Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB


Súčasní doktorandi LF:

Externá forma:

MUDr. Rastislav Slávik

Pracovisko: Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Téma doktorandskej práce: Plánovanie odberového miesta a tvaru lalokov s využitím zobrazovacích metód a sledovanie ich pooperačných zmien

Školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Rok začiatku štúdia: 2015

PaedDr. Adelaida Fábianová

Pracovisko: Axis Medical Center, Piešťany

Téma doktorandskej práce: Stimulácia oromotorického systému u detí s poruchou prehĺtania v ranom veku

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2017

MUDr. Branislava Fides Bercíková

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava

Téma doktorandskej práce: Audiologické aspekty a rehabilitácia jednostrannej hluchoty

Školiteľ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.

Rok začiatku štúdia: 2018

Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok

Téma doktorandskej práce: Súčasná situácia v manažmente orofaryngeálnej dysfágie na Slovensku

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2020

MUDr. Diana Ugorová

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava

Téma doktorandskej práce: Korelácia genotypu a fenotypu pri hereditárnej poruche sluchu

Školiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD

Rok začiatku štúdia: 2020

Denná forma:

MUDr. Zuzana Javorská

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Vplyv extraezofageálneho refluxu na patológiu horných dýchacích a tráviacich orgánov Školiteľ:

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2020

MUDr. Henrieta Hajdúová

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Skúmanie vzťahu medzi aktivitou autonómnym nervovým systémom a klinickým stavom pacientov s karcinómom hlavy a krku.

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2021

Mgr. Ema Číčelová

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku, odbor: Kognitívne neurovedy

Téma doktorandskej práce: Evokovanie neurálnej plasticity pomocou sekvencií zvukov a ich význam pre neurorehabilitáciu porúch vnímania reči

Školiteľ: Doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Rok začiatku štúdia: 2023

 
Úspešne ukončené doktorandské štúdium v roku 2022

Mgr. Zuzana Pavlenková, PhD.

Téma doktorandskej práce: Molekulárno-genetické analýzy multiplexných rodín s dedičnými poruchami sluchu

Školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

PhDr. Žofia Frajková, PhD.

Téma doktorandskej práce: Diagnostika a liečba dysfágie u dospelých

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Podrobnosti o doktorandskom štúdiu, jeho priebehu a formách je možné nájsť na https://www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/