História

História vzniku otolaryngológie a Otolaryngologickej kliniky v Bratislave

Fakultná nemocnica na Mickiewiczovej 13,
sídlo ORL kliniky do roku 1951
Fakultná nemocnica na Mickiewiczovej 13, sídlo ORL kliniky do roku 1951
Fakultná nemocnica na Zochovej 12,
sídlo ORL kliniky od r. 1951 do roku 2003
Fakultná nemocnica Petržalka (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda), Antolská 11, sídlo ORL kliniky od r. 2003

Až donedávna sa začiatky otolaryngológie na Slovensku spájali s menami Záviška a Wiškovský v 20-tych rokoch 20. storočia. Nedávny objav publikácie doktora Emila Fleischera Az Orr Eldugulása és annak okai (Upchatý nos a jeho príčiny), Pozsony, Wigand F.K. Konyvnyomdája, 1905, 33s. posúva začiatky otolaryngológie v Bratislave a na Slovensku do druhej polovice 19. storočia. Doktor Fleischer študoval v Budapešti, špecializáciu získal na Berlínskej klinike u profesora Fränkela (resp. určitý čas sa tam vzdelával) a koncom 19. storočia mal svoju otolaryngologickú ambulanciu v dome oproti Univerzite na dnešnom Šafárikovom námestí, za parčíkom. Tento dom, v ktorom aj býval, vlastnil jeho svokor Dr.med.Georg Kováts, ktorý založil detskú nemocnicu v Bratislave.

Otolaryngológia sa na Slovensku organizačne začala budovať až po I. svetovej vojne, keď Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 27. júna 1919 schválilo zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave. Slávnostným dátumom zahájenia činnosti univerzity bol 9. november 1919. Jej prvým rektorom sa stal prof. MUDr. Kristián Hynek. Zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave stanovil vybudovať štyri fakulty. Ako prvá sa začala formovať lekárska fakulta. Na požiadanie vlády ČSR uvoľnilo vedenie Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej osem profesorov, ktorých prezident republiky vymenoval za prednostov kliník a ústavov dňa 31. júla 1919. Spolu s nimi prišli do Bratislavy aj viacerí asistenti. Dňa 9. decembra 1919 sa začala výučba poslucháčov 3. – 5. ročníka. Prvým dekanom lekárskej fakulty bol prof. MUDr. Gustáv Müller. V akademickom roku 1919-1920 mala Lekárska fakulta v Bratislave 144 poslucháčov. Výučba v 1. a 2. ročníku sa pre nedostatok graduovaných vedecko-pedagogických pracovníkov mohla začať až v akad. roku 1923 – 1924.

Učebnou bázou klinickej medicíny sa stala Krajinská nemocnica, ktorá bola v tom čase najmodernejšou nemocnicou na Slovensku. Pôvodne mala 5 oddelení a 250 postelí. Zrod otolaryngologickej kliniky v Bratislave nebol ľahkou záležitosťou. V letnom semestri akademického roku 1919 – 1920 sa dekan Lekárskej fakulty pokúsil získať niektorého z vynikajúcich žiakov profesora Kutvirta. Avšak rokovania s docentom Přecechtělom a docentom Ningrom neboli úspešné. Preto profesorský zbor navrhol zriadiť miesto asistenta pre otológiu na Chirurgickej klinike a miesto asistenta pre rinolaryngológiu na Internej klinike. Na tieto miesta boli vybraní Dr. Záviška a Dr. Wiškovský.

Roku 1920 sa zriadila otologická ambulancia. Jej vedúcim sa stal Dr. Záviška, asistent profesora Kostlivého. O rok neskôr sa zriadila rinolaryngologická ambulancia, ktorú zverili Dr. Wiškovskému, asistentovi profesora Hynka. Dr. Bedřich Wiškovský (nar. 23.11.1891 v Dvore Králové) sa habilitoval za docenta rinolaryngológie roku 1923 a Dr. Pavel Záviška (nar. 18.6.1880 v Brne) sa habilitoval na docenta otológie r. 1924. Odbornú kvalifikáciu si zvyšovali študijnými pobytmi na renomovaných domácich a zahraničných klinikách. Po vymenovaní za profesorov sa stali prednostami kliník. Rinolaryngologická klinika vznikla roku 1928, Otologická klinika roku 1932.

Prof. Wiškovský a prof. Záviška sa vypracovali na majstrov svojich odborov. Vo vedeckej práci sa venovali širokému okruhu problémov. Práce uverejňovali v Bratislavských lekárskych listoch, v Časopise lékařů českých i v zahraničných časopisoch. Vychovali rad žiakov, ktorí neskoršie budovali nové otolaryngologické pracoviská na Slovensku. Patrili k nim: prof. Dr. Sivák, prof. Dr. Šuster, primár Dr. Bányai, primár Dr. Golda, primár Dr. Puskailer, primár Dr. Bečer, primár Dr. Jenkovský, Dr. Furst, Dr. Janota a ďalší.

V súvislosti s udalosťami roku 1938 odišiel prof. Záviška do Brna a v nasledujúcom roku, žiaľ musel odísť aj prof. Wiškovský. Usadil sa v Prahe. Ich nástupcom sa stal MUDr. Sivák. V roku 1940 sa habilitoval z odboru rinolaryngológie a roku 1941 z odboru otológie. Pod jeho vedením sa uskutočnilo spojenie kliník do jednotnej otorinolaryngologickej kliniky roku 1940.

Roku 1945 bol vedením Otolaryngologickej kliniky v Bratislave poverený Dr. Klaučo, ktorý však pre zaneprázdnenie verejnými funkciami skoro požiadal o uvoľnenie. Na jeho návrh bol v roku 1946 za prednostu kliniky vymenovaný Dr. Lajda. Na docenta sa habilitoval v roku 1947. Kvalifikáciu si zvyšoval študijnými pobytmi v Prahe, Brne, Zürichu, Berne. Zaslúžil sa o premiestnenie kliniky roku 1951 z priestorov Štátnej nemocnice do budovy bývalého santória Charitas na Zochovej ulici, čím sa zvýšil počet postelí, zlepšili sa podmienky pre prácu liečebno-preventívnu, pedagogickú a vedeckú. Bol odvážny pri zavádzaní nových chirurgických metód. Široko rozvinul vedeckú činnosť a nabádal k nej svojich spolupracovníkov. Roku 1967 bol vymenovaný za profesora. Profesor Lajda viedol kliniku až do r.1974, kedy bol za prednostu kliniky vymenovaný Prof. MUDr. Jozef Strelka, CSc. Profesor Lajda bol editorom a spoluautorom zásadných, dodnes uznávaných odborných otolaryngologických knižných publikácií Chirurgia nosa a prínosových dutín (1961), Chirurgia stredného ucha (1954), Príhody a nebezpečenstvá v otolaryngológii (1959). Profesor Strelka bol autorom prvých skrípt z otolaryngológie v slovenskom jazyku pre študentov LFUK (1973). Po odchode profesora Strelku do dôchodku v roku 1986 viedol I.ORL kliniku LFUK Prof. MUDr. Anton Molnár, DrSc. V roku 1990 sa stal prednostom kliniky Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. V súčasnosti, od roku 1992, vykonáva funkciu prednostu Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

V roku 1972 bolo pri I. Otolaryngologickej klinike zriadené Foniatrické oddelenie. Toto oddelenie s v roku 1984 osamostatnilo a primárom oddelenia sa stal Doc. MUDr. Ivan Krahulec, CSc. Po odchode docenta Krahulca do dôchodku prevzal vedenie oddelenia MUDr. Štefan Šimko, CSc., ktorý ho s krátkym prerušením viedol do roku 2021. V súčasnosti Foniatrické oddelenie vedie MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.

Katedra Otolaryngológie SPAM (predtým IVZ – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov) vznikla v roku 1958. Od svojho vzniku bola súčasťou I. ORL kliniky. Katedru do roku 1973 viedol profesor Lajda. V rokoch 1974 – 1986 bol vedúcim Katedry ORL IVZ Doc. MUDr. Bohuš Šťastný, CSc., po ňom prevzal vedenie katedry doc. Krošlák. Od roku 1996 viedol katedru Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc. V súčasnosti po vytvorení Lekárskej fakulty SZU vedie pregraduálnu výučbu otorinolaryngológie na pracovisku Otorinolaryngologického oddelenia Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Špecializačné štúdium vedie doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof. v spolupráci s Klinikou ORL a CHHaK ÚVN Ružomberok pod vedením prednostu MUDr. Mariána Sičáka, PhD.