Personálne obsadenie kliniky

Lekári:

Prednosta: Prof.MUDr.Milan Profant,CSc.
Zástupca prednostu pre FN: Prim.MUDr.Ján Korch
Zástupca prednostu pre LFUK: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc. (pedagogika) MUDr.Tibor Barta,PhD (veda a výskum)
Vedúci Katedry ORL SZU: MUDr.Pavel Doležal,CSc.
Asistenti LFUK: MUDr.Juraj Berkovič MUDr.Martin Mrázik (MUDr.Daniela Nechojdomová, mat.dovolenka)
Otolaryngológovia FN: MUDr.Khalid Abadl MUDr.Milan Jäger MUDr.Darina Jurčová MUDr.Róbert Podivínsky MUDr.Dagmar Kvasňovská
Člen Katedry ORL SZU: MUDr.Patrik Štefanička
Rezidenti v príprave na ORL: MUDr.Libor Kišš MUDr.Branislav Lorenc MUDr.Michal Rosolanka MUDr.Miroslav Tedla (MUDr.Zuzana Pospíšilová, mat.dovolenka)

Vysokoškolskí pracovníci:

ing.Kamil Seginko (technik Centra KI) PhDr.Marian Groma (psychológ Centra KI) V priebehu roku 2002 požiadal o rozviazanie pracovného pomeru MUDr.Martin Mrázik, ktorý si otvoril neštátnu ORL ambulanciu v Piešťanoch. Zatiať (pre ekonomické problémy LFUK) nebol vypísaný nový konkurz na obsadenie tohto uvoľneného miesta asistenta.
MUDr.Lorenc bol prijatý na Foniatrické oddelenie FN a na našom pracovisku pôsobí v rámci predatestačnej prípravy.
MUDr.Tibor Barta ukončil postgraduálne vzdelávanie a obhájil vedeckú hodnosť „PhD“
MUDr. Miroslav Tedla absolvoval atestáciu I.stupňa z ORL a následne nastúpil na 3-mesačný štúdijný pobyt na Otolaryngologickú kliniku Univerzity v Pittsburghu, kde sa pod vedením prof.Myersa zaoberal najmä onkologickými problémami v otolaryngológii a riešením funkčných následkov po deštrukčných onkologických výkonoch na hlave a krku.
Atestáciu II. stupňa z ORL absolvoval MUDr.Patrik Štefanička
Atestáciu II. stupňa z ORL absolvoval MUDr.Martin Mrázik

Zdravotné sestry:

Pracovníci SZP na oddelení:
Konczová Emília, vrchná sestra
Zalubelová Daniela, staničná sestra
Studená Eva, staničná sestra

Zdravotné sestry:
Hradečná Jozefína, Pružinská Tatiana, Papová Denisa, Špaková Lucia, Majerová Ružena
Péková Silvia, Boženíková Zuzana, Pavlíková Lenka, Zvirinská Alena, Hrúzová Zuzana
V roku 2002 ukončili pracovný pomer:
Šušoliaková Jana, Violová Klaudia, Margetínyová Amália, Valkovská Jana, Beňová Alexandra, Tatárová Eva, Wiesingerová Martina, Mikulová Monika, Potocká Marcela

Operačná sála:

Nachmazovová Kamila, staničná sestra
Bunčeková Lýdia, Rybanská Emília, Bacigálová Soňa, Brunovská Zuzana, Šmidová Mária, Maczkoová Mária,
Ambulancie:
– všeobecná a príjmová:
Drabantová Jana, zdravotná sestra
Kvasková Jarmila, zdravotná sestra
– otologická a rinologická
Franková Eva, zdravotná sestra
– ošetrovanie hospitalizovaných
Rajecová Nadija, zdravotná sestra
– otoneurologická :
Vargová Mária, zdravotná sestra
– onkologická:
Sojáková Iveta
Audiometrické pracovisko:
Petríková Gabriela, audiometristka
Bonková Iveta, audiometristka

Pomocní pracovníci

Pomocný pracovník operačná sála
Breitschaft Marián, Jurčová Anna
Ukončili pracovný pomer
Matucha Branislav, Rigo Mário, Kohller Dušan, Páleš Milan
Pomocní pracovníci na oddelení
Angyalová Viera, Tanková Mária, Krchen Eva, Molnárová Alžbeta, Gyurcsiová Alžbeta, Ondračková Andrea
Ukončený pracovný pomer:
Braunová Eva
Manipulantka prádla:
Pilařová Cecília

Správa kliniky:

Správkyňa : Tomanová Veronika
Referent : Jurányiová Lucia
Informátorky: Lachkovičová Miloslava, Milatová Ľudmila, Kanyicsková Eva, Schwarzová Margita
Kuriči: Bada Igor, Benčúrik Milan, Schwarz Štefan, Schwarz Daniel
Stravovacia prevádzka:
Soňa Líšková, dietna sestra, Alžbeta Renczešová, skladníčka a kuchárky Zdena Šeryová, Helena Orossová, Alica Danišová, Júlia Betlová, Jozefína Potočná, Viera Panáková, Marta Leschingerová

Ambulantná činnosť

Ambulantná činnosť pokračovala vo svojej špecializácii a intenzifikácii. Tým, že väčšina operácií sa realizuje v krátkodobom režime hospitalizácie, pacienti o to viac vyžadujú včasnú pooperačnú starostlivosť. Rinologická a otologická ambulancia poskytujú okrem špeciálnych diagnostických služieb, práve tieto služby, kvôli ktorým v minulosti pacient ležal na klinike.
V súčasnosti pôsobia na Otolaryngologickej klinike LFUK, FN a SZU nasledovné špecializované ambulancie

• Všeobecná a príjmová ambulancia (MUDr.Darina Jurčová MUDr.Robert Podivínsky)
• Otologická ambulancia (MUDr.Zuzana Kabátová, MUDr.Martin Mrázik, MUDr.Juraj Berkovič)
• Audiologický úsek (MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.)
• Rinologická ambulancia (MUDr.Tibor Barta,PhD, MUDr.Pavel Doležal,CSc.)
• Ambulancia pre poruchy spánku a chrápanie (MUDr.Tibor Barta,PhD)
• Otoneurologická ambulancia (MUDr.Milan Jäger)
• Onkologická ambulancia (MUDr.Ján Korch, MUDr.Khalid Abadl)
• Centrum kochleárnej implantácie (MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.)

Ambulancia, úsek Lekári a VŠ prac. Sestry Počet pacientov
Všeobecná a príjmová ambulancia Dr.Jurčová Dr.Podivínsky Drabantová, Kvasková 10.463
Otologická ambulancia Dr.Kabátová, Dr.Mrázik, Dr.Berkovič Franková, Rajecová 1.086
Audiologický úsek Dr.Kabátová Bonková, Petríková 3.629
Rinologická ambulancia Dr.Barta, Dr.Doležal Franková, Rajecová 937
Ambulancia pre poruchy spánku a chrápanie Dr.Barta Franková, Rajecová 196
Otoneurologická ambulancia Dr.Jäger Vargová 1.206
Onkologická ambulancia Dr.Korch, Dr.Abadl Sojáková 3.407
Centrum kochleárnej implantácie Dr.Kabátová, ing.Seginko Bonková, Petríková 829
Spolu 21.753

Všeobecná a príjmová ambulancia

Všeobecná a príjmová ambulancia je na prízemí kliniky, pracujú v nej MUDr.Jurčová, MUDr.Podivínsky a cirkulujúci lekár, sestry Drabantová a Kvasková. Mesačne sa vyšetrí priemerne 900 pacientov, čo predstavuje 10.463 pacientov za rok 2002. Hospitalizovaných bolo 1717 pacientov. Na ambulancii sa vyšetrujú pacienti odoslaní otolaryngológmi na špecializované konzílium, medziklinickí pacienti FN a pacienti z iných b ratislavských a slovenských nemocníc, ktorí vyžadujnú špecializované vyšetrenie vzhľadom n a ich závažný zdravotný stav. Lekári vykonávajú aj konziliárne služby u pacientov pri lôžku vo FN ale aj v iných bratislavských nemocniciach.
Základnú otolaryngologickú starostlivosť poskytuje ambulancia zamestnancom a rodinným príslušníkom FN a LFUK a zamestnancom Volkswagenu. Zavedením nového systému krátkodobých hospitalizácií a objednávania pacientov na výkon ambulancia robí predbežný operačný program a osobne pozýva pacientov na operačný výkon na presný dátum.
Pracovníci ambulancie (rovnako aj ostatných špecializovaných ambulancií) sa zapájajú do výučby študentov LFUK.

Otologická ambulancia

Personálne obsadenie:
Na otologickej ambulancii pracovali: MUDr.Z.Kabátová,CSc., MUDr. M.Mrázik, MUDr.J.Berkovič, zdravotná sestra.
Prístrojové vybavenie:
Na ambulancii sú nainštalované 2ks mikroskopov s TV reťazcom, 1 vysavač. Stále chýbajú otočné, príp. polohovateľné kreslá pre pacientov, sterilizátor, inštrumenty (prenášajú sa z jednej ambulancie do druhej).
Ambulantné hodiny
jeden deň v týždni – štvrtok a pacienti, ktorí vyžadovali častejšie ošetrenie po chirurgických výkonoch podľa potreby a individálneho dohovoru
Náplň: konzultácie pac. s poruchami sluchu a ochorením ucha, ošetrovanie pacientov po operáciách uší a dispenzarizácia pacientov po ušných operáciách
Počet vyšetrení:
Január –108, Február – 94, Marec – 99, Apríl – 105, Máj – 95, Jún – 82, Júl – 94, August – 64, September – 83, Október – 94, November – 103, December – 65
Spolu bolo vyšetrených 1086 pacientov.

Audiometrické pracovisko

Personálne je okrem lekárov audiometrické pracovisko dlhodobo obsadené dvoma kvalifikovanými audiometristkami (G.Petríková a I.Bonková ), technickým pracovníkom (Ing. K.Seginko).

Prístrojové vybavenie: pracovisko je vybavené:
• 2ks klinických audiometrov Interacustic, zakúpené Nadáciou Sluch ako dar
• 1ks klinický tympanometer Interacoustic – zakúpený Nadáciou Sluch ako dar
• 1ks analyzátor otoakustických emisií ILO 92 (majetok LFUK)
• 1 počítač s tlačiarňou (LFUK)
Na presnejšie stanovenie stupňa poruchy sluchu u malých detí je potrebné zakúpiť prístroj na vyšetrenie SSEP.

Náplň činnosti:
• kompletná diagnostika porúch sluchu
• dispenzarizácia pacientov po ušných operáciách (otoskleróza, rekonštrukčné výkony)

Počet vyšetrení:
Za rok 2002 sme na audiometrickom pracovisku vyšetrili 3629 pacientov
Z vyšetrovacích metód sa používa:
• prahová tónová audiometria
• vysokofrekvenčná audiometria
• nadprahové testy
• tympanometria
• vyšetrenie prahu strmienkového reflexu, reflex decay test
• slovná audiometria pre dospelých, slovná audiometria pre deti
• test jednoslabičných slov
Vzdelávanie
Na audiometrickom pracovisku sa v tomto roku školili zdravotné sestry (SZU) a Dr. Keszeg z NsP Antolská a Dr.Barák (NsP Ružinov) (skríning sluchu pomocou TEOAE).

Rinologická ambulancia

Ambulancia pre poruchy spánku a chrápanie
MUDr. Tibor Barta, PhD., MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Juraj Berkovič
Ambulancia plní funkciu vysoko špecializovanej konzultačnej klinickej ambulancie so zameraním na pacientov s chorobami nosa, prínosových dutín a s poruchami dýchania počas spánku a chrápaním. Pacienti sú odosielaní najmä obvodnými ORL lekármi, všeobecnými lekármi, ale aj špecialistami iných okrajových medicínskych odborov- alergológ, pneumológ, neurológ, oftalmológ, neurochirurg a pod.
Ťažiskovou činnosťou ambulancie je diferenciálna diagnostika najmä chronických chorôb nosa a prínosových dutín (alergickej a nealergickej rinitídy a rinosinusitídy, polypózy, diagnostika vrodených a získaných anatomických odchýlok v nose, ASA syndróm, AIAR, tumory nosovej dutiny a PND a pod.).Sú tu konzultovaní pacienti pred plánovanými funkčno- estetickými zákrokmi na vonkajšom nose a pacienti pre choroby slzníka a slzných ciest ako aj chorobami očnice (orbitopatie).
Druhú veľkú skupinu pacientov tejto ambulancie tvoria pacienti s habituálnym chrápaním a sleep apnoe syndrómom (SAS), kde sa realizujú vyšetrenia na ozrejmenie možných príčin týchto ťažkostí s cieľom chirurgickej liečby.
Okrem toho sa na ambulancii realizujú kontroly po funkčnej endoskopickej endonazálnej chirurgii (FES), po funkčnej a estetickej septorinoplastike a pacientov po chirurgickej liečbe chrápania a SAS. Ambulancia vedie dispenzár operovaných pacientov s chronickými chorobami, ktoré si vyžadujú pravidelné sledovanie so zámerom prevencie recidívy choroby.
V roku 2002 bolo na ambulancii vyšetrených 937 pacientov, 196 pacientov na ambulancii pre habituálne chrápanie a poruchy dýchania v spánku a 741 pacientov na rinologickej ambulancii:
Vybavenie ambulancie: 1 staré vyšetrovacie kreslo a 1 vyšetrovacia stolička, 2 vyšetrovacie mikroskopy Müller- Wedel, 1x videoreťazec s možnosťou videozáznamu alebo digitálneho záznamu, 2 počítače zapojené v klinickej sieti, inštrumentárium v obmedzenom množstve
Chýbajúce vybavenie: chýba zdroj studeného svetla, svetlovodný kábel na endoskopické vyšetrenie, príp. kontrolu, nedostatok inštrumentária- spekulá, chapáky, čiteláky, malé nožničky, možnosť rýchlej sterilizácie nástrojov, chýba možnosť objektívneho vyšetrenia priechodnosti nosa- akustická rinometria, chýba možnosť objektívneho vyšetrenia čuchu- olfaktometria- evokované čuchové potenciály, chýba vhodná bezbariérová a príjemná čakáreň pre pacientov, chýba kvalitná a rýchla tlačiareň k počítaču, vhdoná skriňa pre kartotéku

Otoneurologická ambulancia

Personálne obsadenie: MUDr.Milan Jäger
Sestra Mária Vargová
Ambulancia pracuje so starším typom prístroja na objektívne vestibulárne vyšetrenie Hortman, ktorý je už dosť poruchový. K dispozícii má aj moderný prístroj na vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov Amplaid.
V roku 2002 urobili na otoneurologickej ambulancii 657 vestibulárnych vyšetrení a 549 vyšetrení kmeňových potenciálov, spolu 1206 vyšetrení

Onkologická ambulancia

Personálne obsadenie: MUDr.Ján Korch, MUDr.Khalid Abadl
Sestra Iveta Sojáková
Ambulancia dispenzarizuje onkologických chorých, ktorí bolik na našom pracovisku liečení pre onkologickú choirobu otolaryngologických orgánov a zároveň poskytuje diagnostická služby pre otolaryngológov, ktorí sem posielajú svojich pacientov. Vysoký počet onkologických pacientov sa odráža aj vo vysokom počte ošetrených na ambulancii, čo vyžaduje do budúcnosti personálne a j priestorové rozšírenie onkologickej ambulancie.
V roku 2002 sa urobilo na onklologickej ambulancii 3407 vyšetrení

Kochleárne centrum

Pracovníci: Prof. MUDr.M. Profant,CSc., MUDr. Z.Kabátová,CSc., Ing. K.Seginko, PhDr. M.Groma,CSc. a audiometrické sestry (I.Bonková, G.Petríková).
Náplň: skríningové vyšetrovnie sluchu novorodencov s cieľom včasnej diagnostiky vrodených porúch sluchu, starostlivosť o nepočujúcich pacientov (predoperačné vyšetrenia a indikácia kochleárnj implanácie, nastavovanie rečového procesora, sledovanie efektu KI)
Prístrojové vybavenie:
2 počítače s tlačiarňou
prístroj na nastavovanie kochleárnych implantátov Medel
prístroj na nastavovanie kochleárnych implantátov Cochlear
promontóriový tester
reproduktorová sada
chýba audiometer na vyšetrenie vo volnom poli (prenáša sa z audiometrie), zvuková izolácia okien
Počet vyšetrení: 829 pacientov, z toho 741 novorodencov v rámci skríningového programu
• vyšetrenie sluchu vo volnom zvukovom poli so sluchovými pomôckami ( naslúchadlá, kochleárny implantát)
• otoakustické emisie – TEOAE, DPOAE
• promontóriový test
V roku 2002 sme implantovali 13 nepočujúcich pacientov (11 poistencov VšZP, 2 Spoločná zdrav. poisťovňa, 5 dospelých a 8 detí)

Lôžkové oddelenie a operačná sála

Lôžkové oddelenie sa delí na tri 24-hodinové prevádzky
Prvé poschodie – 18 postelí (ved. Lekár Dr.Jäger a dr Kabátová, staničná sestra Eva Studená)
Tretie poschodie 27 postelí (ved. Lekár Dr.Barta a dr.Doležal, staničná sestra Daniela Zaľubelová)
Pooperačná izba – 3 postele
Na oddelení bolo v roku 2002 hospitalizovaných 1717 pacientov
To predstavuje spolu 11.633 ošetrovacích dní
Priemerná ošetrovací čas 7,37
Priemerné využitie lôžkového fondu 58,43%
Na operačnej sále sa vykonalo 1638 chirurgických výkonov, z oho 1140 v celkovej anestézii
Z toho bolo 263 operácií ucha, 241 operácií vonkajšieho nosa a priehradky, 289 operácií endonazálnych, 276 tonzilektómií, 184 endolaryngických výkonov, 120 onkologických výkonov v hltane, hrtane a krku, 22 operácií slinných žliaz, 59 operácií benígnych útvarov na krku a štítnej žľazy, a ďalšie špecializované operácie

Výučba

Aj keď je otolaryngológia jednosemestrálny predmet, ročník máme rozdelený na dve polovice a v každom semestri učíme polovicu študentov, čo kladie pomerne veľké nároky na objem pedagogických hodín.
V zimnom semestri 2001/2002 sme učili 131 študentov a v letnom semestri 2002/2003 sme učili 140 študentov.
V letnom aj v zimnom semestri sme odprednášali 14 hodín otolaryngológie a učili 34 hodín praktických cvičení s jednou skupinou študenotv (obvykle 2 krúžky po 10 študentov).
Vzhľadom na časovú náročnosť výučby a objem chirurgickej činnosti boli do výučby zapájaní aj zdravotnícki pracovníci kliniky a zamestnanci SZU.