V roku 2003 došlo ku dňu l.9.2003 v dôsledku delimitácie I.ORL kliniky FNsP pôvodne lokalizovanej na Zochovej ulici v Bratislave k zlúčeniu s ORL oddelením tunajšej nemocnice. V rámci komplexnej správy preto budeme oddeľovať údaje o činnosti samostatného ORL oddelenia a I.ORL kliniky existujúcej v podmienkach našej nemocnice.

1. Počet hospitalizovaných pacientov : 1 390
počet operačných výkonov : 1 729 výkonov na COS + 414 výkonov na zákrokovni
priemerné percento obložnosti za celý rok – 54,89%, priemerná ošetrovacia doba -5,2 dňa
priemerná ošetrovacia doba na klinike 5,2 dňa, čo je menej, ako doba odporúčaná MZ SR (5,5 dňa). Využitie posteľového fondu odporúčané MZ SR je na ORL 70,0%, čo vzhľadom k nízkym limitom na lieky a ŠZM zatiaľ nemôžeme dosahovať.

2. Personálne zloženie
– zdravotnícki pracovníci (lekári),atestácie – spolu 15 lekárov k 31.12.2003

Do 1.9.2003:
Prim.MUDr.Šebová Irina,CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr.Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL, v príprave na II.atestáciu
MUDr.Siváček Ján Atestácia I. stupňa z ORL, v príprave na II.atestáciu
MUDr.Horváthová Karin Atestácia I.stupňa z ORL, t.č. na MD
MUDr.Keszegh Juraj bez atestácie ( v príprave na I.atestáciu z ORL)
MUDr. Zdražil Branislav bez atestácie ( v príprave na I.atestáciu z ORL)
Od 1.9.2003:
Prim.MUDr. Korch Ján Atestácia I.stupňa z ORL + nadstavba z onkológie
MUDr. Kvasňovská Dagmar Atestácia I. a II. stupňa z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Podivinský Róbert Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Kišš Libor Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Tedla Miroslav Atestácia I.stupňa z ORL
MUDr. Abadl Khalid Atestácia I. a II.stupňa z ORL
MUDr. Jäger Milan Atestácia I.a II.stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Bez atestácie z ORL ( v príprave na atestáciu )

– školskí pracovníci (lekári a ostatní) – od 1.9.2003: 7 učiteľov

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Doležal Pavel, CSc. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Barta Tibor, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Berkovič Juraj Atestácia I.a II. stupňa z ORL
MUDr. Štefanička Patrik Atestácia I.a II.stupňa z ORL
MUDr. Buchelová Lenka Atestácia I.stupňa + nadstavba detská ORL

– SZP a PP – 28 pracovníkov, z toho SZP – 24 a PP – 4
– počet novoprijatých pracovníkov podľa kategórií : MUDr.Lenka Buchelová k l.9.2003 ako odborná asistentka LF UK
– počet pracovníkov,ktorí rozviazali pracovný pomer podľa kategórií – MUDr.Ján Korch k 31.12.2003, sestra Sojáková Iveta k 31.12.2003
– pre klinické pracoviská
počet stážistov (lekári študenti a SZP-diplomovaná sestra) – 0
počet stážistov (lekári,medici,sestry) – 2 žiačky SZŠ (jún 2003), 2 lekári
– počet atestovaných lekárov: – zdravotnícki pracovníci: 12; školskí pracovníci: 7
– počet neatestovaných lekárov (s predpokladaným termínom atestovania) – : 3
– počet CSc. – 4 – školskí pracovníci:Prof. MUDr. Profant Milan, CSc., MUDr.Kabátová Zuzana, CSc., MUDr. Doležal Pavel, CSc., zdravotnícki pracovníci: MUDr. Šebová Irina, CSc.
– počet docentov a profesorov – 1 – Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

3. Publikačná a prednášková činnosť
Pozri publikačná činnosť

4.Počet ambulantne ošetrených pacientov 
Spolu vyšetrených: 11 888 pacientov
špeciálne ambulantné výkony
– Audiometrické vyšetrenia a otoakustické emisie: 3 219 pacientov
– Otoneurologická ambulancia: 526 pacientov, 24 konzilárnych vyšetrení

5.Ostatné S príchodom kliniky sa mnohé problémy, ktoré pretrvávali na ORL oddelení vyriešili – dobudoval sa komplex ambulancií vrátane audiometrie s patričnými protihlukovými obkladmi stien, ORL ambulancia je štrukturovaná do piatich miestností podľa potrieb kliniky.
Nástroje:
Je potrebné doplniť mikroinštrumentárium na ušnú chirurgiu, funkčnú endonazálnu chirurgiu a endolaryngickú chirurgiu.
Z investícií plánujeme zakúpiť prístroj na vyšetrenie steady state evoked potentials (pokojové potenciály sluchového nervu) v cene 1,6 mil SK.
Z personálnych zmien by sme potrebovali prijať na pooperačnú izbu a operačku na 5. poschodí sanitára.
O jednu zdravotnú sestru treba rozšíriť stav na oddelení B, v zmysle zastupovania sestry na MD.
U lekárov zamestnancov LFUK treba rátať so zadelením pracovného času ako ho chápe LFUK, v zmysle, že 1/3 sa využíva pre liečebno-preventívnu činnosť a 2/3 pre pedagogickú a vedeckú činnosť.
Pretrvávajú problémy s centrálnou sterilizáciou, nakoľko naše vybavenie inštrumentami nie je kvantitatívne dostatočné, pokiaľ sa nemajú sterilizovať viac ráz denne. Pôvodne sme na základe skúseností z predchádzajúcich pracovísk rátali s možnosťou sterilizácie na ambulanciách v sterilizátoroch, čo by umožnilo použiť nástroje v daný deň opakovane. Nakoľko to nie je možné, dostávame sa do ťažkostí, predovšetkým cez sobotu, nedeľu, kedy sterilizácia nefunguje. Bolo by potrebné sterilizovať aspoň v jednej smene aj cez víkendy alebo nám umožniť používať malý sterilizátor.
Služobné cesty určené na ďalšie vzdelávanie lekárov boli čiastočne hradené nemocnicou, čiastočne samotnými účastníkmi , inokedy sponzormi. Systém, na základe ktorého len mesiac pred podujatím je možné získať konečný súhlas k účasti na podujatí, bráni plánovať školenia s dostatočným predstihom. Akcie väčšieho významu sa bežne plánujú polroka a viac dopredu. Rovnako by sme navrhovali v prípade aktívnej účasti na podujatí, kedy je reprezentovaná nemocnica, dať aktívnym pracovníkom možnosť využiť viacero dní na účasť na odborných podujatiach /nielen päť dní v prípade zamestnanca a 7 dní v prípade vedúceho pracovníka/.
V minulom roku sme sa zúčastnili na viacerých kurzoch v rámci SR a ČR
Vo všeobecnosti potrebujeme dovybaviť kliniku a ambulancie počítačovou technikou, chýba dostatok PC a tlačiarní. Na operačnej ORL sále potrebujeme :
Do opravy sme v súčasnosti museli dať dva fibrolaryngoskopy, ktoré po 4-ročnej činnosti majú už poškodenú optiku. Bolo by vhodné zakúpiť flexibilný bronchoskop s možnosťou odsávania, nakoľko sme často volaní k pacientom na ÁRO, ktorým treba urobiť toaletu tracheobronchiálneho stromu. Počas dňa môže toto vykonať pneumológ, ale v nočných službách je takýto prístroj nedostupný.