Hluchota je jedno z najťažších zmyslových poškodení. Podľa etiopatogenézy rozlišujeme dva základné druhy hluchoty – zdedenú a získanú. Zdedená hluchota sa vyskytuje často u viacerých členov rodiny. Získaná hluchota môže vzniknúť počas vývoja plodu, pri pôrode, v rannom detstve alebo aj v dospelosti. Hluchota dnes už nie je beznádejným ochorením vďaka kochleárnej implantácii.

Kochleárny implantát:
K vonkajšej časti, ktorá sa nosí na tele, patrí mikrofón, rečový procesor a cievka – vysielač. Vnútorná časť kochlaárneho implantátu je implantovaná pri chirurgickom výkone do spánkovej kosti a tvorí je vnútorná cievka – prijímač a elektróda, resp. systém elektród.
Reč a iné zvuky okolia sú zachytené mikrofónom, ktorý premieňa akustické impulzy na elektrické signály. Elektrické signály z mikrofónu sa vedú po vodičoch do rečového procesora, ktorý ich spracuje na kódovanú informáciu. Z rečového procesora stimuly transkutánne smerujú k elektródam. Signál sa elektromagnetickou indukciou dostane z vonkajšej do vnútornej časti implantátu. Miniatúrna vnútorná cievka elektrické impulzy zachytáva a po modulácii v prijímači (v lôžku na planum mastoideum) smerujú elektrické impulzy do elektród v kochley

Indikačné kritériá na KI:
* obojstranná hluchota
* ťažká obojstranná porucha sluchu, ktorá je iba čiastočne kompenzovaná naslúchacími prístrojmi
* prelingválne nepočujúci deti vo veku 2-5 rokov
* postlingválne nepočujúce deti i dospelí

Pričom :
* pacient má dobré intelektové predpoklady pre kooperáciu
* pacient nevykazuje poruchy správania a poruchy učenia sa
* pacient vykazuje čo najviac znakov auditívno-preverbálneho správania (vokalizácia, orientácia na zvukové podnety)
* pacient je zaradený do primeraného auditívno-verbálneho, prípadne orálneho programu
* pacient má spoľahlivé a kooperujúce zázemie v rodine
* na CT spánkových kostí je priechodný ductus cochlearis
* má funčný sluchový nerv
* môže byť operovaný v celkovej anestézii