Špecializačné štúdium – Foniatria

Ministerstvo zdravotníctva SR 17.1.2012 priznalo Lekárskej fakulte UK v Bratislave právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný štúdijný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore FONIATRIA.
Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu na LFUK v Bratislave nájdete na stránke LFUK Bratislava.

Na Foniatrickom oddelení a Klinike ORL a CHHK sa uskutočňovalo špecializačné štúdium Foniatria na LFUK, v ktorom bolo zaradených 14 študentov, z toho 9 sú zaradení dlhšie ako 3 roky. Rezidenti mali možnosť absolvovať 2 mesačné študijné pobyty. Školenia sa zúčastnili vždy 3 študenti.

V r.2020 nikto neabsolvoval špecializačnú skúšku z Foniatrie.

Na vzdelávaní lekárov v špecializačnom štúdiu sa podieľali pracovníci Foniatrického oddelenia UNB, Oddelenia klinickej logopédie UNB a ORL kliniky LFUK.

Meno a priezvisko, tituly Dátum zaradenia   
MUDr. Peter Rác  22/10/2012 Nemšová
MUDr. Renáta Kučerová evid. 19.10.2012 Bratislava
MUDr. Katarína Ľuníková, rod. Ščerbová 01/10/2013 Prešov
MUDr. Zoltán Csendes 01/10/2013 Levice
MUDr. Michaela Emanuelová 01/02/2015 Nitra
MUDr. Branislava Bercíková 01/10/2016 Bratislava
MUDr. Margaréta Lásková, rod. Horváthová 01/10/2018 Banská Bystrica
MUDr. Silvia Klasová, rod. Maťašová 01/10/2018 Ružomberok
MUDr. Michal Szoboňa 01/10/2018 Poprad
MUDr. Jana Husárčeková 01/02/2019 Myjava
MUDr. Jana Barkociová, rod. Belicová 01/02/2019 Bratislava
MUDr. Ján Sojak, PhD. 01/10/2019 Bratislava
MUDr. Lucia Langová, rod. Olosová 01/10/2019 Bratislava
MUDr. Alexandra Lusková, rod. Semberová 01/10/2019 Poprad
MUDr. Lucia Boldižárová, rod. Slivková 01/10/2019 Košice
MUDr. Iveta Csekesová 01/10/2021 Komárno
MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD. 01/10/2021 Bratislava
MUDr. Lenka Radičová 01/10/2021 Bratislava
MUDr. Zuzana Hlávková 01/10/2021 Trnava
MUDr. Lenka Bučková 01/10/2021 Trnava


Informácie pre tých, čo už boli zaradení na štúdium na SZU a majú záujem dokončiť špecializačné štúdium na LFUK:

1. požiadať o vyradenie zo štúdia na SZU
2. podať prihlášku na zaradenie na špecializačné štúdium na LFUK
3. LF UK skontroluje splnenie potrebných aktivít v indexe, Logbooku
4. ak uchádzač spĺňa všetky podmienky, môže si podať prihlášku na škúšku.

– Lektorský zbor Foniatria
Štúdijný program.doc