde je uvedené aj striedanie dezinfekčných prípravkov. Pri dezinfekcii je zachovaný dvojetapový postup dezinfekcie: I. etapa je mechanická očista, II. etapa je vlastná dezinfekcia. V prípade kontaminácie biologickým materiálom sa v I. etape použije dezinfekčný prípravok s vírus inaktivačným účinkom. Používajú sa len dezinfekčné prípravky uvedené v dezinfekčnom programe UNB Dezinfekčné roztoky sa pripravujú čerstvé pre každú pracovnú zmenu. Dezinfekčné prípravky striedame podľa účinnej látky v súlade s dezinfekčným programom UNB.

Dezinfekčný program obsahuje podrobný pracovný postup vykonávania dezinfekcie, začínajúc špecifikáciou dezinfikovaných plôch, frekvenciou vykonávania tejto činnosti, spôsobu, použitých prostriedkov, koncentrácií prípravkov, dobu expozície a rozsahu ich účinnosti.

Upratovanie a dezinfekciu veľkých plôch, sociálnych zariadení umývadiel, vodovodných batérií, stien, , košov, dverí, kľučiek vypínačov, parapetov, radiátorov, skríň a okien vykonáva upratovacia firma podľa schváleného časového upratovacieho harmonogramu a schváleného dezinfekčného programu. Za kontrolu výkonu upratovacích a dekontaminačných prác zodpovedá staničná sestra daného úseku, alebo oddelenia Kliniky ORL a ChHK

Upratovanie a dezinfekciu vykonáva upratovacia firma podľa schváleného časového upratovacieho harmonogramu a schváleného dezinfekčného programu – je prílohou prevádzkového poriadku (rozpísané čo všetko sa umýva a dezinfikuje)

Sterilizácia

Sterilizácia sa na oddelení, zákrokovni a ambulanciách nevykonáva. Pri práci sa používajú jednorazové zdravotnícke pomôcky. V prípade použitia opakovane používaných zdravotníckych pomôcok sa využívajú služby OCS nemocnice Antolská

Regulácia živočíšnych škodcov
Na úseku ochrany pred živočíšnymi škodcami zariadenie vykonáva všetky opatrenia na zabránenie vnikania, množenia a šírenia škodlivých a epidemiologicky významných živočíšnych škodcov do svojich objektov a v nich zabezpečuje ich pravidelnú reguláciu.

Nemocničná nákaza
Na Klinike ORL a ChHK sa povinne vykonáva kontrola nemocničných nákaz. Kontrola nemocničných nákaz sa vykonáva priebežne a mesačne sa analyzuje výskyt nákaz, prijímajú sa opatrenia na predchádzanie ich vzniku a šíreniu.

Pri výskyte nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa vykonajú potrebné opatrenia na zastavenie a predchádzanie jej šíreniu, ktorými sú najmä izolácia pacienta, odber biologického materiálu a dezinfekcia. Súčasne sa ihneď vykoná kontrola dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu na pracovisku a ďalšie opatrenia na zistenie prameňa pôvodcu nemocničnej nákazy a mechanizmu jej prenosu. Tieto opatrenia sa vykonajú aj pri zistení kolonizácie pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami.

Pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť musí oznámiť vedúcemu oddelenia a súčasne sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie pacienta a do denníka nemocničných nákaz. Rovnako sa postupuje aj pri zistení kolonizácie pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami.

Hlásenie výskytu nemocničnej nákazy vedúcim oddelenia regionálnemu úradu verejného zdravotníctva sa vykoná do 48 hodín písomnou formou podľa prílohy č. 2.

Hlásenie vykoná ihneď osobne, telefonicky faxom alebo elektronickou poštou, v prípadoch ak ide o:

 1. hromadný výskyt nemocničnej nákazy; hromadný výskyt nemocničnej nákazy je výskyt najmenej troch prípadov rovnakej nemocničnej nákazy, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
 2. klinicky závažnú nemocničnú nákazu,
 3. úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocničnú nákazu

5.2 VYBAVENIE PRACOVISKA

5.2.1 OSVETLENIE

-prirodzené a umelé /žiarivkové osvetlenie / je v miestnostiach

– umelé /žiarivkové osvetlenie / je v miestnostiach

5.2.2 VODA

-pitná, dodávateľ :BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava

5.2.3 VETRANIE

Vetranie priestorov je zabezpečené núteným vetraním / prívod a odvod /

5.2.4 VYBAVENIE PRACOVISKA

Zoznam vybavenia pracoviska je evidovaný na Oddelení operatívnej evidencie v softvérovom programe MAJETOK podľa jednotlivých pracovísk – nákladové strediská.

5.2.5 PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRACOVISKA

Zoznam prístrojového vybavenia pracoviska je evidovaný na Oddelení operatívnej evidencie v softvérovom programe MAJETOK podľa jednotlivých pracovísk – nákladové strediská.

5.2.6 Špeciálne vybavenie pracoviska

Zoznam jednotlivých prístrojov s ich špecifikáciou a presným označením a inventárnym číslom je súčasťou SMK dokumentácie, ktorá je uložená na oddelení v rámci záznamníka prístroja. Pri každom prístroji je umiestnená evidencia o používaní a údržbe prístroja, vrátane zoznamu osôb spôsobilých na ich obsluhu.

5.2.7 Iné

umiestnenie hlavného vypínača elektriny- pri poruche je nutné volať službukonajúceho údržbára -elektrikára

– umiestnenie uzáveru pitnej a TÚV vody pre prípad havárie v nike na chodbe oddelenia.

5.3 PREVÁDZKA NA Klinike ORL a ChHK LFUK, UNB

5.3.1 ROZSAH POSKYTOVANÝCH VÝKONOV

Zdravotná starostlivosť zahŕňa:

 • diagnostiku
 • liečbu
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • konziliárne služby
 • prevenciu
 • dispenzarizáciu
 • výučbu medikov 5.ročníka LFUK, 4. ročník Stomatológia (obe v slovenskom aj anglickom jazyku)
 • postgraduálnu výučbu lekárov pred špecializačnou atestáciou z ORL


5.3.2 ZAMERANIE PRACOVISKA

Klinika ORL a ChHK LFUK, UNB poskytuje zdravotnú starostlivosť v celej šírke chorôb ORL orgánov a chorôb hlavy a krku. Zabezpečuje teda všetky vyšetrovacie a liečebné postupy ako aj obslužné činnosti potrebné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ubytovanie, stravovanie , upratovanie a pod.).

5.3.3 PRACOVNÁ DOBA

Pracovná doba zamestnancov je uvedená v Po-02.Pracovný poriadok.


PERSONÁLNE OBSADENIE, KOMPETENCIE

Kategória

Lekár

UNB

13
(z toho 2xMD, celkový úväzok 8,825

LFUK

9
(z toho 1xMD, Celkový úväzok 3,9)

 
Sestra pri lôžku21  
Sestra inštrumentárka1  
Sestra ambulantná6  
Audiologická sestra3+1  
Praktická sestra2  
sanitár5  
dokumentaristka1  

Na Klinike ORL a HHK pracujú profesor, docenti, odborní asistenti a asistenti LFUK, lekári so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia a lekári v príprave pred špecializačnou skúškou z odboru, klinický logopéd a logopédi v špecializácii z odboru klinická logopédia. Na klinike pracujú sestry pri lôžku, sestry na ambulancii, audiologické sestry, sestra na otoneurologickej ambulancii, inštrumentujúce sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári a pomocný personál.

Kliniku vedie prednosta kliniky, riadi činnosť lekárov oddelenia a činnosť odborných ambulancií, ktoré sú súčasťou oddelenia, riadi zároveň pregraduálnu výchovu študentov medicíny LFUK a postgraduálnu výchovu lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z ORL. Zástupca prednostu kliniky pre LPS, riadi a organizuje činnosť v súlade s právnymi predpismi a pokynmi riaditeľstva UNB. Počas neprítomnosti prednostu kliniky ho zastupuje v celom rozsahu v zmysle platnej legislatívy a pokynmi riaditeľstva UNB.

Lôžková časť kliniky je rozdelená na jednotlivé časti, každá časť má určeného vedúceho lekára, ktorý organizuje a riadi po odbornej stránke danú časť oddelenia a je zodpovedný prednostovi kliniky a jeho zástupcovi pre LPS.

Lekári pracujúci na klinike majú rozdelenú prácu podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, podľa odborných skúseností, na základe ktorých im prednosta, zástupca prednostu vypracuje náplne práce. Každý deň na rannom sedení sa aktuálne zaraďujú lekári na jednotlivé časti kliniky (ambulancia, operačné sály, oddelenie, študenti a pod.).

Vedúca sestra organizuje, riadi a kontroluje činnosť sestier, zdravotníckych asistentov, sanitárov a pomocného personálu. Zaisťuje ich účelné rozmiestnenie a správnu deľbu práce s ohľadom na optimálne využitie ich kvalifikácie. Zodpovedá za odbornú úroveň práce. V jej neprítomnosti ju zastupuje ňou určená staničná sestra, ktorá plní úlohy vo vymedzenom rozsahu.

5.3.5 OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

Periodické lekárske prehliadky (vrátane lekárskej preventívnej prehliadky pred zmenou pracovného zaradenia a výstupnej lekárskej preventívnej prehliadky u pracovníkov v  3. a 4. kategórii rizika) zamestnanci absolvujú podľa harmonogramu, ktorý sa nachádza u pracovnej zdravotnej služby a podľa kategórie pracovných činností. Zamestnanci sú povinní zúčastniť sa preventívnej lekárskej prehliadky. Lekársku preventívnu prehliadku absolvujú aj pracovníci vykonávajúci nočnú prácu pred zaradením na nočnú prácu a následne raz ročne. Povinné očkovanie pracovníkov v riziku nákazy a preočkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je realizované v zmysle platnej legislatívy, iné očkovania podľa potreby. Evidencia o očkovaní a o lekárskych preventívnych prehliadkach pracovníkov je uložená na Oddelení personálnej práce a miezd.

Na pracovisku je evidovaná expozícia zamestnancov biologickým faktorom 3. skupiny, ionizujúcemu žiareniu, elektromagnetickému poľu, laserom, chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom.

Ochrana zdravia zamestnancov je zabezpečená vykonávaním opatrení technického, technologického a organizačného charakteru , vrátane opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany na znižovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a odstraňovaním porúch a technických nedostatkov ochranných bariér, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu zdravotného rizika. Opatrenia kolektívnej ochrany musia byť nadradené nad individuálnymi.

Ochrana zdravia zamestnancov je realizovaná dodržiavaním bezpečných pracovných postupov a používaním OOPP pri expozícii telesnými tekutinami ošetrovaných pacientov, pri manipulácii s ostrými predmetmi, odpadom, použitou bielizňou a pri vykonávaní dekontaminácie predmetov, povrchov a plôch.

Ochrana zdravia tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien je vykonávaná podľa Nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ochrana zdravia mladistvých zamestnancov je vykonávaná podľa nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výskyt drobných úrazov, poranení a nehôd je evidovaný na pracovisku v knihe drobných úrazov. Prípadný výskyt pracovných úrazov hlási vedúci zamestnanec bezpečnostnému technikovi.

Ochrana zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri dlhodobej práci je zabezpečená poskytovaním ochranných nápojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci majú prestávky pri práci z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

Na pracovisku je zákaz jesť a piť vo všetkých priestoroch, kde sa manipuluje s biologickým materiálom a inými škodlivými faktormi v pracovnom prostredí.

Ochrana nefajčiarov je zabezpečená podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci majú dostupné informácie o  zdravotných rizikách pri práci, ako aj o výskyte nozokomiálnych nákaz a o kolonizácii a infekcii polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami.

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP je vykonávané pri nástupe zamestnanca, periodické raz za dva roky a priebežne, ak vznikne situácia, keď je zamestnanca nutné preškoliť. Školenie zamestnanci potvrdia podpisom na prezenčnej listine.

5.3.6 VYBAVENIE ZAMESTNANCOV OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI A ICH POUŽÍVANIE

Pracovný odev, obuv, plášť sú zamestnancom prideľované pri nástupe a po strate funkčnosti sú OOPP priebežne vymieňané podľa interných predpisov UNB v oblasti BOZP.

Jednorazové OOPP : tvárová maska, čiapka, rukavice… sú prideľované na jednotlivých pracoviskách podľa potreby.

Iné OOPP: ochranné okuliare, ochranný štít, RTG zástery a štíty na štítnu žľazu, farebne rozlíšené odevy ( žlté, modré, zelené, bordové)… sú zamestnancom prideľované na jednotlivých pracoviskách podľa potreby.

Hygienické prostriedky: mydlo, papierové utierky,, krém na ruky… sú zamestnancom k dispozícii na jednotlivých pracoviskách podľa potreby.

5.3.7 PREVÁDZKA NA Klinike ORL a ChHK LFUK a UNB

Prevádzka na klinike je nepretržitá, v ambulantnej časti od 7,00 do 15,30 hod..

Ranná prevádzka na klinike začína o 07,00 hod. Čas nočného pokoja je od 22,00 hod do 06,00 hod. Začiatok rannej zmeny na oddelení nesmie narušovať možnosť dostatočného spánku chorých. Lekári nastupujú do práce o 07,00 hodine. Pracovnú dobu upravuje Po-02 Pracovný poriadok.

Zamestnanci, ktorí majú pracovnú zmenu dlhšiu ako 6 hodín, majú nárok na prestávku v práci v dĺžke ½ hodiny za účelom odpočinku a jedenia.

Pred nástupom na zmenu a po jej ukončení sú zamestnanci povinní zaregistrovať sa v dochádzkovom systéme, resp. zapísať sa do ,,Evidencie pracovného času“.

O 07,30 hod je ranná porada lekárov pod vedením prednostu, zástupcu prednostu kliniky , alebo nimi určeným starším lekárom . Okrem lekárov sa na rannej porade zúčastňuje vrchná sestra, staničné sestry, staničná inštrumentujúca sestra a dokumentačná sestra. Na rannej porade sa referuje činnosť počas uplynulej ÚPS, referuje sa zrealizovaný operačný program z predchádzajúceho pracovného dňa, prípadne sa referujú pacienti s komplikáciami v liečbe. Následne porada určuje rozdelenie jednotlivých lekárov na jednotlivé úseky (ambulancie, COS, iné činnosti), aktualizuje sa operačný program na daný deň a referujú sa plánované hospitalizácie a operačný program. Po rannej porade je vizita , ktorú vedie prednosta, zástupca prednostu kliniky, alebo nimi určený vedúci lekár. Ranná vizita rozhoduje a schvaľuje ukončenie hospitalizácie, určuje prípadné doplňujúce vyšetrenia, stanovuje, prípadne upravuje ďalší liečebný plán. Súčasťou ranne vizity sú aj ošetrenia a preväzy operovaných pacientov.

Od 8,00 hod vykonávajú lekári činnosť na operačných sálach a ambulanciách podľa plánu. V prípade zmeny zdravotného stavu pacienta, ktorý by si vyžadoval neodkladný chirurgický výkon sa plánovaný operačný program prerušuje a upravuje. V priebehu dňa sú na oddelenie prijímaní pacienti na plánovanú chirurgickú liečbu.

O 14,00 hod je poobedná vizita, ktorá sa vykonáva po úsekoch vedúcimi lekármi, kontroluje sa zdravotný stav pacientov po vykonaných operáciách. Po vizite o 14,30 hod sa v pondelok až štvrtok prezentujú pacienti na indikačnej vizite. Prednosta kliniky, jeho zástupca, alebo nimi určený lekár prehodnocuje indikácie k plánovaným operáciám a stanovuje definitívny plán operácii na nasledujúci deň.

Sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári majú organizovanú prácu podľa mesačného rozpisu služieb, ktorý vyhotovuje vedúca sestra kliniky, pre operačné sestry plán služieb vyhotovuje staničná sestra operačných sál.

Pri striedaní zmien sestier a lekárov v službe si zamestnanci odovzdávajú zmeny navzájom. Záznam vyhotovia v písomnej dobe.

Keď dôjde počas zmeny sestier k mimoriadnym udalostiam, službukonajúci lekár/sestra o tom informuje podľa smernice o mimoriadnych udalostiach.

Zásobovanie a včasné doplňovanie skladu liekmi a ZM zabezpečuje vedúca sestra kliniky podľa potreby. Vedenie dokumentácie v sklade liekov a ZM ako aj zabezpečenie opiátov kontroluje určený lekár kliniky.

Nakladanie s liekmi a ZM je vykonávané podľa internej normy IN-05 Používanie liekov, ZM a diagnostík. U opiátov sa okrem dokumentácie kontroluje, či sú uložené a zabezpečené pred odcudzením, podľa platných predpisov a internej smernice UNB: „Používanie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov s ich obsahom“.

Sestry vykonávajú prácu v súlade s platnou legislatívou.


Príjem pacienta na Kliniku ORL a ChHK

Pacienta na oddelenie prijíma počas dennej zmeny lekár kliniky cez príjmovú ambulanciu. Počas ÚPS sú prijímaní pacienti plánovaní do operačného programu (nedeľa, sviatok), alebo neodkladní pacienti s náhlym zhoršením zdravia službukonajúcim lekárom na vyšetrovni na 5.poschodí oddelenie B

Plánovaná ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho ambulantného lekára, alebo lekára konziliára. Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia a výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Pri prijatí lekár vypíše chorobopis, ktorý okrem anamnézy (vrátane epidemiologickej anamnézy) a objektívneho nálezu musí obsahovať popis laboratórnych a rtg. vyšetrení, pracovnú diagnózu a návrh liečby. Súčasťou prijatia pacienta je vyšetrenie jeho celého tela zamerané na možnosť výskytu prenosných ochorení ako aj hygienická očista primeraná jeho zdravotnému stavu, v prípade potreby spojená s dezinfekciou popr. s dezinsekciou, o čom treba urobiť záznam do zdrav. dokumentácie. Súčasťou zdravotnej dokumentácie pri príjme je spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, negatívny reverz v súlade s platnou legislatívou. Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca, súčasťou zápisu je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Tieto skutočnosti je potrebné potvrdiť podpisom pacienta alebo zákonného zástupcu na príslušné miesto chorobopisu., v regresných prípadoch /ak lekár videl a vyšetril pacienta ako prvý, v opačnom prípade to urobí lekár, ktorý prvý vyšetril pacienta/ zabezpečí vypísanie hlásenia a na chorobopis napíše čitateľne ,,NÁHRADA“.

Sestra zabezpečí príjem pacienta podľa ošetrovateľského štandardu (MZ SR). Sestra pri prijatí pacienta upozorní na nakladanie s cennosťami a väčšími sumami peňazí počas hospitalizácie. V prípade prevzatia cenností a peňazí sestra vytvorí písomný záznam a uloží tieto cennosti a peniaze do trezoru kliniky.

A.1. Jednodňová zdravotná starostlivosť

Jednodňová zdravotná starostlivosť je poskytovaná Klinikou ORL a ChHK v zmysle platnej legislatívy pre pacientov zmluvných zdravotných poisťovní. Ide najmä o osobitne hradené chirurgické výkony, ktoré sú uvedené v zmluve medzi UNB a zdravotnými poisťovňami a ich realizácia sa deje v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č.42 z 2009 roku. Pacient je indikovaný na tento typ výkonu ošetrujúcim lekárom kliniky a pacient je zaradený do operačného programu prednostom kliniky, alebo jeho zástupcom. Pacient prichádza na  kliniku v deň plánovaného výkonu o 7,00 hod na 5.poschodie pred lôžkové oddelenie B, prichádza nalačno s interným predoperačným a anestéziologickým vyšetrením. Určený operatér skontroluje aktuálny zdravotný stav pacienta, skontroluje predoperačné vyšetrenia a vyhotoví príjímaciu časť zdravotnej správy o jednodňovej starostlivosti, vyhotoví informovaný súhlas v zmysle platnej legislatívy a dá príkazy pre sestry na predoperačnú prípravu pacienta. Pacient po vykonaní zákroku leží na určenom lôžku do času kým nepominú dôvody na bezprostredné pooperačné sledovanie pacienta, prípadne v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok (po TE prespanie do nasledujúceho rána). Prepustenie po výkone jednodňovej starostlivosti vykoná ošetrujúci lekár (operatér), prípadne lekár v ÚPS po dôkladnej kontrole pacienta. Prepúšťajúci lekár vyhotoví prepúšťaciu časť zdravotnej dokumentácie v 3 exemplároch a opatrí ju dátumom, časom prepustenia, pečiatkou, podpisom. V prípade pooperačnej komplikácie, zhoršení zdravotného stavu a pod. ošetrujúci lekár dá pokyn na hospitalizáciu pacienta a oznámi túto skutočnosť prednostovi, alebo zástupcovi prednostu kliniky.

A.2. Ambulantná zdravotná starostlivosť

Súčasťou zdravotnej starostlivosti Kliniky ORL a ChHK je aj vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Túto formu starostlivosti poskytujeme na 2 konziliárnych ambulanciách, 1 príjmovej a 7 špecializovaných ambulanciách. Ambulancie sú z väčšej časti situované v poliklinickej časti nemocnice Antolská na 1.poschodí. Audiologickú a otoneurológickú ambulantnú činnosť vykonávame na 5.poschodí v blízkosti oddelenia A. Na všetky špecializované ambulancie prichádza pacient po telefonickom alebo mailovom objednaní na t.č. 68672556, alebo 68672958 s odporúčaním od iného ošetrujúceho lekára. Iba pacienti, ktorí boli neodkladne odoslaní z OUM nemocnice Antolská, alebo z iného oddelenia Centrálneho príjmu budú ošetrení bez objednania. Ambulantné sestry danej ambulancie začínajú činnosť o 7,00 hod prípravou ambulancie (inštrumentárium, prístroje, dokumentácia), od 8,00 hod začínajú pracovať na ambulanciách určený lekári podľa týždňového rozpisu. Ambulantná starostlivosť trvá do 14,30 hod s pol hodinovou prestávkou na obed. Od 14,30 hod do 15,30 hod pokračujú ambulantné sestry v čistením prístrojov, nástrojov a odnesením nástrojov na oddelenie Centrálnej sterilizácie a ukladaním zdravotnej dokumentácie.

Ambulantná zdravotná starostlivosť obsahuje:

– diagnostiku ORL chorôb

– rozhodovanie o prípadnej neodkladnej hospitalizácii

– rozhodovanie o plánovanej hospitalizácii

– rozhodovanie o ďalších vyšetreniach u iných špecialistov

– plánovanie operačných zákrokov

– ošetrovanie a preväzovanie operovaných pacientovi

– dispenzarizácia chorých

– konziliárne vyšetrenia pre pacientov oddelení UNB

– konziliárne vyšetrenia pre pacientov iných zdravotníckych zariadení

– vyšetrenia na vyžiadanie pacienta

Zdravotná dokumentácia pacientov vyšetrených na ambulanciách sa vedie v zmysle platnej legislatívy v nemocničnom informačnom systéme, lekár zaznamená všetky dôležité údaje, všetky vyšetrenia a lokálny ORL nález, dá pacientovi alebo zákonnému zástupcovi podpísať informovaný súhlas s vyšetrením. O celom vyšetrení vyhotoví správu v 2 exemplároch, ktorú opatrí dátumom, časom vyšetrenia, pečiatkou, podpisom. Ak indikuje liečbu medikamentóznu vyhotoví lekársky predpis, alebo predpis zdravotnej pomôcky, ktorú vydá pacientovi. Ak indikuje ďalšie vyšetrenia vydá pacientovi vypísané žiadanky k týmto vyšetreniam.

Ústavná pohotovostná služba

ÚPS lekárov sa vykonáva na lôžkovej časti kliniky, kde sa zároveň vykonávajú konziliárne vyšetrenia pre ambulancie OUM a pre ostatné kliniky a oddelenia nemocnice Antolská, resp. UNB. ÚPS slúžia 2 lekári, ktorí zodpovedajú za zdravotnú starostlivosť na lôžkovej časti, ORL JIS, spoločne vykonávajú vizity, ošetrujú hospitalizovaných a operovaných pacientov a poskytujú aj konziliárne služby. Zároveň sú chirurgickou pohotovosťou a podľa potreby vykonávajú neodkladné chirurgické výkony na operačných sálach ORL kliniky v rámci COS nemocnice Antolská. Na požiadanie ošetrujúceho lekára vykonáva starší z lekárov aj konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov mimo nemocnice Antolská. S lekárom slúži operačná sestra.

Lekári nastupujú do práce o 07,00 hodine. Pracovná zmena im končí o  15,30 hodine. /resp. o 19,00 pokiaľ pokračuje ÚPS /nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas/. Do ÚPS nastupujú lekári podľa vopred vypracovaného mesačného plánu ÚPS. Harmonogram služieb vyhotovuje zástupca prednostu kliniky do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Výmenu služieb je povinný lekár nahlásiť vedeniu kliniky z dôvodu odsúhlasenia výmeny. Výmenu služieb sestier, pôrodných asistentiek, asistentov, laborantov, fyzioterapeutov a sanitárov je povinný nahlásiť vedúcej sestre kliniky z dôvodu odsúhlasenia výmeny.

Konziliárne služby

Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, zložený zo zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi.

Klinika ORL a ChHK poskytuje konziliárne služby pre UNB Bratislava, kraj Bratislava, okres Senec, Dunajská Streda, Pezinok, Trnava, Piešťany, Malacky, Galanta, Trenčín, Nitra. O konziliárne vyšetrenie žiada písomne ošetrujúci lekár daného zdravotníckeho zariadenia.

Konziliárne vyšetrenie u lôžka pacienta a konzílium, ktoré je potrebné vykonať na žiadosť ošetrujúceho lekára ihneď vykonáva konziliárny lekár za účasti sestry.

Žiadosť o konziliárne vyšetrenie sa zapisuje do nemocničného informačného systému a zároveň sa oznamuje telefonicky na ambulanciu Kliniky ORL a ChHK na t.č. 2556, alebo 2958. V žiadosti o konziliárne vyšetrenie musí byť uvedený aj typ vyšetrenia. Konziliár musí byť informovaný o možnom výskyte kolonizácie pacienta, resp. nozokomiálnej infekcie. Pokiaľ je pacient izolovaný, konziliár musí dodržiavať režimové opatrenia platné pri izolácii pacienta.

Závery z vyšetrenia s odporučením ďalšej liečby vyšetrujúci lekár zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie aj s identifikačnými údajmi (dátum a čas vyšetrenia, pečiatka lekára, podpis).

Prepustenie/ úmrtie pacienta

Preloženie na iné oddelenie, resp. do iného zdravotníckeho zariadenia je vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

Pacient je prepustený z oddelenia:

– keď pominú dôvody ústavnej starostlivosti,

– na vlastnú žiadosť a, alebo na žiadosť zákonného zástupcu,

– ak aj napriek poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť,

– z disciplinárnych dôvodov avšak iba v tom príde, že nedôjde ku ohrozeniu zdravia.

Pri prepustení ošetrujúci lekár poučí pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe.

Sestra, ktorá pripravuje pacienta na prepustenie, mu poskytne lieky na tri dni nasledujúce po prepustení a túto skutočnosť zaznamená. Vydanie liekov zaznamená lekár do lekárskej prepúšťacej správy. Ošetrujúci lekár vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu v troch exemplároch, ktorú opatrí dátumom, časom prepustenia, pečiatkou, podpisom. Dve odovzdá pacientovi pre osobnú potrebu pacienta a praktického lekára. Jednu založí do chorobopisu. Prepúšťaciu správu parafuje zástupca prednostu kliniky, prednosta kliniky, alebo v dňoch pracovného pokoja starší z lekárov slúžiacich ÚPS. Prepúšťajúci lekár  upozorní pacienta na povinnosť odovzdať lekársku prepúšťaciu správu všeobecnému lekárovi. Pacient alebo jeho zákonný zástupca svojim podpisom, potvrdí prevzatie lekárskej prepúšťacej správy a porozumenie informácií.

Sestra vyhotoví sesterskú prepúšťaciu správu v súlade s platnou legislatívou.

Podrobný popis činností pri úmrtí pacienta je uvedený v internej norme IN-06 Postup pri úmrtí pacienta.

Uspokojovanie náboženských a kultúrnych potrieb pacientov

Chorým umožňujeme uspokojovanie náboženských a kultúrnych potrieb podľa lokálnych možností.

U imobilných pacientov náboženské úkony zabezpečujeme pri lôžku chorého.

Návštevy chorých

Návštevy chorých vo vyhradených priestoroch, ale aj na izbách pacientov sú povolené v zmysle Charty práv pacienta. Výnimky z návštevných hodín udeľuje prednosta kliniky, alebo jeho zástupca. Návštevné hodiny môžu byť upravené podľa charakteru prevádzky kliniky, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta. Návšteva pri vstupe na oddelenie intenzívnej starostlivosti používa ochranný odev oddelenia.

Podávanie informácií o zdravotnom stave pacienta

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva osobne prednosta kliniky, zástupca prednostu kliniky alebo nimi určení ošetrujúci lekári v súlade s platnou legislatívou.

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Je zabezpečené v jedálni nemocnice v čase od 11.30 do 14.00 hod.

5.3.9 ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

Zdravotná dokumentácia je súbor písomných, grafických a iných údajov o zdravotnom stave osoby. Je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj ošetrovateľská dokumentácia.

Zdravotná dokumentácia na Klinike ORL a ChHK obsahuje:

 • osobné údaje pacienta
 • údaje o poučení a informovanom súhlase aj s podpisom pacienta
 • údaje o chorobe, vyšetreniach, liečbe
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz
 • epidemiologicky závažne údaje
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
 • identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • ošetrovateľskú dokumentáciu
 • chorobopis vrátane zápisu lekára o príjme osoby
 • záznam o hospitalizácii
 • lekárska prepúšťacia správa vrátane ošetrovateľskej prepúšťacej správy
 • dekurzy, v ktorých sú zapísané údaje v chronologickom poradí o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • zápis vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby vykonaného sestrou
 • údaje o poučení osoby a informovanom súhlase, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu
 • výsledky laboratórnych vyšetrení, zobrazovacích techník, funkčných vyšetrení a iných v chronologickom poradí
 • záznamy konziliárnych vyšetrení, ak boli vykonané v chronologickom poradí
 • údaje o vystavení potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo údaje o vystavení žiadosti o vyrovnávaciu dávku a ošetrovné.

Zdravotná dokumentácia na klinike a na ambulanciách je vedená na príslušných formulároch v súlade s platnou legislatívou. Je vedená v nemocničnom informačnom systéme a následne tlačená do papierovej formy. Manipulácia s dokumentáciou musí byť pohotová a bezpečná. Spôsob manipulácie so zdravotnou dokumentáciou po prepustení je zabezpečený vnútornými predpismi nemocnice. Všetky písomné záznamy o zdravotnom stave a starostlivosti musia mať identifikačné znaky lekára / dátum, čas, odtlačok pečiatky, podpis, /

Pracovníci sú povinní informovať svojich nadriadených, najmä službukonajúceho lekára, vedúcu sestru, primára/prednosta kliniky o všetkých mimoriadnych udalostiach na oddelení. Primár/prednosta je povinný informovať zástupcu riaditeľa nemocnice. O tomto urobí písomný záznam.

Zdravotnícki pracovníci sú viazaní prísnou mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Ošetrujúci lekár je povinný neodkladne nahlásiť na políciu tie dokonané samovraždy a samovražedné pokusy, kde je odôvodnené podozrenie, že na pokuse mohla mať účasť druhá osoba. O tom urobí písomný záznam v dokumentácií.

Ošetrujúci lekár je povinný nahlásiť svojvoľné opustenie oddelenia pacientom ako aj iné udalosti podozrivé zo spáchania trestného činu, urobí písomný záznam do zdravotnej dokumentácie.

Na žiadosť polície alebo súdu je ošetrujúci lekár/službukonajúci/ povinný poskytnúť údaje o zdravotnom stave osoby, ktorá bola pri dopravnom, pracovnom alebo inom úraze poranená, a to v rozsahu platnej legislatívy a urobiť o tom písomný záznam.


6.0 SÚVISIACA Dokumentácia
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z.Vyhláška MZ SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
KP-29.PETPostupy pri starostlivosti o pacienta na klinike/oddelení
Po-01Príručka kvality
Po-02Pracovný poriadok
Po-03Organizačný poriadok
Po-04Metrologický poriadok
Po-05Kolektívna zmluva
Po-06Registratúrny poriadok
Po-07Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odpady
IN-04Používanie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov s ich obsahom
IN-05Výdaj liekov, lab. diagnostík, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb z nemocničnej lekárne
IN-06Postup pri úmrtí pacienta
IN-08Pranie a manipulácia s bielizňou
IN-15Dezinfekčný program UNB
Re-03Ošetrovateľské štandardy
Re-04Register externých dokumentov
PR 30/2009Vedenie zdravotnej dokumentácie

7.0 Zmeny

7.1. Systémovú zodpovednosť za zmeny týkajúce sa SMK nesie MK.

7.2. Výklad týkajúci sa dokumentácie zaradenej v SMK je oprávnený podávať len MK. Operatívne zmeny tohto dokumentu môže robiť len MK po schválení riaditeľom UNB a tieto operatívne zmeny platia do doby vydania riadnej zmeny.

Plánované termíny revízie predmetného dokumentu o 2 roky, v prípade zmien organizácie práce ihneď.

Týmto sa ruší prevádzkový poriadok kliniky zo 16.9.2009 vydaný 1.10. 2009

Por. č.

zmeny

List č. / zmena č.Dátum zmenyVýmenu listu vykonal – podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

8.0 Záverečné ustanovenia

8.1 Každý zamestnanec UNB je povinný upozorniť spracovateľa na nedostatky v tomto dokumente a je oprávnený predkladať návrhy na zmeny.

8.2 Kontrolou plnenia zásad tohto dokumentu je poverený:

 • vedúci zamestnanec organizačného útvaru UNB,
 • MK,
 • osoby poverené vyššie uvedenými zamestnancami.

9.0  Prílohy

Príloha č.1: Postup pri expozícii biologickým faktorom pri práci v zdravotníctve

Príloha č.2: Formulár hlásenia nemocničnej nákazy (F/LPS-156 )

Príloha č.3: Postup pri upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prácach

Príloha č.4: Opatrenia pri výskyte polyrezistentných kmeňov na lôžkových oddeleniach

Príloha č.5: Umývanie a hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov

Príloha č.6: Harmonogram práce sestry – denný

Príloha č.7: Harmonogram práce sestry – týždenný

Príloha č.8: Harmonogram práce ZA

Príloha č.9: Harmonogram práce sanitára

Príloha č.10:Harmonogram práce PZP

Príloha č.11 Rozpis ÚPS lekárov mesačný


10.0  Rozdeľovník

Predmetný dokument je pridelený:

0 – MK (originál, uloženie k trvalej archivácii)

1 – na sekretariát riaditeľa UNB (originál pre potreby RÚVZ – ak o to UNB žiada)

2 – sekretariát zástupcu riaditeľa príslušnej nemocnice (originál)

Interní zamestnanci majú prístup k riadenej dokumentácii SMK na intranete UNB. Externé strany UNB môžu dostať výtlačok dokumentu riadenej dokumentácie SMK po odsúhlasení štatutárnym zástupcom.

V prípade rozdelenia dokumentácie SMK v elektronickej podobe túto zabezpečuje SRD v spolupráci s vedúcim Odboru informačných technológií UNB.

Príloha č. 1 Postup pri expozícii biologickým faktorom pri práci v zdravotníctve

Zdravotnícky pracovník sa môže pri výkone svojej práce nakaziť od pacienta, ktorý je chorý, alebo je nosičom nákazy. Týmto spôsobom získané ochorenia sú viazané na výkon povolania a pokladajú sa za profesionálne ochorenia.

Z epidemiologického hľadiska sa najzávažnejšie nákazy prenášajú krvou. Je to vírusová hepatitída B (VHB), vírusová hepatitída C (VHC) a AIDS. Pri týchto nákazách je najrizikovejším vehikulom krv a telové tekutiny. Najmä pokiaľ ide o krv, je nutné predpokladať, že každá krv je kontaminovaná a ako s takou je potrebné s ňou zaobchádzať. Najväčšie nebezpečenstvo z ochorenia uvedenými nákazami spočíva v poranení ihlou, alebo v strieknutí infikovanej krvi na mukózne sliznice či na poranenú kožu.

Medzi špecifické opatrenia na obmedzenie závažnosti nákaz vyvolaných VHB patrí povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov vystavených zvýšenému riziku infekcie. Medzi nešpecifické opatrenia na zabránenie možnosti parenterálneho prenosu nákaz patrí dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu.

Opatrenia po kontaminácii poranenej kože alebo sliznice ľudskou krvou, pri poranení nesterilnými zdravotníckymi nástrojmi a nesterilnými injekčnými ihlami:

A Hepatitídy

 1. Rana sa nechá niekoľko minút krvácať, potom sa niekoľko minút dôkladne vymýva mydlom alebo detergentným roztokom a dezinfikuje účinným virucídnym prípravkom. Podľa potreby sa rana ošetrí chirurgicky. Pri drobných poraneniach, ktoré nekrvácajú, sa rana vymyje ihneď, alebo sa krvácanie vyvolá.
 2. Odoberie sa vzorka krvi poraneného na overenie stavu imunity proti VHB a VHC v čase expozície nákazy.
 3. Ak ide o krv chorého na VHB, nosiča HBsAg alebo o krv osoby s neznámym stavom infekciozity, vykoná sa u exponovanej neimúnnej osoby imunizácia a následne lekársky dohľad. Ak ide o krv osoby s neznámym stavom infekciozity, vykoná sa u nej vyšetrenie HBsAg, anti HCV, prípadne ďalšie vyšetrenia.
 4. Ak ide o krv chorého na hepatitídu bližšie neurčeného typu, postupuje sa ako v bode (1) až (3).
 5. Môže dôjsť aj k prípadnému poraneniu krvou chorého na VHA, vtedy sa odporučí exponovanému zdravotníckemu pracovníkovi podanie 0,06 až 0,12 ml/kg normálneho ľudského imunoglobulínu čo najskôr po expozícii a ďalej simultánne podanie prvej dávky vakcíny proti VHA. Druhá dávka vakcíny sa podá v intervale uvedenom v príbalovom letáku a vykoná sa zvýšený zdravotný dozor u osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti a u ostatných osôb lekársky dohľad.

B HIV/AIDS

Postexpozičná profylaxia HIV/AIDS po zranení ostrým predmetom kontaminovaným HIV infikovanou krvou od HIV/AIDS pacienta, s porušením integrity kože a slizníc.

 1. Postupuje sa ako v bode A 1.
 2. Do 24 hodín, najlepšie čo najskôr po zranení je nutné aplikovať kombinovanú profylaktickú antiretrovírusovú liečbu. Táto postexpozičná profylaxia má trvať 1 mesiac. Lieky sú k dispozícii v ambulancii kliniky infektológie a geografickej medicíny FNsP Bratislava v nemocnici akad. L. Dérera. Službukonajúci lekár požičia lieky na nevyhnutný čas, najviac na 3 dni. Ďalšie lieky predpíše príslušný závodný lekár, alebo príslušný praktický lekár pre dospelých na odporúčanie infektológa.
 3. Do 24 hodín sa odoberie krv u exponovanej osoby na určenie anti-HIV protilátok, vrátane markerov VHB, VHC, tak ako v bode A 2, a syfilisu. Vyšetrenie anti-HIV protilátok sa opakuje o 3, 6 a 12 mesiacov.
 4. Kontrolné vyšetrenia exponovanej osoby sa robia v HIV ambulancii kliniky infektológie a geografickej medicíny.

Každá udalosť musí byť nevyhnutne zdokumentovaná na pracovisku, kde k nej došlo.

Príloha č 2: Formulár hlásenia nemocničnej nákazy (F/LPS-156)

Príloha č.3: Postup upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prác

Upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. Vykonáva sa navlhko vo všetkých priestoroch zariadenia dvakrát denne, okrem priestorov a pracovísk na ktorých je frekvencia výkonu upratovania iná.

Priestory v ktorých sa upratovanie vykonáva navlhko častejšie ako raz denne

Typ priestorovFrekvencia výkonu upratovania
priestory prístupné verejnostinajmenej dva razy denne
pracoviská na liečbu urologických, onkologických a prenosných ochorení, detské oddelenia všetkých typov, OCS, CUP.

V miestnosti na osobnú hygienu, v čistiacich

miestnostiach a vo výťahoch na všetkých pracoviskách

Na pracoviskách pre aseptickú prácu, ako sú pracoviská na prípravu infúznych roztokov, krvné a tkanivové banky, transplantačné a popáleninové centrá
Oddelenia intenzívnej starostlivosti, dialyzačné jednotky, pracoviská na odber biologického materiálu a laboratória na spracovanie biologického materiálunajmenej tri razy denne,
v priestoroch určených na operačné a iné invazívne výkonyvždy pred začatím operačného programu a po každej operácii
po náhodnej kontaminácii na každom pracoviskuIhneď

Upratovanie terás a balkónov zariadenia sa vykonáva navlhko najmenej raz týždenne.

Každé pracovisko má vlastné pomôcky na upratovanie, ktoré nemožno použiť na inom pracovisku. Pracovné pomôcky musia byť označené názvom pracoviska, kde sa používajú. Pracoviská na operačné a iné invazívne výkony, JIS, OAIM, pôrodnica, novorodenecké a gynekologické oddelenia, chirurgické a traumatologické ambulancie a zákrokovne majú vyhradený minimálne jeden deň v týždni ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska a dezinfekciu, sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, na kontrolu expirácie, dopĺňanie a uskladnenie zdravotníckych pomôcok.

Technologické postupy upratovania a dezinfekčný program tvoria neoddeliteľnú súčasť prevádzkového poriadku.

Pri upratovaní sa dodržiavajú tieto postupy:

 1. Používajú sa roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, alebo syntetické čistiace prostriedky s dezinfekčným účinkom. Nádoby obsahujúce roztoky čistiacich prípravkov ,alebo dezinfekčných prípravkov musia byť viditeľne označené názvom prípravku a jeho koncentráciou.
 2. Používajú sa klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje a stroje, tlakové pištole, ultrazvukové prístroje a podobne.
 3. Upratovanie sa vykonáva vo farebnom kódovaní, pomôcky na upratovanie v priestoroch s rovnakým stupňom rizika sa používajú v jednej farbe; napríklad na upratovanie a dezinfekciu WC sa používajú pomôcky červenej farby, na čistenie umývadiel a kúpeľní modrej farby, na ostatné plochy žltej farby a podobne. Pomôcky a prístroje sa udržiavajú v čistote a použité pomôcky na upratovanie sa po skončení práce dezinfikujú a usušia.
 4. Pri umývaní a dezinfekcii podláh a iných plôch sa používajú dve vedrá; v jednom vedre sa čistiaca huba alebo handra namáča do roztoku čistiaceho alebo dezinfekčného prípravku, v druhom vedre sa použitá huba alebo handra žmýka.
 5. Nástroje a pomôcky určené na upratovanie kontaminované biologickým materiálom sa pred ich čistením dezinfikujú; čistenie nástrojov a pomôcok sa vykonáva v osobitnej miestnosti na to určenej.
 6. Postele a matrace sa dezinfikujú v centrálnej úpravni postelí alebo v izbách pacientov umytím roztokom dezinfekčného prípravku, vankúše a prikrývky sa dezinfikujú v centrálnej úpravni postelí alebo v práčovni, pri výmene bielizne v izbe pacienta sa nesmie vetrať dverami do chodby a podľa možnosti sa vylúči prítomnosť pacienta.


Hygienická kontrola pri výkone upratovacích prác.

 1. stupeň zo strany dodávateľa
 2. stupeň zo strany objednávateľa.

Ad 1.
Upratovacia firma odovzdá objednávateľovi harmonogram upratovacích prác pre jednotlivé pracovné úseky pridelené jednotlivým pracovníkom. Tento harmonogram musí obsahovať úplný zoznam činností pracovníka na pridelenom úseku počas pracovného času. Okrem samotného zoznamu výkonov musí obsahovať aj presné časy ( hodina a desiatky minút) zahájení a ukončení jednotlivých činností.

V dennom harmonograme upratovacích prác musia byť uvedené i práce vykonávané raz týždenne alebo raz mesačne s tým, že tu bude uvedený presný deň v týždni alebo v mesiaci.

Denný harmonogram upratovacích prác musí tiež obsahovať aj používané dezinfekčné prostriedky. Popis používaných dezinfekčných látok musí byť spracovaný tak, aby bolo zrejmé aké dezinfekčné látky a v akej koncentrácii boli použité v určitom dni na plochy, umývadla , batérie, kľučky , zariadenia na osobnú hygienu a pod . Musia byť uvedené i  dni kedy sa robí rotácia dezinfekčných látok, poprípade sa používajú chlórové preparáty.

Denný harmonogram musí obsahovať aj spôsob prechodného skladovania a odvozu komunálneho, biologického, ostrého infekčného odpadu ako aj odpadu obsahujúceho cytostatiká.

Denné harmonogramy musia byť vypracované aj pre ostatné pracovné úseky ako sú jednotlivé časti chodieb ,schodísk, výťahov a ostatných priestorov budov nemocnice.

Denný harmonogram upratovacích prác musí byť schválený vedením kliniky, oddelenia a osobou zodpovednou za kontrolu dodržiavania poriadku v rámci správy nemocnice.

Denné harmonogramy musia byť tiež schválené nemocničným hygienikom.

Kontrolné mikrobiologické stery vykonávané dodávateľom v rámci vnútropodnikovej kontroly kvality majú pre UNB význam v prípade pozitívnych nálezov, kedy sa postupuje podľa zmluvou dohodnutých sankcií, kópie výsledkov budú predkladané  príslušnému nemocničnému hygienikovi
a epidemiológovi.

Ad 2.
Vedenie každej nemocnice poverí kontrolných pracovníkov vykonávajúcich každodennú vizuálnu kontrolu hygieny a čistoty v jednotlivých nemocniciach. Pre realizáciu hygienickej kontroly pri výkone upratovacích prác vykonávaných upratovacou firmou je treba stanoviť pracovníkov nemocnice, ktorí sú zodpovední za vykonávanie tejto kontroly. Preto, aby mohli vykonávať túto kontrolnú činnosť musia byť podrobne oboznámení s kvalitatívnym i kvantitatívnym rozsahom upratovacích prác vykonávaných pracovníkmi upratovacej firmy. Pre túto kontrolnú činnosť budú mať k dispozícii denný harmonogram prác vykonávaných na jednotlivých pracovných úsekoch, ktorý vypracuje upratovacia firma a zverejní na viditeľnom mieste na každom org. útvare. O vykonanej kontrole bude viesť tento pracovník kontrolný záznam (Mesačný záznam o kontrole výkonu upratovacích prác v nemocnici – F/OSE-90) , v ktorom uvedie čas a miesto vykonanej kontroly. V zázname rovnako popíše stav čistoty a hygieny príslušného sledovaného miesta. Napr. pohádzané papiere a iné predmety, chuchvalce špiny, prach, pach, pavučiny, špinavé škvrny. Počas dňa vykoná kontrolu na najmenej 10 kontrolných miestach .Zvýšenú pozornosť venuje záchodom, výťahom a schodiskám. Zoznam pracovníkov určených na výkon kontroly upratovacích prác v nemocnici F/NEZ-126 bude dostupný u nám. pre OšS jednotlivých nemocníc UNB.

Za kontrolu dodržiavania čistoty na lôžkových , ambulantných a SVALZ oddeleniach sú zodpovedné vedúce a staničné sestry. Tieto budú každodenne sledovať dodržiavanie harmonogramu upratovacích a dezinfekčných prác na príslušnom oddelení alebo klinike. O vykonanej kontrole budú viesť kontrolný záznam (Mesačný záznam o kontrole výkonu upratovacích prác na lôžkových, amb. a SVALZ oddeleniach – F/OSE-91). V tomto zázname uvedú čas a miesto vykonanej kontroly v súlade s harmonogramom upratovacích dezinfekčných prác na ich oddelení a klinike. V zázname rovnako popíšu stav čistoty a hygieny príslušného sledovaného miesta a dodržiavanie harmonogramu.

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie vykonáva vizuálnu a laboratórnu kontrolu všetkých priestorov nemocnice, kde sa vykonáva zdravotnícka starostlivosť. O vykonanej kontrole budú viesť hygienici kontrolný záznam (Mesačný záznam o kontrole výkonu upratovacích prác v nemocnici z hľadiska nemocničnej hygieny F/LPS-156) Laboratórna kontrola pomocou mikrobiologických sterov sa vykonáva:

 1. na rizikových oddeleniach na klinikách ako napr. ( operačné sály, KOS, zákrokovne, JIS všetkých odborov , Klinika hematológie a transfuziológie, Klinika popálením a rekonštrukčnej chirurgie, pôrodnice a novorodeneckými oddeleniami.
 2. Na oddeleniach a klinikách ,kde bol zistený hromadný výskyt nemocničných nákaz
 3. Na oddeleniach a klinikách ,kde boli RÚVZ zistená vysoká kontaminácia nemocničného prostredia
 4. Na základe rozhodnutia príslušného epidemiológa.

Výsledky kontrol zabezpečovaných pracovníkmi správy budov, uvedené v mesačnom záznam o kontrole výkonu upratovacích prác (TPO) – F/NEZ-127, budú mesačne analyzované správcom príslušnej nemocnice vo formulári – Mesačné hodnotenie poskytovaných služieb F/NEZ-128 . Výsledky kontrol zabezpečovaných vedúcimi a staničnými sestrami budú mesačne analyzované námestníčkou pre ošetrovateľstvo príslušnej nemocnice vo formulári – Mesačné hodnotenie poskytovaných služieb F/NEZ-128.

Výsledky týchto analýz spolu s výsledkami kontrol vykonaných oddelením pre nemocničnú hygienu budú raz mesačne predkladané vedeniu príslušnej nemocnice, ktoré prerokuje zistené nedostatky s vedením upratovacej firmy a záznam z rokovania predloží vedeniu UNB. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo v prípade, že vedenie upratovacej firmy nedostatky neodstráni , vedenie UNB bude informovať príslušný RÚVZ , ktorý vydal tejto organizácii povolenie k činnosti, ako aj bude postupovať sankčnými opatreniami v súlade so zmluvou s upratovacou firmou.

Príloha č.4: Opatrenia pri výskyte polyrezistentných kmeňov na lôžkových oddeleniach

Cieľ

Zabrániť rozšírenie epidemiologicky rizikových etiologických agensov do prostredia oddelenia a na ďalšie prevádzky nemocnice, prevencia vzniku nozokomiálnych komplikácií u pacientov, prevencia vzniku profesionálnych nákaz.

Účel izolačného boxu (ďalej boxu): absolútne oddeliť – materiálovo, prevádzkovo, ošetrovateľsky starostlivosť o izolovaného pacienta od ostatného oddelenia, resp. iných prevádzok nemocnice.

Všeobecné zásady

 1. Každý lekár prijímajúci pacienta na oddelenie je povinný odobrať epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu, preštudovať si vstupné mikrobiologické vyšetrenia, s ktorými pacient na oddelenie prichádza, s cieľom zabezpečiť optimálny hygienicko-epidemiologický režim na oddelení. Všetky zistené údaje je povinný zaznamenať do prijímacej správy.
 2. V prípade prekladu pacienta z iného zdravotníckeho zariadenia je prijímajúci lekár povinný urobiť vstupné vyšetrenie zamerané na zistenie možnej kolonizácie: TT, TN, T inguin, kultivačné vyšetrenie moču a spúta.
 3. Pozitívne zistenia (viď nadpis) je povinný ošetrujúci lekár uviesť v prekladacej a prepúšťacej správe.
 4. V prípade plánovaného operačného výkonu je vhodné najskôr nosičstvo pacienta eliminovať, ak je operačný výkon vitálne indikovaný, je vhodné pacienta zaradiť do operačného programu ako posledného s následným výkonom ohniskovej dezinfekcie operačnej sály a prebúdzacej izby.
 5. Ošetrujúci lekár o pozitívnych zisteniach (viď nadpis) informuje primára oddelenia a urobí písomné hlásenie na príslušnom tlačive adresovanom regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Izolačný box (ďalej IB)

 1. V prípade pozitívnych zistení (viď nadpis) lekár informuje zdravotnícky personál na oddielenskom seminári, popr. rannom sedení o vytvorení izolačného boxu s uvedením dôvodov na jeho zriadenie.
 2. Na izoláciu pacienta je vhodná samostatná izba s vlastnou hygienickou slučkou (WC, sprchovací kút). Dvere izolačného boxu sú zreteľne označené „IZOLAČNÝ BOX“.

V prípade, že nedokážeme vytvoriť samostatný IB (plný stav oddelenia…), ku kolonizovanému pacientovi nedávame pacienta polymorbídneho, so zníženou imunitou, po operačnom výkone, pacienta s dekubitom, s otvorenou ranou. Hygienické zásady v boxe sa však musia dodržať Dvere do IB musia byť kontinuálne zatvorené.

 1. Zásady prevádzky IB musia dodržiavať všetci zdravotnícki pracovníci oddelenia, konziliárni lekári z iných pracovísk, pracovníci vykonávajúci čistenie a dezinfekciu, návštevy prichádzajúce k pacientovi (optimálne je však zrušiť návštevy k pacientovi v izolačnom boxe – závisí to od rozhodnutia primára).
 2. Vytvorenie personálneho a materiálového filtra pri vstupe do boxu – za dverami izby je umiestnený pojazdný stolík (ďalej ideálka) s jednorazovými PVC zásterami, popr. jednorazovými plášťami (vyhradeným textilným plášťom), s nádobami s rozprašovačom (so šetričkou) s dezinfekčnými roztokmi na ruky a na malé plochy a predmety, so škatuľou s jednorazovými rukavicami, so škatuľou  s tvárovými rúškami a s dezinsekčným prostriedkom na celotelovú dekontamináciu pacienta.

PVC zástery sa denne vyhadzujú, textilný plášť sa vymieňa denne a  po vypratí sa musí sterilizovať.

Na podlahu pri dverách do boxu je vhodné umiestniť rohož alebo iný savý materiál nasiaknutý dezinfekčným prostriedkom s obsahom glutaraldehydu, chlorhexidínu a pod. Použiť uvedené OOPP sú povinní všetci vstupujúci do izolačného boxu a miestnosť opúšťajú výhradne po umytí a dezinfekcii rúk s dodržaním času expozície antiseptika (nanáša sa výhradne na osušené ruky!!!).

Do IB je umiestnený preväzový vozík či podnos s potrebným materiálom (napr. pacient vyžadujúci si preväzy operačnej rany, pacient s kolostómiou, pacient s katétrami…) bez následného vyvážania preväzového vozíka, resp. vynášania manipulačného podnosu z IB do iných priestorov oddelenia (napr. do vyšetrovne). Na ideálku sa umiestňuje všetok potrebný preväzový materiál, kožné antiseptiká, tlakomer, fonendoskop a pod.

 1. Manipulácia s bielizňou: Bielizeň je pre pacienta vyčlenená priamo v izolačnom boxe (určitý počet kusov jednotlivých druhov bielizne). Znečistená bielizeň pacienta v IB sa zbiera priamo do vriec umiestnených v hygienickej slučke boxu (optimálne sú samorozpustné vrecia), vrecia sa namieste zatvoria, označia štítkom s údajom o počte a druhu bielizne, označia ,,RI,, a následne expedujú minimálne raz denne do práčovne.

Bielizeň sa prezlieka výhradne pri zatvorených dverách. Kontaminovanú bielizeň nikdy nevynášame z boxu do čistiacej miestnosti alebo skladu pre znečistenú bielizeň na oddelení.

 1. Manipulácia s jednorazovými papierovými plienkami (pampers) – separovaný zber priamo v izolačnom boxe v uzavretých vreciach s následnou manipuláciou ako s infekčným odpadom (viď. bod 7).
 2. Manipulácia s odpadom: Všetok odpad vzniknutý v izolačnom boxe sa považuje za infekčný. Nádoby na odpad musia byť opatrené igelitovými vrecami a zatvorené. Odpad sa vynáša do spaľovne minimálne raz denne. Nádoba na odpad musí byť po vynesení odpadu vydezinfikovaná (minimálne raz denne).
 3. Manipulácia s teplomerom, fonendoskopom, esmarchom, tlakomerom: teplomer je individualizovaný a kontinuálne namočený v dezinfekčnom roztoku najlepšie s obsahom glutaraldehydu. Priamo pred použitím sa oplachuje pod tečúcou vodou. Fonendoskop, esmarch a tlakomer sú tiež individualizované, dva razy denne prestriekavané dezinfekčným roztokom.
 4. Manipulácia s močovou fľašou (bažant), podložnou misou, lavórom na osobnú hygienu pacienta – uvedené musí byť individualizované, umiestnené v hygienickej slučke v IB a denne dekontaminované 0,5-% roztokom ProCurou PE (Pedox) alebo dezinfekčným prostriedkom s obsahom glutaraldehydu.
 5. Každých 4 – 5 dní je posteľ pacienta dekontaminovaná (vrátane matraca) na OCS – CÚP s kompletným prezlečením posteľnej bielizne, pred vynesením z IB vydezinfikovaná na izbe 0,5-% roztokom ProCurou PE (Pedox) alebo dezinfekčným prostriedkom s obsahom glutaraldehydu.
 6. Manipulácia s bielym riadom – hrnček, pohár, príbor sú individualizované, umiestnené v IB. Raz denne sú dezinfikované priamo v IB dezinfekčným prostriedkom s následným oplachom čistou vodou. Taniere pacienta sú expedované do kuchyne po označení ,,RI,, .
 7. Odsávačka – v zbernej nádobe musí byť raz denne narieďovaný chlórový dezinfekčný prostriedok. Odmontovateľné príslušenstvo odsávačky – hadice denne sterilizovať na OCS. Súčasťou príslušenstva odsávačiek musí byť antibakteriálny filter.

Hadicový systém na odsávanie z tracheostómie musí byť sterilizovaný každých 24 hodín (OCS), striekačka sa vymení za novú a neresterilizuje sa !!!.

 1. Systém vrapových hadíc (UPV) – denne sa vymieňa za sterilný, nádoba so sterilnou vodou určenou na zvlhčovanie vzduchu sa musí každý deň rozobrať a vysterilizovať. Všetky originálne balenia fliaš so sterilnou vodou určenou na zvlhčovanie vzduchu pri UPV musia byť označené dátumom otvorenia.
 2. V prípade nálezu multirezistentného kmeňa v cievkovanom moči sa odporúča vymeniť močový katéter ihneď pri zistení kmeňa (+ zopakovanie kultivácie). Rovnako sa odporúča vymeniť močový katéter u pacientov s príznakmi uroinfektu tretí deň po nasadení atb liečby (+ zopakovanie kultivácie). Je dokázaná prvotná kolonizácia plastu katétrov baktériami, ale biologický materiál môže byť sterilný.

Pri odbere cievkovaného moču dodržujeme nasledovné pravidlá:

  • aseptičnosť výkonu – sterilné rukavice, sterilné gázové tampóny, dezinsekcia vonkajších pohlavných orgánov,
  • ústie odpojeného močového katétra, ktoré sa vkladá do sterilnej skúmavky na moč, prestriekame pred odpustením moču a vložením do skúmavky 80-% liehom.

Uvedeným postupom predídeme kontaminácii odoberaného moču z ústia močového katétra.

 1. Gázové tampóny na vytieranie úst pacientov (bórglycerín) musia byť uložené v zatvorenej nádobe. Peán na manipuláciu s tampónmi musí byť uložený v Galli-Valeriho roztoku (denná výmena roztoku, sterilizácia tulca po 24 hodinách).
 2. Žaneta na kŕmenie pacienta sa musí sterilizovať každých 24 hodín a umiestniť v boxe v uzavretej nádobe.
 3. Tekutá strava pacienta vrátane nápojov musí byť pri lôžku pacienta v uzatvorených nádobách. Nádoby sa musia denne sterilizovať. Najvhodnejší je sipping, originálna tekutá výživa.
 4. V izolačnom boxe sa nesmú nachádzať žiadne ,,napichnuté,, injekčné roztoky. Gumový vrch uzáveru ampúl je medzi použitím prekrytý textilným tampónom namočeným v 90-% liehu alebo v benzínalkohole a prelepený leukoplastom alebo opatrený uzavretým bodcom. Otvorené balenia treba spotrebovať do 24 hodín. Všetky balenie musia byť označené dátumom otvorenia.
 5. Masti, krémy, púdre musí mať pacient v izolačnom boxe individualizované a všetky balenia musia byť označené dátumom otvorenia.
 6. Monitorovanie bakteriálneho osídlenia pacienta v boxe sa odporúča aspoň raz za 4 dni (TT, TN, moč, ster z rany…), rovnako tretí až štvrtý deň po nasadení atb liečby. Zápalové parametre je vhodné monitorovať aspoň každý druhý deň, pri výstupe teplotnej krivky ihneď. V prípade septického charakteru teplotnej krivky vymeniť i. v. katéter, vhodné je nabrať hemokultúry a urobiť kultiváciu špičky vybraného i. v. katétra.

V prípade, že pacient z boxu ide z diagnostických a iných dôvodov na iné pracovisko nemocnice (napr. RTG, ultrazvuk, CT, endoskopiu…), telefonicky upovedomíme službukonajúceho lekára na výskyt rizikového kmeňa. Vhodné je zaradiť pacienta ako posledného v programe a po jeho vyšetrení dôslednú vydezinfikovať všetky plochy a použité nástroje. Rovnako postupujeme, ak ide pacient na operačný výkon. Primára a vrchnú sestru KOS o rizikových kmeňoch upovedomíme aspoň deň až dva vopred, t. j. ešte pred tvorbou operačného programu.

 1. Nádoba so sterilnou vodou na zvlhčovanie vzduchu pri umelej ventilácii (tzv. kendal) musí byť v izolačnom boxe prísne individualizovaná, aj keď sa nespotrebuje, musí byť zneškodnená. Pri napichnutí musí byť kendal označený dátumom napichnutia. Optimálna dĺžka použitia je 24 hodín (podľa inštrukcií RÚVZ), individuálne ho možno používať asi týždeň.
 2. Protidekubitné podložky (gumové a molytanové kolesá obalené gázou) sú individualizované, umiestnené v IB a dekontaminované denne vystavením UV žiareniu – 2 razy po 60 min (z každej strany), vypraním a namočením v dezinfekčnom roztoku. Nedekontaminovaný materiál tohto druhu oddelenie nesmie skladovať.
 3. Dezinfekcia malých plôch v boxe (infúzny stojan, nočný stolík, parapetná doska, príručná ideálka, povrch odsávačky a pod.) – 2 razy denne, prednostne použijeme „persterilový dezinfekčný prostriedok“ a dezinfekčný prostriedok s obsahom glutaraldehydu. Vedrá, mop a farebné handričky musia byť vyčlenené len pre tento box!!!
 4. Kyslíková fľaša musí byť obalená textilným návlekom alebo plachtou, ktorú vymieňame raz týždenne za čistú.
 5. Dezinfekcia veľkých plôch v boxe – 2 razy denne. Podlahy v IB a v priľahlej hygienickej slučke sa umývajú a dezinfikujú ako posledné na oddelení samostatne nariedeným dezinfekčným roztokom a vyhradeným mopom (optimálne aj vozíkom s farebnými vedrami) len pre IB. Optimálny je „persterilový dezinfekčný prostriedok“ a dezinfekčný prostriedok s obsahom glutaraldehydu. Vedrá, mop a farebné handričky musia byť vyčlenené len pre tento box!!!
 6. Dezinfekcia kľučiek dverí: minimálne 3 razy denne, optimálne priebežne niekoľkokrát denne. Vedrá, mop a farebné handričky musia byť vyčlenené len pre tento box!!!
 7. Dezinfekcia kontaminovaných nástrojov: po použití sú nástroje ihneď vkladané do uzatvorenej nádoby (musí mať vrchnák) s dezinfekčným roztokom priamo v boxe bez predchádzajúceho čistenia. Čistenie saponátom, popr. kefkou môžme vykonať až po uplynutí času expozície pracovného dezinfekčného roztoku. V opačnom prípade ohrozujeme seba!!! Na OCS môžeme expedovať nástroje priamo v roztoku.
 8. Zrušenie izolačného boxu. Ihneď po opustení boxu pacientom IB vyžiarime pomocou germicídnej lampy a následne vydezinfikujeme všetky malé, veľké plochy a materiál (výkon záverečnej ohniskovej dezinfekcie). Až následne z boxu vynášame akékoľvek predmety a materiál. Posteľ treba vydezinfikovať v izbe a následne dekontaminovať na OCS. Na záver treba miestnosť znovu vyžiariť UV žiaričom.

Príloha č. 5: Umývanie a hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícki pracovníci musia dodržiavať hygienu rúk. Ich nechty musia byť primerane ostrihané a nenalakované, na rukách nesmú byť prstene, iné šperky a umelé nechty. Vyšetrovacie výkony a liečebné výkony môžu robiť až po umytí rúk, alebo po dezinfekcii rúk.

Ruky silne znečistené a bežne znečistené sa umývajú vodou a mydlom. Vodou a mydlom sa umývajú ruky tiež po použití ochranných rukavíc. Na ruky bez známok znečistenia sa používajú alkoholové dezinfekčné prostriedky, určené na ich dekontamináciu.

Ruky si zdravotnícki pracovníci umývajú pred dotykom pacienta, nasadením rukavíc, zavedením venózneho katétra, močového katétra alebo inej invazívnej pomôcky, ktorá nevyžaduje chirurgický výkon. Ruky si umývajú po dotyku s pacientovou kožou, dotyku s telovými tekutinami alebo výlučkami, s porušenou kožou, s obviazanými ranami a po odstránení rukavíc.

Pri podozrení na výskyt infekcií vyvolaných Clostridium difficile je umývanie rúk vodou a mydlom jedinou účinnou metódou.

Umývanie rúk vodou a mydlom

Poliať ruky vodou, použiť mydlo a umývať obe ruky najmenej 15 sekúnd. Opláchnuť ruky a osušiť jednorazovým uterákom.

Príloha č.6:


DENNÝ HARMONOGRAM PRÁCE SESTRY

06:00 – 07:30 ranná hygiena, odber biologického materiálu na vyšetrenia, meranie fyziologických funkcií, odovzdávanie a preberanie služby

07:30 – 08:00 príprava liekov, príprava pacientov na vizitu a vyšetrenia asistencia pri vizite

08:00 – 08:30 podávanie raňajok, kŕmenie pacientov

08:30 – 12:00 podávanie terapie podľa ordinácie lekára, odosielanie pacientov na konziliárne vyšetrenia, asistencia lekárovi pri zákrokoch, starostlivosť pacientov po zákrokoch, plnenie ordinácii lekára, príjem a prepustenie pacienta, administratívne práce

10:00 – 10:30 podávanie desiaty, kŕmenie imobilných pacientov

12:00 – 12:30 podávanie obeda, kŕmenie imobilných pacientov

13:00 – 14:00 podávanie terapie podľa ordinácie lekára

14:00 – 14:30 zakladanie laboratórnych výsledkov

15:00 – 15:30 podávanie olovrantu, kŕmenie imobilných pacientov

15:00 – 17:00 príprava pacientov na návštevu, objednávanie sanitiek na plánované vyšetrenia

18:00 – 19:00 podávanie večere, kŕmenie imobilných pacientov, podávanie terapie podľa ordinácie lekára

18:50 – 19:00 odovzdávanie a preberanie služby

19:30 – 22:00 večerná hygiena a príprava pacientov na spánok

22:00 – 06:00 sledovanie pacientov, starostlivosť o imobilných pacientov, polohovanie, úprava posteľnej a osobnej bielizne, administratívne práce sestry, príprava vyšetrovni k prevádzke na nasledujúci deň, plnenie harmonogramu podľa jednotlivých dní

 1. starostlivosť o imobilných pacientov ( polohovanie, vysadzovanie, ponúkanie tekutín, hygienická očista po znečistení pacienta, úprava lôžka)
 2. poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti podľa aktuálneho stavu pacienta
 3. monitorovanie fyziologických funkcii
 4. prijímanie a prepúšťanie pacientov (akútnych)
 5. podávanie, vynášanie a dezinfekcia podložných mís a močových fliaš podľa potreby
 6. dezinfekcia pracovného pultu
 7. asistencia lekárovi a ošetrovateľská starostlivosť o ambulantného pacienta ÚPS vo vyšetrovni na lôžkovom oddelení.

Príloha č.7:


TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM PRÁCE PRE SESTRY

Pondelok: kontrola expirácie liekov, dezinfekcia lekárničiek a resuscitačného minima

Utorok: upratovanie a dezinfekcia pracovných skriniek, pracovných stolíkov s kancelárskymi potrebami

Streda: čistiaci deň, príprava materiálu na sterilizáciu

Štvrtok: kontrola funkčností a dezinfekcia defibrilátora a odsávačiek

Piatok: kontrola funkčnosti a dezinfekcia infúzných púmp a perfúzorov

Sobota: kontrola funkčnosti a dezinfekcia fibroskopov

Nedeľa: kontrola kyslíka, kontrola funkčnosti a dezinfekcia dýchacích prístrojov

Dezinfekcia prístrojovej techniky sa prevádza podľa odporúčaných postupov výrobcu a Dezinfekčného programu UNB.

Príloha č.9:


DENNÝ HARMONOGRAM PRÁCE SANITÁROV

07:00 – 08:00 pomoc pri rannej toalete pacientov, výmena posteľnej a osobnej bielizne, manipulácia čistou a špinavou bielizňou príprava oddelenia k dennej prevádzke (dezinfekcia nočných stolíkov, stojanov, postelí, rámp, tácok a pohárov), dovoz stravy z kuchyne a pomoc pri rozdeľovaní

08:00 – 08:30 pomoc pri podávaní raňajok – dezinfekcia jedálenských stolíkov

08:30 – 10:30 pomoc pri podávaní desiaty – dezinfekcia jedálenských stolíkov

11:45 – 12:00 dovoz stravy z kuchyne a pomoc pri rozdeľovaní

12:00 – 12:30 pomoc pri podávaní obeda – dezinfekcia jedálenských stolíkov po obede

13:00 – 14:00 upratanie a dezinfekcia pomôcok v čistiacej miestnosti, manipulácia so špinavou bielizňou

14:00 – 14:30 prinesenie výsledkov vyšetrení z laboratória

15:00 – 15:30 pomoc pri podávaní olovrantu

15:00 – 17:00 príprava pacientov na návštevu

17:45 – 18:00 dovoz stravy z kuchyne a pomoc pri rozdeľovaní

18:00 – 19:00 pomoc pri podávaní večere – dezinfekcia jedálenských stolíkov po večeri

 1. práca v kuchynke (umývanie a odkladanie riadov do skriniek na to určených)
 2. pomoc pri prijímaní a prepúšťaní pacientov (príjem a výdaj civilného oblečenia pre pacientov)
 3. pomoc pri zabezpečení pitného režimu pacientov
 4. sprevádzanie pacientov na klinické a medzi- klinické vyšetrenia
 5. pomoc pri vysadzovaní, prekladaní, polohovaní pacientov a hygienickej očiste po znečistení pacienta, úprava lôžka
 6. podávanie, vynášanie a dezinfekcia podložných mís a močových fliaš podľa potreby
 7. odnesenie biologického materiálu do laboratória podľa potreby

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM PRÁCE SANITÁROV

Pondelok: Dezinfekcia a upratovanie skriniek v kuchynke

Utorok: Dezinfekcia a upratovanie miestnosti na čistá bielizeň

Streda: Čistiaci deň- čistenie a dezinfekcia čistiacej miestnosti

Štvrtok: Fasovanie liekov a zdravotníckeho materiálu z ústavnej lekárne

Piatok: Pomoc pri príprave materiálu na sterilizáciu (dovoz, odvoz)

Sobota: Kontrola funkčnosti a dezinfekcia vozíkov na prepravu pacientov

Nedeľa: Dezinfekcia podložných mís a močových fliaš


Denný harmonogram práce zdravotníckych asistentov

06:00 – 07:30 ranná hygiena, asistencia sestre pri odbere biologického materiálu na vyšetrenia, meranie fyziologických funkcií, odovzdávanie a preberanie služby

07:30 – 08:00 príprava liekov, príprava pacientov na vizitu a vyšetrenia asistencia pri vizite

08:00 – 08:30 podávanie raňajok, kŕmenie pacientov

08:30 – 12:00 asistencia sestre pri podávaní terapie podľa ordinácie lekára, doprovod pacienta na vyšetrenia a na operačné sály , starostlivosť pacientov po zákrokoch, vedie dokumentáciu a vykonáva administratívne práce v súvislosti s hospitalizáciou.

10:00 – 10:30 podávanie desiaty, kŕmenie imobilných pacientov

12:00 – 12:30 podávanie obeda, kŕmenie imobilných pacientov

13:00 – 14:00 asistencia sestre pri podávaní terapie podľa ordinácie lekára

14:00 – 14:30 zakladanie laboratórnych výsledkov

15:00 – 15:30 podávanie olovrantu, kŕmenie imobilných pacientov

15:00 – 17:00 čistenie, dezinfekcia a sterilizácia pomôcok a pracovnej plochy.

18:00 – 19:00 podávanie večere, kŕmenie imobilných pacientov, podávanie terapie podľa ordinácie lekára

18:50 – 19:00 odovzdávanie a preberanie služby

19:30 – 22:00 večerná hygiena a príprava pacientov na spánok

22:00 – 06:00 sledovanie pacientov, starostlivosť o imobilných pacientov, polohovanie, úprava posteľnej a osobnej bielizne, Príprava nástrojov do centrálnej sterilizácie, príprava vyšetrovni k prevádzke na nasledujúci deň, plnenie harmonogramu podľa jednotlivých dní

Týždenný harmonogram práce zdravotníckych asistentov

Pondelok: asistencia sestre pri kontrole expirácie liekov, dezinfekcia lekárničiek

Utorok: upratovanie a dezinfekcia pracovných skriniek, pracovných stolíkov s kancelárskymi potrebami

Streda: čistiaci deň, príprava materiálu na sterilizáciu

Štvrtok: doplnenie zdravotníckeho materiálu príprava obväzového materiálu

Piatok: kontrola expirácie sterilných nástrojov a sterilného materiálu

Sobota: kontrola funkčnosti a dezinfekcia odsávačiek a inhalátorov

Nedeľa: kontrola kyslíka, kontrola a funkčnosti redukčného ventila

Dezinfekcia prístrojovej techniky sa prevádza podľa odporúčaných postupov výrobcu a Dezinfekčného programu UNB.