Čo je tinnitus
Hučanie, alebo pociťovanie iných zvukov v ušiach,, ktoré odborne nazývame tinnitus je problémom prevažne starších ľudí, hoci sú aj mladší, ktorí ho pociťujú. Tento problém má v USA 17% všetkých obyvateľov t.j. 44 miliónov Američanov. Až 30% ľudí vo veku nad 65 rokov má tieto ťažkosti. Na Slovensku sa podobná štúdia nerobila, ale podľa počtu pacientov na ušných ambulanciách s pretrvávajúcim hučaním v ušiach je situácia podobná. Tinnitus sa 2x častejšie vyskytuje u ľudí s poruchou sluchu, ale môže sa vyskytnúť i u dobre počujúcich ľudí. A naopak mnohí ľudia s poruchou sluchu hučanie v ušiach nemajú.

Každý z nás sa iste počas svojho života s hučaním, alebo pociťovaním iných zvukov v ušiach stretol. Za chorobný príznak ho možno považovať vtedy, pokiaľ ho počas dňa postihnutý pociťuje nepretržite dlhšie ako 10 minút a pokiaľ sa vyskytuje počas prevažnej väčšiny dní v týždni. Hučanie v ušiach je podľa medzinárodnej dohody definované ako vnímanie zvuku, ktorý má pôvod v hlave.

Typy tinnitu
• subjektívny tinnitus, ktorý človek vníma bez možnosti jeho objektívneho zachytenia a má pôvod v sluchovom analyzátore, alebo v centrálnom nervovom systéme. To znamená, že keby sa človeku, ktorý má hučanie v ušiach priložil na ucho najcitlivejší mikrofón s reproduktorom, nezachytil by sa žiadny zvuk. Vyskytuje prevážnej väčšine prípadov
• objektívny tinnitus, ktorý sa dá mikrofónom zachytiť, tento sa však vyskytuje veľmi výnimočne. Sú to zvuky zo zmenených alebo porušených ciev, svalov, ktoré obyčajne môže počuť aj iný človek bez použitia zvukovej techniky.

Tinnitus nie je choroba, ale príznak, to znamená, že je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale v prevážnej väčšine prípadov je jeho pôvod a príčina neznáma.

Ktoré choroby môžu byť spojené so vznikom subjektívneho tinnitu
• Choroby sluchového analyzátora a centrálneho nervového systému
Tinnitus sa môže vyskytovať pri chorobách vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu, sluchovej dráhy, pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Príčinou môže byť aj nadmerné množstvo ušného mazu vo vonkajšom zvukovode, zápalové a nádorové procesy v oblasti stredného ucha, poruchy funkcie Eustachovej trubice, otoskleróza, percepčná porucha sluchu, poruchy rovnovážneho ústrojenstva, Menierova choroba, nádory sluchového nervu, alebo mosto-mozočkového uhla, úrazy v oblasti spánkovej kosti. Ďalej sú to ochorenia centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako sú borelióza, skleróza multiplex a zriedkavé geneticky podmienené choroby .
Lieky, ktorých užívanie môže tinnitus vyvolať
Aj niektoré lieky predstavujú zvýšené riziko vzniku tinnitu, sú to deriváty kyseliny acetylosalicylovej, antibiotiká aminoglykozidového typu a umelé sladidlá obsahujúce Aspartam. Samozrejme, nie každý človek, ktorý vyššie uvedené lieky a chemikálie užíva, dostane tinnitus.
Choroby chrbtice a sánkového kĺbu
Nezanedbateľnou príčinou môže byt aj porucha krčnej časti chrbtice, pretože cievy, ktoré v konečnom štádiu zásobujú krvou vnútorné ucho sú vetvami ciev prechádzajúcich oblasťou krčnej chrbtice a poruchy sánkového kĺbu.

Prečo má človek s tinnitom navštíviť odborného lekára špecialistu na choroby ušné, nosné a krčné Hoci sa vo väčšine prípadov bezprostredná príčina tinnitu nezistí, je veľmi dôležité navštíviť odbornú ušnú ambulanciu za účelom vylúčenia vyššie spomínaných chorôb, ktoré možno úspešne liečiť pomocou operácie, alebo liekov.

Ako sa dá subjektívny tinnitus liečiť
lieky
Pokiaľ sa vylúčia uvedené choroby, treba priznať, že kauzálna (príčinná) liečba zatiaľ neexistuje. V týchto prípadoch sa používa pomocná liečbu, ktorá síce neodstraňuje príčinu ťažkosti, ale zmierňuje ich príznaky. K tomuto druhu liečby patrí tzv. vazoaktívna liečba, pri ktorej pacienti dostávajú formou infúzií, alebo tabletiek lieky , rozširujúce cievy a zlepšujúce prietok krvi vlásočnicami, čím zlepšia prekrvenie celého organizmu a tým aj oblasti ucha, lieky účinné pri liečbe alergie, alebo lieky na upokojenie, prípadne lieky špecificky pôsobiace v oblasti vnútorného ucha a rovnovážneho aparátu. Ak sa zistia chorobné zmeny v oblasti krčnej chrbtice, treba zamerať rehabilitáciu a liečbu aj týmto smerom.
Iné typy liečby
Retréningová liečba, ktorú rozvinul a zaviedol do praxe profesor Jastreboff. Od roku 1999 používame túto metódu aj na Ambulancii pre liečbu tinnitu pri Foniatrickom oddelení a 1 ORL klinike FNsP Bratislava, pracovisko na Antolskej ulici v Petržalke. Princípom liečby je autogénny tréning pacienta za pomoci generátora širokopásmového šumu a zvukového pozadia. Ide o ambulantnú dlhodovú liečbu s aktívnou spoluprácou pacienta. Pri prvom vyšetrení pacient absolvuje radu testov so zameraním na vylúčenie vyššie uvedených chorobných stavov, ktoré môžu sprevádzať ušné šelesty. Pacient ďalej absolvuje podrobný rozhovor s lekárom o základoch anatomickej stavby, fungovania orgánu sluchu a spôsoboch vzniku tinnitu. Diskutje s lekárom aj o vzniku, priebehu, trvaní choroby, o doterajšej liečbe a možných chorobách ostatných orgánov. Pacient vyplní podrobný dotazník, ktorý sa týka príznakov i subjektívneho pociťovania ťažkosti. V rámci dotazníka môže oznámkovať číslami od 1 – 10 nepríjemnosť tinnitu, jeho závažnosť a vplyv na život.

Vyšetrenia potrebné pri retréningovej liečbe tinnitu
Pacient absolvuje ORL vyšetrenie, audiometrické vyšetrenie sluchu spojené s audiologickými testmi so zameraním na šumenie a vnímanie hlasných zvukových podnetov. Do úplnosti vstupného vyšetrenia patrí aj zobrazenie mozočkového uhla (CT, MRI) a vyšetrenie evokovaných potenciálov mozgového kmeňa za účelom vylúčenia nádorového, alebo iného procesu v centrálnom nervovom systéme a oblasti sluchových nervov. Takto možno predísť zanedbaniu inej dôležitej liečby v prípade závažného ochorenia.

Retréningovú liečbu môžu podstúpiť i pacienti, u ktorých sa zistí príčina ťažkosti a zároveň absolvujú operačnú, alebo inú potrebnú liečbu. Nasleduje pohovor s pacientom, pri ktorom sa vysvetlí podstata jeho ťažkosti a spôsob liečby. Niektorým pacientom postačí len rozhovor a vyšetrenia a ich stav sa zlepší. Účelom rozhovoru je vysvetliť pacientovi skutočnosť, že jeho nepríjemné problémy spojené s tinnitom nie sú nebezpečné a neznamenajú nepriaznivú prognózu z hľadiska jeho zdravia.

V ďalšej fáze nasleduje odskúšanie a nastavenie generátora širokopásmového šumu. Generátor produkuje širokopásmový biely šum. Prístroj sa nastaví tak, aby nezamaskoval vlastný tinnitus , ale aby jeho zvuk bol o niečo slabší ako intenzita pociťovaného tinnitu, pacient by pri nastavovaní prístroja mal počuť zvuk prístroja aj vlastný tinnitus. Prístroj sa používa aspoň 4-5 hodín denne v domácom prostredí, ale aj v zamestnaní. Pacienta poučíme o zaobchádzaní s prístrojom, jeho prevádzke a údržbe. Prístroj vyrába firma Siemens, stojí približne 10.000 SKK.

Súčasťou retréningovej liečby je poučenie pacienta o využívaní zvukového pozadia.
Vyhýbať sa tichu je jedna z prvých poučiek pre pacienta, ktorý absolvuje retréningovú liečbu. Typ zvukového pozadia sa zvolí podľa možností pacienta, ktoré má v domácom prostredí. Najvhodnejšie sú prírodné zvuky- šumenie mora, šumenie dažďa, vtáčí spev alebo ezoterická hudba. Možno použiť aj príjemné orchestrálne melódie., menej sú vhodné televízor, alebo rádio.. Hlavnou zásadou je nikdy nezostavať v úplnom tichu.

Cieľom liečby je dosiahnuť u pacienta taký stav, aby vlastné šumenie začal vnímať ako indiferentný zvukový signál, ktorý pre mozog nesignalizuje nebezpečenstvo ani nepríjemnosť, preto ho prestáva vnímať. Predstavme si, že kúpime novú chladničku, ktorá sa zapína a vypína, pričom hučí kompresor. Spočiatku tento zvuk vnímame, po týždni, dvoch ho prestaneme vnímať a počuť, hoci stále objektívne existuje. Retréningovou liečbou chceme dosiahnuť podobný stav pri vnímaní tinnitu.

Súhrn postupu pri liečbe tinnitu retréningovou metódou profesora Jastreboffa
1.dôkladné vyšetrenie predchorobia a súčasných ťažkostí pacienta, podrobná informácia o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, mechanizmu vzniku tinnitu
2.kompletné ušné, nosné a krčné vyšetrenie vrátane audiometrických testov, vyšetrenia pomocou počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie a vyšetrenia kmeňových evokovaných potenciálov
3. zapožičanie a nastavenie generátora širokopásmového šumu s poučením o jeho použití a použití zvukového pozadia ( pokiaľ je k dispozícii).. Pokiaľ má pacient obojstranne závažnejší stupeň poruchy sluchu namiesto generátora širokopásmového šumu predpíšeme naslúchadlo, ktoré slúži na zlepšenie vnímania zvukov z okolitého prostredia a tým znižuje intenzitu subjektívneho vnímania tinnitu.
4. kontrolné vyšetrenia pacienta o pol roka, o rok, o 1,5 roka, prípadne o 2 roky .Podľa skúseností s výsledkami liečby na našej ambulancii pre liečbu tinnitu v Bratislave viac ako polovica pacientov udáva po pol roku liečby výrazné zlepšenie stavu, u časti z nich tinnitus úplne zanikol. Dôležité je, aby pacient presne dodržiaval pokyny ošetrujúceho lekára, dodržiaval liečebný režim a správne nastavenie generátora šumu. Zároveň môže podľa potreby absolvovať i iné druhy liečby vo vzťahu k tinnitu. Na základe vyššie uvedených výsledkov usudzujeme ,že retréningová liečba tinnitu metódou profesora Jastreboffa je vhodným prínosom pre prax ušného lekára, netreba však zabudnúť, že hučanie v ušiach nie je choroba, ale príznak, preto treba pacienta dôkladne vyšetriť a v prípade potreby zrealizovať inú potrebnú liečbu základného ochorenia, ktorého je tinnitus príznakom. Pokiaľ pôvod ťažkosti nie je známy, čo prevažuje u väčšiny pacientov s tinnitom, je úlohou lekára zabezpečiť pacientovi takú kvalitu života, aby sme zabránili vzniku tzv. invalidizujúceho tinnitu, ktorý zabraňuje pacientovi vo bežnom každodennom živote.

Iné možné typy liečby subjektívneho tinnitu
Liečba v hyperbarickej komore, akupunktúra, rehabilitácia chrbtice, všetky typy liečby sa môžu aplikovať súčasne.
Liečba tinnitu známej príčiny spočíva vždy v odstránení choroby, ktorá ho vyvolala.

Ako znížiť riziko vzniku tinnitu. 
Všeobecne sa treba zamerať na známe faktory ktoré najpravdepodobnejšie súvisia so vznikom tinnitu. Jednou z najčastejších príčin vzniku tinnitu ušného pôvodu je expozícia hluku, či už akútna, alebo chronická. Krátkodobé zaľahnutie a tinnitus môže v mladosti ustúpiť a človek si neuvedomí, že došlo k poškodeniu sluchového analyzátora na úrovni sluchových buniek. S postupujúcim vekom a pridružením sa ďalších chorôb cievneho systému, ako kolísavý krvný tlak, sklerotické zúženie ciev, chorobné zmeny v oblasti chrbtice, dôjde k výraznejšej poruche výmeny iónov kalcia vo vnútroušných tekutinách. Spolu s predchádzajúcim diskrétnym poškodením sluchových buniek môžu spôsobiť vznik tinnitu a poruchy sluchu. Čiže napríklad výbuch delobuchu alebo nepoužívanie ochranných pomôcok proti hluku pri práci , športovej streľbe alebo poľovačkách v mladosti môže viesť k predčasnému vzniku poruchy sluchu a tinnitu po štyridsiatom roku života. Pozor si majú dávať všetci, ale najmä tí jedinci, ktorí majú v rodine príbuzných s poruchami sluchu. Bohužiaľ často mladí ľudia zanedbávajú základné hygienické predpisy pri práci alebo pobyte v hluku (hlučné pracovné prostredie, rockové koncerty, diskotéky). Dobrou prevenciou vzniku tinnitu je aj vyhýbanie sa látkam, ktoré môžu spolupôsobiť pri vzniku tinnitu (deriváty kyseliny acetylosalicylovej, ototoxické atb a pod.). Podobne je vhodné aj pravidelné cvičenie so zameraním na svalstvo chrbta ešte skôr ako vzniknú nezvratné zmeny v oblasti chrbtice. Starší ľudia s ischemickou chorobou srdca a kolísavým krvným tlakom by mali absolvovať ultrazvukové vyšetrenie krčných ciev, kde sa prípadné chorobné zúženie týchto ciev dá operačne liečiť na oddeleniach cievnej chirurgie.

Keď potrebujete konzultovať problém ušného tinnitu, nájdete nás na adrese: 
MUDr. Ľubica Šuchová 
Ambulancia pre liečbu tinnitu pri Foniatrickom oddelení a I. ORL klinike, Antolská 11, 851 07 Bratislava
www.tinnitus.fs.sk., www.primar.sk
tel. .02-68672507, 02-68673582 
E-mail: suchova@pe.unb.sk alebo lsuchova@post.sk