Počet hospitalizovaných pacientov:

Počas roku 2004 bolo na 41 lôžkach I. ORL kliniky hospitalizovaných 2376 pacientov. 2029 hospitalizácií bolo plánovaných, 326 bolo urgentných a 21 pacientov bolo na našu kliniku preložených z iných pracovísk. 1051 pacientov liečených na našej klinike bolo z pôvodného rajónu nemocnice (44,2%) a 1325 pacientov (55,8%) bolo mimo pôvodného rajónu, najmä zo všetkcýh častí Bratislavy, celého bývalého západoslovenského kraja, ale aj z rôznych oblastí SR, čo potvrdzuje nadregionálny význam nášho pracoviska.
Vekové zloženie pacientov bolo od 2 rokov (dieťa prijaté na kochleárnu implantáciu) až po 92 rokov (prehľad vekovej skladby je v tabuľke :

Prehľad hospitalizovaných pacientov v 2004 roku na I.ORL podľa veku
vek (roky) muži ženy spolu
0- 17 48 64 112
18-30 334 376 710
31-40 141 137 278
41-50 233 163 396
51-60 322 157 479
61-70 209 57 266
71-80 79 36 115
81-90 13 6 19
91-100 1 1
spolu 1379 997 2376

a) Najväčšiu skupinu pacientov tvorili pacienti s chronickými a akútnymi chorobami hltana a hrtana – 639. Druhú najväčšiu skupinu tvorili pacienti s chronickými chorobami nosovej dutiny a PND – 416. 211 pacientov bolo hospitalizovaných pre zhubné nádory hltana a 200 pacientov pre zhubné nádory hrtana. 195 pacientov bolo hospitalizovaných na riešenie rôznych nezhubných nádorov v ORL oblasti. 214 pacientov bolo liečených pre akútne a chronické zápaly stredného ucha ako aj pre riešenie prevodových porúch sluchu. 104 pacientov bolo liečených pre akútne poruchy sluchu, tinnitus a poruchy rovnováhy.
b) Počas roku 2004 bola hlásená na našej klinike 1 nozokomiálna infekcia u pacienta pri väčšom chirurgickom zákroku na krku došlo k infekcii rany.
c) V roku 2004 zomrelo na I. ORL klinike 14 pacientov, všetko boli pacienti v terminálnom štádiu onkologickej choroby (karcinóm hltana a hrtana). 12 pacientov zomrelo v dôsledku metabolického rozvratu pri karcinomatóznej intoxikácii a 2 pacienti v dôsledku nezvládnuteľného krvácania z arodovanej cievy nádorom.
d) Z 2376 hospitalizovaných pacientov bolo počas roku 2004 operovaných 2239 pacientov čo je 94,23% miera operovanosti hospitalizovaných pacientov. U 2239 operovaných pacientov bolo vykonaných 2956 operačných výkonov, z toho 171 pacientov bolo operovaných pre akútne zhoršenie zdravia ako neodkladný stav.
Bližšie rozdelenie typov operácií a ich počet je v tabuľke :

Prehľad počtu operácií podľa druhu za rok 2004
ucho 283
nos 315
PND 204
hltan 772
hrtana a priedušnica 250
krk 105
slinné žľazy 17
endoskopie 102
iné 191
celkovo 2239

 

Prehľad počtu niektorých operácií podľa operačných výkonov v roku 2004
počet operovaných pacientov
2239
celkový počet výkonov
2956
rekonštrukčné operácie stredného ucha
87
sanačné výkony na strednom uchu
54
stapedotómie a revízie po stapedotomii
58
septoplastiky
179
septorinoplastiky
73
počet FESS
211
kochleárne implantácie
32
endoskopické adenotómie
165
tonzilektómie
524
endolaryngické výkony
229
tracheotómie ako samostatný výkon
49
laryngektómie
20
parciálne resekcie hrtana
17
krčné disekcie ako samostatné operácie
22
operácie nádorov hltana
53
exstirpácie tumorov krku
46
operácie hlbokých krčných infekcií
17
UPPP
17
endoskopické DCR
16
štítne žľazy
8
slinné zľazy
17
zlomeniny maxilofaciálneho skeletu
5
resekcie maxily
3
laser tonzilotómie
19

e) V roku 2004 bolo liečených na našej klinike 25 samoplatcov

f) Pri operáciách bolo implantovaných 32 kochleárnych implantátov, inzerovaných 58 pistonov, 8 TORPov, inzerovaných 10 stipúl. Pri rekonštrukčných operáciach na skelete tvárovej časti lebky bola 7 krát použití titánová minidlaha a titánové skrutky. Do slzných ciest boli vložené 4 udržiavače priechodnosti.

g) Priemerná ošetrovacia doba hospitalizovaných pacientov za celý rok 2004 bola 4,947=5dní (odporúčaná podľa MZ SR je 5,5 dňa). Väčšina pacientov hospitalizovaných za účelom plánovaných chirurgických výkonov strávila na našej klinike 2- 3dni. Tento nižší ošetrovací čas je však výrazne ovplyvnený výrazne dlhšími pobytmi pacientov s onkologickými chorobami, ktorí absolvujú od nás aj niekoľko mesačnú liečbu (chirurgická liečba a rádioterapia). Prehľad obložnosti prepočítaný na skutočný počet obsadzovaných lôžok prezentuje tabuľka č.4.

Využitie posteľového fondu na ORL klinike v roku 2004
mesiac poč.lôž. príjatí počet dní využitie% oš.doba
január 41 191 992 78,04 5,6
február 41 213 975 82 4,4
marec 41 222 1037 81,58 4,7
apríl 41 215 846 68,78 4
máj 41 219 1113 87,56 5
jún 41 205 1116 90,73 5,3
júl 41 144 1048 82,45 6,9
august 41 138 842 66,24 6,1
september 41 191 925 75,2 5
október 41 205 969 76,24 4,5
november 41 212 1002 81,46 4,8
december 41 221 735 57,83 3,7
spolu 41 2376 11600 77,3425 5

Poznámka: Naše pracovisko obsadzovalo reálne 41 postelí z uvádzaných 49 postelí, čo je koeficient 1,95, ktorým treba násobiť ofciálnu obložnosť, čo dáva skutočnú obložnosť 77,3%

Doba odpor. MZ SR (5,5 dňa). Využitie posteľového fondu odporúčané MZ SR je na ORL 76,0%.

Financovanie a sponzori

Podľa dostupných údajov zo zúčtovacích dokladov (Xanta) bolo fakturovaných poisťovniam 2099 ukončených hospitalizácií. Podrobné čísla obsahuje tabuľka č.5.
Z uvedeného vyplýva, že výnosy z práce oddelenie v roku 2004 boli 21 918 738.- Sk , výnosy z ambulantnej činnosti, kde bolo ošetrených 18 569 pacientov boli 2 680 371,16.- Sk (podrobnosti v bode 9). Výnosy v roku 2004 teda boli spolu vo výške 24 599 109,16.-Sk.
Limity na lieky pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály boli stanované vo výške 840 000.-Sk (70 000.-Sk/mesiac). Reálne sa čerpali prostriedky na lieky spotrebované na oddelení, ambulancii a operačných sálach vo výške 1 502 708,90.- Sk (125 225,74.-Sk/mesiac). Limit bol čerpaný teda vo výške 178,89%.
Limity na ŠZM bol pre oddelenie, ambulanciu a operačné sály stanovený vo výške 600 000.-Sk (50 000.-Sk/mesiac). Reálne bolo vykázané čerpanie vo výške 24 624 022,93.-Sk. Z tejto sumy je nutné odpočítať úhrady za zvlášť hradený ŠZM- kochleárne implantáty (23 implantátov vo výške 23 379 414,93.- Sk bolo realizovaných za úhradu poisťovne. 6 implantácií bolo revíznych a boli hradené výrobcom implantátu, 3 implantáty boli zakúpené samoplatcami). Ak odpočítame cenu implantátov, dostaneme očistené reálne náklady na ŠZM – 1 244 608.-Sk (103 717,3.-Sk/mesiac). Limit bol čerpaný vo výške 207,43%.
Treba však uviesť, že vzhľadom nato, že sme pôsobili v nemocnici prvý rok od našej delimitácie zo Zochovej a reálne náklady na našu činnosť sa nedali po spojení s tunajším oddelením presne odhadnúť, bol limit našej kliniky po dohode s vedením nemocnice považovaný za voľný.
Pokiaľ by sme prepočítali výšku nákladov na lieky a ŠZM na počet hospitalizovaných pacientov, tak na jedného pacienta pripadajú náklady vo výške 1156,30.-Sk (nie je započítaná cena anestézie). Vzhľadom na štruktúru našich pacientov a škálu naších výkonov sú podľa nášho názoru uvedené náklady primerané. Okrem toho je nutné zohľadniť aj náklady na pacientov na ambulancii (18 569), ktorí nie sú zahrnutí v kalkulácii.
Náklady na mzdy a odovody boli vo výške 12 940 578,70.-Sk náklady na lieky a ŠZM 2 747 316,90.-Sk. Ostatné prevádzkové náklady (energie, vodné stočné, upratovanie a pod.) boli vyčíslené vo výške 11 354 247,34.-Sk.
Celkové náklady spojené s prevádzkou a činnosťou ORL kliniky a ambulancií bola vyčíslena vo výške 47 674 240,97.-Sk. Celkové výkonsy za odliečených pacientov na oddelení a ambulanciách boli vyčíslené vo výške 49 164 139,68.-Sk. Hospodárenie by teda malo byť s prebytkom 1 489 898,716.-Sk.

Sponzori
Sponzori väčšinou formou vecných darov darovali klinike počítače a tlačiarne, darovacie zmluvy boli riadne evidované vedením nemocnice
V priebehu roku 2004 prebehli 3 kontroly revíznymi lekármi zdravotných poisťovní, ktoré boli zamerané na vedenie dokumentácie a na odôvodnenosť hospitalizácií. Pri kontrole neboli nájdené žiadne významnejšie nedostatky vo vedení chorobopisov.
V priebehu roku 2004 ošetrili ambulancie našej kliniky 18 569 pacientov. Sú to pacienti ošetrení 2 všeobecnými ORL ambulanciami a špecializovanými ambulanciami.

Pokiaľ ide o ekonomiku, je paradoxné, ale aj príznačné pre dobu, že také množstvo pacientov v konečnom efekte znamená výnosy iba vo výške 2 680 371,16.-Sk, čo znamená výnos od jedného pacienta iba 172,20.-Sk (konzíliá a príjmy nie sú výnosom). Je len samozrejmé , že pri tak nízko hodnotenej činnosti nestačili výnosy na pokrytie nákladov (vzhľadom na náročnú prístrojovú techniku, drahé inštrumentárium a celkové prevádzkové náklady). Celkové náklady na prevádzku ambulancií vrátane miezd predstavovali 2 750 603,738.-Sk. Strata na prevádzke ambulancii teda predstavovala -70 232,578.-Sk.
V kontexte ekonomiky ORL kliniky je nutné pripomenúť , že na naších operačných sálach bolo operovaných asi 180 detí, ktoré, ale boli vykázané do výnosov Detskej kliniky SZU. Vznikli nám teda náklady na ŠZM, lieky a výnosy išli na účet Detskej kliniky.

Publikačná a prednášková činnosť

Počet publikácií
35
Počet prednášok
75

Prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti v prílohe

Odborné semináre/ celoústavné, celooddielenské, konferencie domáce/ :

BOS: Bratislavský ORL seminár, každý posledný piatok v mesiaci
Bienále disekcie spánkovej kosti
Kurz chirurgie hrtana
Vzdelávacie akcie organizované ORL katedrou SZU (pozri správa)

Zahraničné študijné pobyty,účasť na kongresoch v zahraničí:

Medzinárodné aktivity I.ORL kliniky LFUK v roku 2004 Významné prijatia na našom pracovisku August 2004 Prednosta Otorinolaryngologickej kliniky Zagreb Chorvátsko navštívil naše pracovisko a pomáhal zaviesť metódu odstránenia neurinómu n VIII prístupom cez strednú jamu. December 2004 Prof Lichtenberger, prednosta ORL kliniky z Budapešti sa zúčastnil na Kurze chirurgie hrtana Podujatia s medzinárodnou účasťou Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, marec 2004 Účastníci zo zahraničia: dr. Sekib Umihanic z Tuzly, Bosna Hercegovina dr. Dainius Gusevic z Kaunasu, Litva Kurz chirurgie hrtana, december 2004 Lektori zo zahraničia: Prof. Lichtenberger, Maďarsko Doc. Jan Klozar, Česká republika Úšastníci zo zahraničia MUDr. Silvia Berková, Česká republika Medzinárodné aktivity Pozvania profesora Profanta na chirurgické výkony v strednom uchu na nasledovné pracoviská v roku 2004 Univ. ORL klinika Riga, Lotyšsko Univ. ORL klinika Tartu, Estónsko Univ Ped. ORL klinika Tallin, Estónsko Neurototologické oddelenie, Neurochirurgického inštitútu Burdenko, Moskva, Rusko Univ. ORL klinika Kiev, Ukraina Univ. ORL klinika Tuzla, Bosna Hercegovina Univ. ORL klinika Kaunas, Litva Medzinárodné ocenienie Diplom z Univerzity v Tuzle, Bosna Hercegovina, za rozvoj otorinolaryngológie na Univ. ORL klinike v Tuzle, Bosna Hercegovina Nadštandarné vzťahy ORL klinika Freiburg, Nemecko ORL klinika Budapešť, Maďarsko ORL klinika Praha Motol, Česká republika ORL klinika Hannover Nemecko Centrum sluchu a porúch reči Varšava, Poľsko ORL klinika Zagreb, Chorvátsko

Výskumné úlohy a ich výsledky (Grant Phare atď.):

Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana
VEGA Grant 1/0538/03, vedúci projektu: Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.

Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou OAE
VEGA Grant 1/0542/03, vedúca projektu MUDr.Zuzana Kabátová, CSc.