Prednosta kliniky: 
Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.

Zástupcovia prednostu:
MUDr.Tibor Barta, PhD, zástupca prednostu kliniky
MUDr.Zuzana Kabátová, CSc., zástupca pre pedagogickú činnosť

Personálne obsadenie pracoviska:

a/ pracovníci LFUK (6)
Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. prednosta -Atestácia I. a II.stupňa z ORL+ CSc.
MUDr. Kabátová Zuzana,CSc. Atestácia I. a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Šebová Irina,CSc. Atestácia I. a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Tedla Miroslav Atestácia z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela príprava na atestáciu
MUDr. Hanzelová Jana príprava na atestáciu
b/ zdravotnícki pracovníci (lekári),atestácie (11)
MUDr. Barta Tibor, PhD., zástupca prednostu Atestácia I. a II. stupňa z ORL+ PhD
MUDr. Jäger Milan Atestácia I. a II.stupňa z ORL
MUDr. Matulník Peter Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Podivínsky Róbert Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján. Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Zdražil Branislav Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Horváthová Karin Atestácia I.stupňa z ORL, do 30.7. 2006
MUDr. Rosoľanka Michal príprava na atestáciu
MUDr. Marková Andrea príprava na atestáciu
MUDr. Lužáková Alica príprava na atestáciu
c/ pracovníci SZU (2)
Doc. MUDr. Doležal Pavel,CSc. Atestácia I.a II.stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Štefanička Patrik, Atestácia I.a II.stupňa z ORL

počet atestovaných lekárov:
školskí pracovníci: 4
zdravotnícki pracovníci: 7
pracovníci SZU: 2

počet neatestovaných lekárov (s predpokladaným termínom atestovania) – 5

počet CSc.
školskí pracovníci: 2
zdravotnícki pracovníci: 1
pracovníci SZU: 2

počet docentov a profesorov – 2

c/ SZP – 23 a PP – 4 

SZP
Petríková Alena vrchná sestra
Takácsová Iveta dokumentačná sestra
Borovská Irena ambulantná sestra do 15.12. 2006
Schramová Gabriela ambulantná sestra
Kvasková Jarmila ambulantná sestra
Drabantová Jana ambulantná sestra
Šuttová Silvia od 15.12. 2006
Bonková Iveta audiologická sestra
Vargová Mária vestibulologická sestra
Vargovčíková Mária audiometrická sestra
Petríková Gabriela audiometrická sestra od 15.7. 2006
SZP : trojsmenná prevádzka:
Dobšovičová Mária
Hradečná Jozefína
Ihringová Oliva
Kapušová Jitka
Kudelásová Andrea odchod k 1.5. 2006
Malacká Alena
Mayerová Ružena
Szökeová Hana odchod k 1.6. 2006
Péková Silvia
Rajecová Nadija 0,5 úväzok od 1.9. 2006
Speváková Blažena odchod k 1. 6. 2006
Svatošová Monika
Zalubelová Daniela
Zvirinská Alena odchod od 1.6. 2006
Heššová Jana nástup 15.6. 2006
Ondrušová Mária nástup 1.8. 2006
Birošová Ivona nástup 1.8. 2006
Hermanová Dáša nástup 1.8. 2006
Vargová Nina nástup 1.8. 2006
Krížová Jana nástup 1.8. 2006
PP:
Gyurcsiová Alžbeta
Molnárová Alžbeta
Sarkoziová Mária
Slobodová Helena

d/počet novoprijatých pracovníkov podľa kategórií :
3 lekári , 8 SZP

e/počet pracovníkov, ktorí rozviazali pracovný pomer podľa kategórií:
1 lekár, 5 SZ

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť na I.ORL klinike v roku 2006

Vyučovali sme študentov:
5.ročníka všeobecného lekárstva – letnom semestri 2005/2006 a v zimnom semestri 2006/2007
5.ročníka všeobecného lekárstva – zahraniční študenti – v letnom semestri 2005/2006
3.ročník ošetrovateľstva – denná forma, v zimnom semestri 2006/2007
4.ročník ošetrovateľstva – externá forma, v zimnom semestri 2006/2007

5.ročník všeob.lekárstva:
Prednášky:
v 1.týždni výučby v každom semestre (a 12 hod) – prof. Profant, Dr.Kabátová, Dr. Šimko, Doc. Jakubíková
Blokové stáže:
4 dni ORL, 1 deň Foniatria, 2 dni detská ORL klinika:
• v letnom semestri 2005/2006: 9 týždňov, 15 štud.skupín, 132 študentov
• v zimnom semestri 2006/2007: 8 týždňov, 13 štud.skupín, 133 študentov
Na výučbe sa okrem odborných asistentov LFUK podieľali niektorí zamestnanci FN (prim. Šimko, Dr.Jäger – zmluvný vzťah s LFUK, za úhradu, doc.P.Doležal, Dr.Štefanička, Dr. Rosolanka. Dr.Matulník, Dr. Siváček a Dr. Zdražil so súhlasom dekana LFUK na bezplatné učenie)

5.ročník všeob.lekárstva – zahraniční študenti:
• v letnom semestri 2005/2006: 1 týždeň, 1 štud.skupina, 8 študentov

Ošetrovateľstvo: 3. ročník bakalárske štúdium denná forma a 4. ročník – bakalárske štúdium externá forma
• v zimnom semestri 2006/2007
Na ORL výučbe sa podieľali len zamestnanci LF. Externí študenti sa vyučovali v sobotu.
Prednášky (12 hod.): Dr.Kabátová, Dr. Šebová, Dr.Nechojdomová, Dr. Tedla
Semináre (24 hod.): pod vedením asistenta LF
Počet študentov: 75
Pre potreby demonštrácie mikroskopických a endoskopických nálezov u pacientov je potrebné zakúpiť vežu s TV reťazcom a možnosťou digitálneho záznamu.

Publikačná a prednášková činnosť (detaily):
Počet publikácií: 41
Počet prednášok: 63

Grant VEGA:
Diferenciálna diagnostika vrodených porúch sluchu ťažkého stupňa a jej vplyv na výsledky kochleárnej implantácie, zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
obdobie: 1.2006 – 12.2008

Pedagogická činnosť Katedry ORL SZU v r.2006

Demonštračný kurz v disekcii spánkovej kosti
Termín:13.1. – 15.1.2006
Miesto konania: Bratislava
Počet účastníkov: 2
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.,mim.prof.

Kurz v audioprotetike – I.časť
Termín:15.9. – 16.9.2006
Počet účastníkov: 10
Vedúci školiteľ: MUDr.Štefan Šimko,CSc.

Kurz – certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
Termín: 18.9. – 22.9.2006
Počet účastníkov: plán-20, skutočnosť-25
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.,mim.prof.

Školiace miesto v certifikačnej príprave pracovnej činnosti audiometria
16.1. – 20.1.2006 – 3 účast. 6.2. – 10.2.2006 – 4 účast.
13.2. – 17.2.2006 – 4 účast. 2.10. – 6.10.2006 – 3 účast.
9.10. – 13.10.2006 – 2 účast. 16.10. – 20.10.2006 – 3 účast.
23.10. – 27.10.2006 – 3 účast. . 6.11. – 10.11.2006 – 3 účast.
20.11. – 24.11.2006 – 3 účast. 27.11. – 1.12.2006 – 3 účast.
4.12. – 8.12.2006 – 3 účast. 11.12. – 15.12.2006 – 2 účast.
Vedúci školiteľ: Iveta Bonková, audiometrická sestra ORL kliniky
Gabriela Petríková, audiometrická sestra ORL kliniky

ŠM pred kvalifikačnou skúškou z ORL
Termín: 13.2. – 7.4.2006 – plán: 2 účast., skutočnosť: 3 účast.
25.9. – 17.11.2006 – plán:3 účast., skutočnosť: 4 účast.
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.,mim.prof.

ŠM vo foniatrii
Termín: 6.3. – 31.3.2006 – 3 účast. 18.9. – 13.10.2006 – 3 účast.
Vedúci školiteľ: MUDr.Ľubica Šuchová

ŠM v rekonštrukčnej chirurgii nosa
Termín: 15.5. – 19.5.2006 6.11. – 10.11.2006
Akcia v jarnom termíne bola zrušená pre obmedzený príjem a operácie pacientov
V jesennom termíne 1 účastník.
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.,mim.prof.

ŠM v chirurgii stredného ucha
Termín:24.4. – 28.4.2006 20.11. – 24.11.2006
Na uvedenú školiacu akciu sa nik neprihlásil v jesennom termíne v jarnom termíne zrušená
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSC.,mim.prof.

ŠM v ORL onkológii
Termín:23.1. – 27.1.2006
Na uvedenú školiacu akciu sa nik neprihlásil
Vedúci školiteľ: Doc.MUDr.Pavel Doležal,CSc.,mim.prof.

ŠM v objektívnej audiometrii a vestibulometrii
Termín: 22.5. – 26.5.2006 – plán: 2 účast.,skutočnosť: 4 účast,
Vedúci školiteľ:MUDr.Milan Jäger

Termíny a počet lekárov, ktorí absolvovali špecializačnú skúšku z ORL
5.4. – 6.4.2006 3 lekári 14.11. – 15.11.2006 – 4 lekári

Termín a počet lekárov, ktorí absolvovali certifikačnú skúšku z foniatrie
26.4.2006 3 lekári

Certifikovanú skúšku z audiometrie absolvovalo dňa 30.3.2006 5 zdravotných sestier

Liečebná činnosť

Počet hospitalizovaných pacientov:
Počas roku 2006 bolo na 41 lôžkach I. ORL kliniky a 2 lôžkach JIS hospitalizovaných 2187 pacientov, ukončených hospitalizácií bolo 2048. 1721 hospitalizácií bolo plánovaných, 524 bolo urgentných a 27 pacientov bolo na našu kliniku preložených z iných pracovísk.
Hospitalizovaní pacienti strávili na lôžku 10024 lôžkodní, čo je priemerná doba hospitalizácie 4,895 dňa.
Vekové zloženie pacientov bolo od 16 mesiacov (dieťa prijaté na kochleárnu implantáciu) až po 92 rokov (prehľad vekovej skladby je v tabuľke č.1).
Tab.č.1.

Prehľad hospitalizovaných pacientov v 2006 roku na I.ORL podľa veku
vek (roky)
muži
ženy
spolu
0- 17
32
47
79
18-30
292
284
576
31-40
152
124
276
41-50
183
111
294
51-60
329
148
477
61-70
158
78
236
71-80
59
29
88
81-90
14
9
23
91-100
1
1
spolu
1219
831
2050

b) Najväčšiu skupinu hospitalizovaných pacientov podľa diagnóz tvorili pacienti prijatí na plánované operácie pre chronické choroby hltana, hrtana, nosa , PND a uší – 1460. 436 pacientov bolo hospitalizovaných pre chronické choroby nosovej dutiny a PND, 789 pacientov bolo hospitalizovaných pre chronické choroby hltana a hrtana. 197 pacientov bolo liečených pre chronické choroby uší, 14 pacientov pre vrodené chyby hltana a krku.
426 pacientov bolo hospitalizovaných pre rôzne druhy nádorov na hlave a krku (98 kožných nádorov vonkajšieho nosa a ušnice). Druhú skupinu tvorili pacienti hospitalizovaní pre náhle zhoršenie zdravotného stavu- 10 pacientov pre vážne úrazy tvárovej časti lebky, 10 pre cudzie telesá v hltacích cestách, 24 pacientov bolo hospitalizovaných pre krvácanie, alebo inú komplikáciu po chirurgickom výkone. 52 pacientov bolo hospitalizovaných pre paratonzilárny absces, 9 pre dyspnoe. 16 pacientov sme hospitalizovali pre akútne vertigo, 2 pre Menierovu chorobu, 108 pacientov pre náhlu poruchu sluchu, alebo akútne zhoršenie chronickej poruchy sluchu, 9 pre tinnitus. 10 pacientov pre hlbokú krčnú infekciu, 3 pacientov pre akútnu mastoiditídu a 7 pre neutíchajúcu epistaxis.

c) Počas roku 2006 nebola hlásená na našej klinike žiadna nozokomiálna infekcia.

d) V roku 2006 zomrelo na I. ORL klinike 11 pacientov, 9 pacientov zomrelo v dôsledku terminálneho štádia onkologickej choroby (karcinóm hltana a hrtana). 2 pacienti zomreli v dôsledku respiračného zlyhania – 1 pacient v dôsledku perakútnej pneumónie v 4. štádiu onkologickej choroby a 1 pacientka síce tiež v pokročilom štádiu karcinómu ústnej časti hltana, ale v dôsledku kardiálneho zlyhania.

e) Z 2187 hospitalizovaných pacientov bolo počas roku 2006 operovaných 1967 pacientov čo je 95,9% miera operovanosti hospitalizovaných pacientov. U 1967 operovaných pacientov bolo vykonaných 2347 operačných výkonov, z toho 126 pacientov bolo operovaných pre akútne zhoršenie zdravia ako neodkladný stav (každý 2,2 deň).

Tab.č.2

Počet pacientov podľa druhu operácií za rok2006
ucho 272
nos 286
PND 211
hltan 668
hrtana a priedušnica 246
krk 119
slinné žľazy 18
endoskopie 136
iné 11
celkovo 1967

Bližšie rozdelenie typov operácií a ich počet je v tabuľke č.3.

Prehľad počtu niektorých operácií podľa operačných výkonov v roku 2006
počet operovaných pacientov 1967
celkový počet výkonov 2347
rekonštrukčné operácie stredného ucha 68
sanačné výkony na strednom uchu 73
stapedotómie a revízie po stapedotómii 56
septoplastiky 173
septorinoplastiky 62
FESS 201
kochleárne implantácie 25
endoskopické adenotómie 190
tonzilektómie 427
endolaryngické výkony 172
tracheotómie ako samostatný výkon 45
laryngektómie 25
parciálne resekcie hrtana 12
krčné disekcie ako samostatné operácie 23
operácie nádorov hltana 23
exstirpácie tumorov krku 54
operácie hlbokých krčných infekcií 10
UPPP 13
endoskopické DCR 12
štítne žľazy 12
slinné žľazy 18
zlomeniny maxilofaciálneho skeletu 10
resekcie maxily 8
laser chirurgia hrtana pre karcinóm 30
rigídne endoskopie 75
Predný subkraniálny prístup pre ONB 2
Translabyrintový prístup na neurinóm n.VIII 3
Iné závažné operácie krku a bázy lebky 12
Exstirpácia tumorov kože hlavy a krku 98
Ostatné operácie 415

f) V roku 2006 bolo liečených na našej klinike 18 samoplatcov
g) Pri operáciách bolo implantovaných 25 kochleárnych implantátov (15 implantátov bolo zakúpených pre slovenských pacientov, 10 bolo voperovaných samoplatcom), inzerovaných bolo 56 pistonov, 16 TORPov, 8 stipúl. Pri rekonštrukčných operáciach na skelete tvárovej časti lebky bola 25 krát použitá titánová minidlaha a titánové skrutky. Do slzných ciest boli vložené 4 udržiavače priechodnosti.
h) Priemerná ošetrovacia doba hospitalizovaných pacientov za celý rok 2006 bola 4,895 dňa (odporúčaná podľa MZ SR je 5,5 dňa). Väčšina pacientov hospitalizovaných za účelom plánovaných chirurgických výkonov strávila na našej klinike 2- 3dni. Tento nižší ošetrovací čas je však výrazne ovplyvnený výrazne dlhšími pobytmi pacientov s onkologickými chorobami, ktorí absolvujú u nás aj niekoľko mesačnú liečbu (chirurgická liečba a rádioterapia).
Vzhľadom nato, že štandardne obsadzujeme 41 lôžok, obložnosť pri 10024 lôžkodňoch bola 74,62% . Obložnosť tiež ovplyvnila skutočnosť, kedy pre zlé platové podmienky k 1. máju odišlo naraz 5 sestier z oddelenia. Museli sme preto od 1.5. do 1.9. 2006 uzatvoriť 11 lôžok v tomto období hospitalizovať pacientov iba na 30 lôžkovej ošetrovacej jednotke. To výrazne obmedzilo naše možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a predĺžilo čakacie lehoty na plánované hospitalizácie.

6. Financovanie a sponzori
Podľa dostupných údajov zo zúčtovacích dokladov (dostupných v informačnom systéme Xanta) bolo poisťovniam fakturovaných 2388 ukončených hospitalizácií. Podrobné čísla obsahuje tabuľka č.4.
Tabuľka č.4

Počet ukončených hospitalizácií a výnosy od poisťovní 2006
poisťovňa počet ukončenených hospitalizácií cena hospitalizácie platba ŠZM+lieky
VšZP
1494 11818.- 17656092
Spoločná
471 9820.- 4625220
Apollo
238 11818.- 2812684
Dôvera
138 9800.- 1352400
Sidéria
26 8906.- 231566
Samoplat
18 8316.- 149688
5161
3 11818.- 35454
Spolu
2388
26863104
17658700.-

Z uvedeného vyplýva, že výnosy z práce oddelenie v roku 2006 boli vo výške 26 863 104.-Sk, výnosy z práce ambulancií boli 10 479 533.- Sk.
Výnosy celej I. ORL kliniky teda podľa dostupných informácií z informačného systému (Xanta) boli v roku 2006 spolu vo výške 37 342 637.-Sk.
Limity na lieky pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály boli stanovené vo výške 1 440 000.-Sk (120 000.-Sk/mesiac). Reálne sa čerpali prostriedky na lieky spotrebované na oddelení, ambulancii a operačných sálach vo výške 1 374 117,60.- Sk, teda limity sme čerpali vo výške 95,42%.
Limity na ŠZM bol pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály stanovený vo výške 1 080 000.-Sk (90 000.-Sk/mesiac). Reálne bolo vykázané čerpanie vo výške 1 459 758,46.-Sk (odpočítali sme cenu 15 implantátov vo výške 15 716 433,90.- Sk, ktoré boli zakúpené za zvláštnu úhradu poisťovní). Limity na ŠZM sme teda čerpali vo výške 135,16%. 10 kochleárnych implantátov bolo implantovaných zahraničným samoplatcom. % čerpania limitov je uvedené v priloženej tabuľke č.5.
Tabuľka č.5

             
  limit 110000.- Limit 10000.- 60000.- 30000.-    
  čerpanie lieky oddel čerpanie lieky COS čerpanie ŠZM oddel čerpanie ŠZM COS kochleárny
implant
 
január

94551,61

8507,66

48667

52160,89

   
február

111361,44

13786,44

37230,42

52124,39

   
marec

118608,87

9410,37

41030,13

80139,52

   
apríl

117620,12

6349,5

1076894,13

120185,59

1041250

1ks
máj

96757,75

9308,79

1078624,12

52748,79

1041250

1ks
jún

98739,97

7205,96

2008616,09

62827,59

1979894

2ks
júl

72654,43

4879,74

3415259,58

99030,26

3381606,9

3ks
august

80376,13

7890,82

40216,43

33163,83

   
september

122000,65

8654,33

2160113,74

70266,63

2082500

2ks
október

138879,49

4256,66

2164748,92

89966,24

2078324

2ks
november

117556,82

10372,19

39933,65

101006,75

   
december

107004,22

7383,64

4146848,98

104388,69

4111609

4ks
Spolu

1276111,5

98006,1

16258183,19

918009,17

15716433,9

15ks
_%

96,67%

81,67%

-15716433,9

255%

   
     

541749,29

     
     

75,25%

     

Pokiaľ ide o ekonomiku ORL kliniky je nutné pripomenúť , že sme na našich operačných sálach operovali vyše 200 detí, výnosy z uvedených operácií boli účtované na účet Detskej kliniky SZU. Nám vznikli náklady na ŠZM, lieky, amortizáciu prístrojov . Údaje o nákladoch na mzdy a odvody, ostatné prevádzkové náklady (energie, vodné stočné, upratovanie a pod.) sme pri písaní správy nemali k dispozícii, preto nebolo možné ani tento rok vypočítať celkové hospodárenie na klinike.

Sponzori Sponzori väčšinou formou vecných darov darovali kancelárske potreby, najmä kancelársky papier, písacie potreby apod.
8. V priebehu roku 2006 prebehli 2 kontroly revíznymi lekármi zdravotných poisťovní, ktoré boli zamerané na vedenie dokumentácie a na odôvodnenosť hospitalizácií. Pri kontrole neboli nájdené žiadne významnejšie nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie. Priebežne sme dostávali reklamačné faktúry neuznaných bodov za ambulantnú činnosť, v drvivej väčšine však išlo o pochybenia, ktoré vyplývajú zo svojskej interpretácie „bodovníka“ zdravotnými poisťovňami, kedy jednoducho neuznali kombinácie výkonov, ktoré zákon umožňuje. Iba asi 4% chybovosti vykazovania výkonov je spôsobených nesprávnym zaúčtovaním (2%) a zvyšok sú poistenci, ktorí sa preukážu preukazom poistenca, ktorý je neplatný, čo si ambulujúci lekár nemôže overiť.

Pokiaľ ide o hodnotenia istých kritérií kvality našej práce , je možné získať podklady o počte rehospitalizovaných pacientov do 24 hodín a do 28 dní. Nie vždy však náhle zhoršenie stavu s nutnosťou rehospitalizácie pacienta bolo dôsledkom prípadnej zníženej kvality. Rehospitalizácia do 24 hodín bola nutná u 7 pacientov, z toho 1x bol dôvod krvácanie z lôžka po tonzilektómii (0,23%), 1 pacient (0,58%) pre krvácanie po septoplastike. Ostatné rehospitalizácie boli pri prekladoch na OARO a späť, našich pacientov po väčších operáciách na krku a hlave.

Pokiaľ ide o nutnosť rehospitalizácie pacienta do 28 dní, v roku 2006 bolo 160 rehospitalizácií u 128 pacientov. Z týchto 128 pacientov bolo nutné rehospitalizovať 15 pacientov pre neskoré krvácanie z lôžka po TE (4%), 3 pacientov pre neskoré krvácanie po abscestonzilektómii (5,77%). 3 pacienti (0,68%) mali neskorú epistaxis po endonazálnom výkone, u 1 pacientky bolo podozrenie na perforáciu pažeráka, čo sa na koniec nepotvrdilo. 1 pacient bol pre neskoré krvácanie z rany po krčnej disekcii pri dg. C80. Nakoľko išlo o neskoré komplikácie, nesúvisia celkom s kvalitou operačného zákroku, skôr ide o spôsob hojenia u jednotlivých pacientov. Ostatní pacienti boli rehospitalizovaní na základe medicínsky jasného plánu liečby- onkologickí pacienti po diagnostike na liečbu, pacienti s rekurenciou závratových stavov, resp. zhoršenia sluchu .

9. V priebehu roku 2006 ošetrili ambulancie našej kliniky 18889 pacientov, ktorí vykonali 22450 návštev. Sú to pacienti ošetrení 2 všeobecnými ORL ambulanciami a špecializovanými ambulanciami (Rinologická, ambulancia pre poruchy dýchania počas spánku a chrápanie, Otologická , Otoneurologická ambulancia, Detská ORL a Onko ORL ambulancia).

Činnosť ambulancií v roku 2006

ambulancia lekár počet návštev počet pacientov počet výkonov body výnos v Sk výnos z pac
AORL1 Matulník

1429

1792

8481

1750055

727636,30

406,04.-

AORL4 Siváček

2254

1717

11304

2435935

3525140,15

930,11.-

AORL5 Profant

2472

2087

9872

2148250

898513,90

430,52.-

AORL7 Barta

1435

985

6046

1182905

488263,00

495,69.-

AORL9 Doležal

377

322

842

189375

73770,30

229,10.-

AORL11 Kabátová

4876

4318

13160

3099775

1292608,00

299,53.-

AORL14 Podivínsky

3630

2917

18197

3502671

1400573,55

480,14.-

AORL15 Zdražil

1202

926

2434

487555

200919

216,97.-

AORL16 Štefanička

1108

655

3618

960956

399069,00

609,26.-

AORL17 Tedla

855

816

2893

690205

289657,00

354,97.-

AORL20 Šebová

1156

862

3724

871565

361973,00

419,92.-

AORL10 Jäger

1395

1258

3968

1707270

710593,10

564,85.-

AORL19 Horvathova

261

234

1231

268035

110817

   473,57.-

Spolu  

22450

18889

85770

19294552

10479533

   554,79.-

Podrobnejšia analýza zamerania a činnosti jednotlivých ambulancií je podaná v správach za jednotlivé ambulancie.

Správa o činnosti audiologického úseku na I.ORL klinike v roku 2006

Personálne obsadenie:
MUDr.Z.Kabátová CSc.
Audiometrické sestry:
Iveta Bonková
Mária Vargovčíková
Gabriela Petríková od 15.7. 2006

Počty vyšetrených pacientov a počty vyšetrení v jednotlivých mesiacoch

 

 

Počet vyšetrených pacientov

Počet vyšetrení

Počet konziliárnych vyšetrení

OAE

BERA

ASSR

spolu

7369

12314

792

1843

434

121

 

Prístrojové vybavenie:
Aktuálne sa používajú nasledovné prístroje:

Nepoužívajú sa audiometre MA 32, MA 30 – 4ks (pokazené tlačiarne) – potrebné vyradiť

Na kompletnú diagnostiku porúch sluchu u malých detí a diferenciálnu diagnostiku sa t.r. zakúpil prístroj na objektívnu audiometriu zo spoločných prostriedkov FN a Nadácie Sluch ako dar. Nadácia Sluch ako dar zakúpila klinický impedancemeter Interacoustic AZ 26

V budúcnosti je potrebné pamätať na to, že používané audiometre sú už staršie ako 9 rokov a bude potrebná ich obnova

Publikácie: 10
Prednášky: 16
Citácie: 4

 

Správa o činnosti onkologického úseku I. ORL kliniky FNsP, LF UK a SZU v Bratislave za rok 2006

Zdravotná starostlivosť o onkologických ORL pacientov sa v roku 2006 vykonávala v ústavnej starostlivosti na onkologickej časti oddelenia a na centrálnych operačných sálach /COS/ a v ambulantnej starostlivosti na onkologickej ORL ambulancii.
V roku 2006 pracovali na onkologickej amb. ORL kliniky: MUDr. Irina Šebová,CSc., MUDr. Patrik Štefanička, MUDr. Tedla Miroslav, MUDr. Rosolanka Michal, Doc. MUDr. Pavol Doležal, CSc.

Onkologická ORL ambulancia 
Štatistické údaje o činnosti onkologickej ORL ambulancie za rok 2006 vyšetrených onkologických pac.

Január 293
Február 299
Marec 345
Apríl 243
Máj 264
Jún 362
Júl 221
August 230
September 304
Október 313
November 324
December 270
Spolu 3468

Onkologická časť oddelenia I. ORL kliniky 

Onkologický ORL pacienti sú umiestnení v samostatnej časti oddelenia so 14 lôžkami. So zväčšujúcim sa počtom u nás liečených pacientov s týmito chorobami, sa počet lôžok stáva nedostatočný. Je to spôsobené najmä tým, že pacienti absolvujú nechirurgickú liečbu na iných pracoviskách, ale hospitalizovaní sú na našom oddelení. Ošetrovne na oddelení je potrebné lepšie materiálne vybaviť, doplniť kovové aj plastové dvojplášťové tracheostomické kanyly, chirurgické inštrumentárium na pooperačné ošetrovanie. Vhodné by bolo kvalitatívne zlepšiť podmienky na administratívnu prácu- PC, tlačiareň.
Počas hospitalizácie by mali byť novodiagnostikovaní onkologickí pacienti správne zaklasifikovaní podľa TNM už od indikačnej vizity a ďalej podľa toho správne vedení. Po skončení hospitalizácie treba pacientov objednávať na presný termín do našej onkologickej ambulancie, kde budú ďalej dispenzarizovaní, prípadne absolvujú ďalšiu liečbu ambulantne.
V rámci zvyšovania kvality liečby u pacientov s karcinómami hlavy a krku sme zaviedli v spolupráci s KNM na Heydukovej vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny. Pri dobrých výsledkoch práce je predpoklad zlepšenia kvality života u týchto pacientov zmenšením funkčných dôsledkov, ktoré sú následkom rozsiahlych operácií na krku.

COS – onkologická ORL chirurgia
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet chirurgicky liečených onkologických ORL pacientov na našej klinike sa dostávame do problému nedostatku operačného času pre týchto pacientov.
Potrebná je postupná obmena a doplnenie inštrumentária, chirurgického materiálu.

Na onkologickej ORL ambulancii by bolo dobré doladiť organizáciu objednávania pacientov. Pacienti prepustení z lôžkovej časti ORL kliniky, by mali dostať presný termín objednania na onkologickú amb., aby sa predišlo k hromadeniu kontrol v určitých dňoch. Rovnako treba každého pacienta odoslaného aj z iných pracovísk objednať na určitý termín, pokiaľ nejde o urgentné konzílium.
Vhodné by bolo doplniť novú vyšetrovaciu jednotku, doplniť a vymeniť opotrebované vyšetrovacie inštrumentárium.
Potrebné je doriešiť vypisovanie zdravotníckych pomôcok, ako sú tracheostomické kanyly, ventilačné protézky.

Správa o činnosti v otoneurologickej ambulancii I.ORL kliniky FNsP Petržalka

Personálne vybavenie
MUDr. Milan Jäger (na 0,5 úväzok) 8.30 do 12.30 hodiny
Mária Vargová  (1,0 úväzok)
Prístrojové vybavenie:
– – PC videonystagmografický prístroj s videoprojektorom firmy Hortmann a rotačné
kreslo firmy Hortmann
používa sa na hodnotenie funkcie rovnovážneho aparátu (inštalované 5rokov, naplno    využívané je 27 mesiacov)
–  stabilometrický prístroj

Výkaz činnosti na otoneurologickej ambulancii za rok 2006 v číslach
Počet návštev :    1395
Počet pacientov:  1258
Počet výkonov:    4099
Počet bodov:       1 657 270 bodov
Hodnota práce:   710 589 Sk

Požiadavky pre otoneurologickú ambulanciu na rok 2007

– upgradovať doterajší   CVNG software, ktorý robí časté chyby a poskytuje nesprávne hodnotenia
– dokúpiť vyšetrovaciu jednotku na vyšetrenie subjektívnej zrakovej vertikály a horizontály (od firmy Synapsis?)
– dokúpiť stimulačnú jednotku  vibračného typu na stimuláciu sakula  (od firmy Synapsis?)
– dokúpiť vyšetrovací a rehabilitačný statický a dynamický posturografický systém (od firmy Synapsis?)
– dokúpiť elektródový modus k vyšetrovaciemu kreslu na elektronystagmografiu od firmy Hortmann (je mnoho pacientov, ktorí nespolupracujú pri videografii)
– dokúpiť náhradnú videokameru, lebo pri poruche  terajšej jedinej kamery nie je možné pokračovať vo vyšetreniach vestibulárneho systému
– zakúpiť tlačiareň k CVNG a nový počítač s tlačiarňou do pracovne lekára
– zakúpiť urgentne vodný filter pre vodnú stimuláciu Aquamatic
– aspoň 1 x do roka technickú kontrolu techniky v laboratóriu
– elektrické označenia na dvere – nerušiť / vyšetruje sa (neustále vyrušovanie počas vyšetrenia ambulantnými pacientami dožadujúcimi sa informácii!!!)
– pravidelné dodávky papiera do tlačiarní a obálok na vytváranie archívu.

Správa o činnosti Rinologickej ambulancie a Ambulancie pre habituálne chrápanie a poruchy dýchania počas spánku za rok 2006

Ambulantné hodiny: každý pondelok od 8,30 do 14,30 hod.
MUDr. Tibor Barta, PhD.
Janka Drabantová

Ambulancia plní funkciu vysoko špecializovanej konzultačnej klinickej ambulancie so zameraním na pacientov s chorobami nosa, prínosových dutín, prednej bázy lebky, po úrazovými stavmi v oblasti tváre, s chorobami slzných ciest a očnice. Zároveň poskytuje konzultácie pacientom  s poruchami dýchania počas spánku a s chrápaním. Pacienti sú odosielaní najmä obvodnými ORL lekármi, všeobecnými lekármi, ale aj  špecialistami iných okrajových medicínskych odborov- alergológ, pneumológ, neurológ, oftalmológ, neurochirurg a pod.
Ťažiskovou činnosťou ambulancie je diferenciálna diagnostika najmä chronických chorôb nosa a prínosových dutín (alergickej a nealergickej rinitídy a rinosinusitídy, polypózy, diagnostika vrodených a získaných anatomických odchýlok v nose, ASA syndróm, AIAR, tumory nosovej dutiny a PND a pod.). Sú tu konzultovaní pacienti pred plánovanými funkčno- estetickými zákrokmi na vonkajšom nose a pacienti pre choroby slzníka a slzných ciest ako aj chorobami očnice (orbitopatie).
Na ambulancii sú konzultovaní a kontrolovaní pacienti s nádormi nosovej dutiny, PND a prednej bázy lebečnej.
Druhú veľkú skupinu pacientov tejto ambulancie tvoria pacienti s habituálnym chápaním a sleep apnoe syndrómom (SAS), kde sa realizujú vyšetrenia na ozrejmenie možných príčin týchto ťažkostí s cieľom chirurgickej liečby.
Okrem toho sa na ambulancii realizujú kontroly po funkčnej endoskopickej endonazálnej chirurgii (FESS), po funkčnej a estetickej septorinoplastike a pacientov po  chirurgickej liečbe chrápania a SAS. Ambulancia vedie dispenzár operovaných pacientov s chronickými chorobami, ktoré si vyžadujú pravidelné sledovanie so zámerom prevencie recidívy choroby.
V roku 2006 bolo na ambulancii počas 1435 návštev vyšetrených 985 pacientov. Pri týchto návštevách bolo realizovaných 6046 výkonov a fakturovaných 1182905 bodov  v hodnote 488263 Sk

mesiac počet pacientov počet návštev počet výkonov počet bodov výnos
január

108

135

1044

208280

83772,2

február

75

101

489

96795

38718

marec

107

140

705

135065

54026

apríl

70

102

351

65540

26977,4

máj

77

122

453

89895

37572,7

jún

94

140

404

77940

32802,6

júl

55

55

268

50635

21661,8

august

44

75

241

48595

21751,3

september

81

137

422

81575

32266

október

105

158

520

101535

42875

november

90

154

551

107420

45321,1

december

79

116

598

119630

50519,5

spolu

985

1435

6046

1182905

488263

 

Chýbajúce vybavenie:  zdroj studeného svetla, svetlovedúci kábel na endoskopické vyšetrenie, vyšetrovacia rigídna optika 0 st.
chýba možnosť objektívneho vyšetrenia priechodnosti nosa- rinomanometria, akustická rinometria,
chýba možnosť objektívneho vyšetrenia čuchu- olfaktometria- evokované čuchové potenciály,
vyšetrovací box
koagulačný prístroj
základné inštrumentárium

Prehlad činnosti na všeobecnej ORL ambulancii za rok 2006.

MUDr.Podivinsky  Róbert
 

počet výkonov

body

cena v  Sk

január

1764

336165

130167,6

február

1728

323140

127076,75

marec

2134

392465

151841,6

apríl

571

112060

43062,8

máj

1427

269210

106844,65

jún

1570

296265

117389,7

júl

1120

210450

84873,6

august

1869

344165

141104

september

1353

255095

103765,1

október

1585

310665

124910,1

november

1545

352675

146454,35

december

1531

300316

123083,3

spolu

18197

3502671

1400573,55

Počet návštev
3630
Počet pacientov
2917

 

Zhodnotenie personálneho obsadenia a materiálno technického vybavenia:

Personál: Na 4 ambulanciách pracujú 4 SZP na plný úväzok a  4,0 LM obsadzuje 1 lekár na 0,9 úväzok a zvyšok obsadzujú striedajúci sa lekári z oddelenia podľa pokynov prednostu ,alebo zástupcu prednostu kliniky.
K 15.12. 2006 došlo po dohode  k ukončeniu spolupráce so sestrou na  onkologickej  ambulancii a nahradila ju sestra, ktorá ukončila čerpanie materskej dovolenky. Túto zmenu zatiaľ hodnotím , ako veľmi pozitívne už po mesiaci práce.
Na  ambulancii dochádza  často  k zmene  lekárov  na ambulanciách Pri  zastupovaní sa to dá pacientom  ako tak vysvetliť. V prípade  nových vývesných tabuliek, ktoré kopírujú dohody  s poisťovňami vzniká veľa nedorozumení a sťažnosti pacientov, ktorí si dopredu vyhliadnu  svojho lekára  ako ordinuje a potom sú nahnevaní , keď  tam nie je.  Táto informácia už je aj na internete.
Materiálno  technické vybavenie je  nedostatočné, chýba najmä základné inštrumentárium, najmä koncovky k odsávačkám, špice, ušné háčky, citeláky, nožničky  na stehy aj iné. Chýba  elektrokoagulácia  na 2 ambulanciách a na jednej ambulancii bipolárne pinzety, káble  a násadce na koaguláciu.
Kompletné vybavenie vyšetrovacími boxami s komplexným vybavením a polohovateľné vyšetrovacie kreslá, by riešili podstatnú časť nedostatkov a znamenali by aj priestorové šetrenie.
Na onkologickej  ambulancii opakovane zlyháva výpočtová technika,  najmä  tlačiareň,    novú tlačiareň  treba aj na všeob. amb. č.125.
Návrhy a opatrenia :  Pokiaľ ide o zlepšenie využitia ambulantného času je nutná iba dochviľnosť lekárov. Na detskej ambulancii chýba detské vyšetrovacie nástroje aj fibroskop. V  rámci stabilizácie  kádrov  by bolo potrebné  sestrám zvýšiť  platy, alebo  ich inak finančne  ohodnotiť.

10. Ostatné

Úlohy, ktoré je nutné v krátkej budúcnosti riešiť sú organizačného a materiálno technického charakteru. V dôsledku redukcie činnosti na II. ORL klinike LFUK so sídlom na pracovisku Ružinov, sa presunulo ťažisko ORL starostlivosti na našu kliniku. Stúpli tým požiadavky na operačný čas , ale aj počty neodkladných hospitalizácií. Narástli však najmä požiadavky na hospitalizáciu a starostlivosť o onkologických ORL pacientov. V kontexte týchto skutočností je nutné dohodnúť spoluprácu s II.ORL klinikou tak, aby aspoň pacientov so suspekciou onkologickej choroby boli diagnostikovaní, stanovilo sa štádium choroby a pacienti až potom poslaní na objednanie na prípadný chirurgický výkon. Je nutné jasne definovať kompetencie jednotlivých ORL kliník, ich poslanie a náplň činnosti. To platí jednoznačne aj pre neodkladné stavy v rámci ÚPS.
Pokiaľ ide o opatrenie na našom pracovisku je potrebné urýchlene zrealizovať rekonštrukciu „Zákrokovne“ na 5.poschodí na plnohodnotnú operačnú sálu s kompletným prístrojovým a personálnym vybavením, doriešiť dospávania pacientov po CA a so stálym anesteziologickým tímom na tejto sále.
V rámci rokovania so zdravotnými poisťovňami dosiahnuť vyššie platby za onko diagnózy. V rámci reštrukturalizácie lôžok v Bratislave , je nutné riešiť lôžka pre nechirurgickú liečbu pacientov s ORL dg. (RAT, CHT), čím by došlo k zmenšeniu tlaku na lôžko na našej klinike . Bolo by potom možné hospitalizovať viac pacientov za účelom chirurgickej liečby onkologických pacientov.
Je tiež treba doriešiť starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu onko ORL choroby, nie je možné, aby títo pacienti boli v stále väčšej miere hospitalizovaní na lôžkach našej kliniky.
Na skvalitnenie práce našej kliniky, ale najmä celého pracoviska Antolská, by bolo vhodné prediskutovať:

V kontexte zvýšených potrieb operatívy je nutné urýchlene realizovať rekonštrukciu priestorov na 5.poschodí v C trakte (zákrokovňa, okolité priestory)