Hlas

Hlas je zvukový prejav tvorený v hlasovom orgáne za spoluúčasti centrálnej nervovej sústavy.

Hlas má päť základných kvalít: výšku – frekvenciu (Hz),
hlasitosť – intenzitu (dB),
kvalitu – pomer harmonických a neharmonických frekvencií,
farbu – je typická pre tú ktorú osobu,
flexibilita – pružnosť – je výsledkom všetkých štyroch predchádzajúcich kvalít.

Hlasový orgán pozostáva v širšom zmysle slova z pľúc (zdroj vzdušného prúdu rozkmitávajúceho hlasivky v hrtane), z nadhrtanových rezonančných priestorov (hlas sa v nich formuje, obohacuje sa o horné harmonické tóny, zosilňuje, nadobúda farbu a špecifický ľudský charakter), v užšom zmysle slova pozostáva z hrtanu (generátor základného tónu, vznikajúceho rozkmitaním vzdušného stĺpca nad hlasivkami).
Fonácia vzniká približovaním sa hlasiviek k sebe a ich kmitavým pohybom v hrtane v súčinnosti s dychovou oporou.
Fyziologická fonácia predpokladá správnu funkciu hlasového orgánu ako celku (dýchacie orgány, nadhrtanové rezonančné priestory a ich dokonalú súčinnosť) (detaily)

Vývin hlasu:
Krik novorodenca je prvým hlasovým prejavom jedinca. Detský hrtan nie je miniatúra hrtanu dospelej osoby. Je o niečo vyššie uložený, čo umožňuje menší odpor vydychovaného vzduchu a dojča môže dýchať aj počas kojenia. Detský krik je plný emócií, ktorý pozornú matku informuje o potrebách dieťatka alebo jeho stave.
Postupne rastom sa pozícia detského hrtana znižuje. V piatich rokoch života sa zažína hrtan podobať hrtanu dospelého jedinca, v deviatich rokoch je tento vývin ukončený, hlasivky majú dĺžku asi 6-7 mm. Rozsah hlasu u detí je približne dve oktávy (d0 – d2) .

predškolskom veku a predpubertálnom období nie je rozdiel medzi výškou hlasu chlapcov a dievčat.
V období puberty (u dievčat asi v 11-12 rokoch, chlapci asi v 12-13 rokoch) hrtan postupne „zreje“, toto obdobie trvá asi len 6 – 12 mesiacov. Dochádza k zmene hlasu, u chlapcov sa hlas prehlbuje asi o 1 oktávu, u dievčat len o terciu až kvartu. U chlapcov často dochádza k preskakovaniu hlasu. V tomto období u chlapcov dochádza aj k rastu „ Adamovho ohryzku“, hlasivky sa im predlžujú, môžu dosahovať dĺžku až 25 mm, u dievčat približne 15 mm.

Pozor! V období puberty treba hlasivky zaťažovať primerane, menej býva niekedy viac. Platí to hlavne pre spev v zbore alebo športové kolektívy, kde sú často zverenci zvyknutí kričať. Rozhodne by sa dospievajúci chlapci nemali zaťažovať v tomto období spievaním vo vysokých polohách, v ktorých boli zvyknutí spievať ako chlapci. Je tu hrozba mutačnej poruchy ako aj ďalších funkčných porúch hlasu (budú vysvetlené v ďalších kapitolách).
V dospelosti, po dvadsiatom roku života nastáva kalcifikácia chrupiek hrtana (tvrdnutie chrupiek ukladaním vápnika). Táto skutočnosť však neovplyvňuje kvalitu hlasu. U mužov sa pohybuje výška hovorového hlasu v polohe F-H, u žien o oktávu vyššie f-c1. Frekvenčný rozsah je asi 2 oktávy pre každé pohlavie. Podľa výšky a farby hlasu (aj keď jedinec nemá hudobné nadanie) delíme hlasy u mužov na tenor, baryton a bas, u žien soprán, mezzosprán a alt.

Vo vyššom veku postupne dochádza k starnutiu hlasu. Prejavuje sa to už zmenou kvality hlasu, ktorú spôsobujú hormonálne zmeny a celkové slabnutie organizmu. Rýchlosť akou tieto zmeny prebiehajú a kedy nastávajú je často individuálna (školené hlasy si udržujú sviežosť aj do vyššieho veku). Okolo „šesťdesiatky“ už hlasivky strácajú svoj prirodzený perleťový lesk, môže sa objaviť ľahká nedomykavosť hlasovej štrbiny (nedostatočný uzáver hlasiviek pri fonácii).
Hormonálne zmeny sa často uplatňujú v plnom rozsahu po „sedemdesiatke“, kedy sa poloha ženského a mužského hlasu približujú (starší muži začínajú hovoriť vyššie a ženy o niečo v nižšej polohe).
Zmeny hlasu vo vyššom veku sú spôsobené taktiež rôznymi ochoreniami, ktoré toto obdobie života sprevádzajú (ochorenia dýchacích orgánov, ochorenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy, poruchy sluchu atď.).

MUDr.Branislav Lorenc